โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 • WWT280_1.ป้ายหน้าโครงการ (เอกชนดูแล):ป้ายโครงการ
 • WWT280_2.ป้อมยามของโครงการ:ป้อมยามหน้าโครงการ
 • WWT280_3.ป้าย safety โครงการ:ป้้ายแสดงสถิติความปลอดภัย
 • WWT280_4.ถนนหน้าโครงการ:ถนนหน้าโครงการ
 • WWT280_5.พิกัดของโครงการ:พิกัด GPS ของโครงการ
 • WWT280_6.บริเวณอาคารสำนักงาน:อาคารสำนักงาน
 • WWT280_6.พิกัดของบ่อบำบัดน้ำเสีย:พิกัดของบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • WWT280_7.ทางเข้าอาคารสำนักงาน:ทางเข้า-ออกสำนักงาน
 • WWT280_8.บริเวณอาคารสำนักงาน:อาคารสำนักงาน
 • WWT280_9.ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ:ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ
 • WWT280_10.ป้ายห้องไฟฟ้า:ป้ายบอกทางไปห้องทำงานแต่ละห้อง
 • WWT280_11.ภายในห้องคุมคุมไฟฟ้า:ห้องคุมคุมไฟฟ้า
 • WWT280_12.ห้องจ่ายกำลังไฟฟ้า:บริเวณห้องจ่ายกำลังไฟฟ้า
 • WWT280_13.ภายในอาคารวซ่อมบำรุง:อาคารวซ่อมบำรุง
 • WWT280_14.อาคารซ่อมบำรุง:อาคารซ่อมบำรุง
 • WWT280_15.แผนผังหนีไฟของโครงการ:แผนผังหนีไฟ
 • WWT280_16.แผนผังรวมของโครงการ:แผนผังรวมของโครงการ
 • WWT280_17.แผนผังแสดงสถานีสูบน้ำของโครงการ:แผนผังแสดงสถานีสูบน้ำของโครงการ
 • WWT280_18.พื้นที่บริการระบบบำบัดน้ำเสีย:พื้นที่บริการระบบบำบัดน้ำเสีย
 • WWT280_19.จุดวางถังสารเคมี:จุดวางถังสารเคมีของโครงการ
 • WWT280_20.จุดทิ้งสารเคมี:จุดทิ้งสารเคมีของโครงการ
 • WWT280_21.ชุดแยกทรายหยาบ และทรายละเอียด รูปที่ 1:ชุดแยกทรายหยาบ และทรายละเอียด
 • WWT280_22.ชุดแยกทรายหยาบ และทรายละเอียด รูปที่ 2:ชุดแยกทรายหยาบ และทรายละเอียด
 • WWT280_23.ถังเติมอากาศ:ถังเติมอากาศ (Aeration Tank)
 • WWT280_24.ถังตกตะกอน:ถังตกตะกอน (Final Carifier)
 • WWT280_25.บ่อเติมคลอรีน:ถังสัมผัสคลอรีน (Chlorination Tank)
 • WWT280_26.อาคารรีดตะกอนของโครงการ:อาคารรีดตะกอน (Dewatering House)
 • WWT280_27.อาคารฆ่าเชื้อโรค:อาคารฆ่าเชื้อโรค
 • WWT280_28.บ่อพักน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว:บ่อพักน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
 • WWT280_29.จุดระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ:จุดระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ
 • WWT280_30.สถานีสูบสวนหลวง:สถานีสูบสวนหลวง
 • WWT280_31.สถานีสูบน้ำเสียถนนศรีสุทัศน์:สถานีสูบน้ำเสียถนนศรีสุทัศน์
 • WWT280_32.สถานีสูบน้ำเสียทุ่งคาฮาเบอร์:สถานีสูบน้ำเสียทุ่งคาฮาเบอร์
 • WWT280_33.เอกชนที่เค้ามาดูแลระบบของโครงการ:เอกชนที่เค้ามาดูแลระบบของโครงการ

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน รัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบล วิชิต
อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
โทรศัพท์ 076-250304 โทรสาร 076-250305

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 7.8871582 y : 98.2959334
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 33 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครภูเก็ต
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2540

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศประเภทคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge : AS) งบประมาณ 388 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการ) ก่อสร้างโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศประเภทคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge : AS) งบประมาณ 524 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย ช. การช่าง
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2546

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ รวมกับระบบบำบัด388ล. ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการ)
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540

ระยะที่ 2 งบประมาณ รวมกับระบบบำบัด524ล. ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2546

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 13 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 12.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 76.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 29 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ ถนนเทพกษัตรีย A 10-1 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขามบริเวณสะพาน

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ ถนนเทพกษัตรีย A 10-2 ตั้งอยู่บริเวณ หนาเธียรสิน

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ ถนนเทพกษัตรีย A 8 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณตึกอนุภาษ

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ ถนนเทพกษัตรีย A 9 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณตึกอนุภาษ

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ ถนนเทพกษัตรีย A 10 ตั้งอยู่บริเวณ กลางถนนจุดใหญ

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ ถนนกระ C 1 ตั้งอยู่บริเวณ ทางเขาโรงแรมซิลเวอร

(7) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 7 ชื่อ ถนนกระ C 2 ตั้งอยู่บริเวณ ปากทางเขาโรงเรียนอาชีวะ

(8) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 8 ชื่อ ถนนบางกอก A 16 ตั้งอยู่บริเวณ หนาโรงแรมภูเก็ตการเดน

(9) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 9 ชื่อ ถนนบางกอก A 17 ตั้งอยู่บริเวณ ธนาคารอาคารสงเคราะห

(10) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 10 ชื่อ ถนนบางกอก A 18 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขาม A 19

(11) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 11 ชื่อ ถนนบางกอก A 19 ตั้งอยู่บริเวณ านประดับยนต

(12) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 12 ชื่อ ถนนบางกอก B 1 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขาม B2

(13) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 13 ชื่อ ถนนบางกอก B 2 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขามทางเขาอาคาร

(14) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 14 ชื่อ ถนนบางกอก B 3 ตั้งอยู่บริเวณ หนาอาคารหยี่เตงขางปอมตํารวจ

(15) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 15 ชื่อ ถนนบางกอก B 4 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขาม B3

(16) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 16 ชื่อ ถนนพูนผล A 20 ตั้งอยู่บริเวณ อาคารเซฟตี้คัตท

(17) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 17 ชื่อ ถนนพูนผล A 21 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขาม A20

(18) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 18 ชื่อ ถนนดํารงค A4-1 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานหนาโรงเรียนสตรี

(19) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 19 ชื่อ ถนนดํารงค A4-2 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขาม A4-1

(20) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 20 ชื่อ ถนนดํารงค A4-3 ตั้งอยู่บริเวณ ใกลการประปา

(21) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 21 ชื่อ ถนนดํารงค A4-4 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขาม A4-3

(22) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 22 ชื่อ ถนนทุงคา A5-1 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขาม A5-2 (ทางเขาราชาประดับยนต)

(23) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 23 ชื่อ ถนนทุงคา A5-2 ตั้งอยู่บริเวณ ร้าน ป. เจริญยนต

(24) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 24 ชื่อ ถนนสุทัศน ซอย 2 A6-1 ตั้งอยู่บริเวณ หนาโรงแรมสุขสบาย

(25) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 25 ชื่อ ถนนดีบุก A7-1 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขาม A7 - 2

(26) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 26 ชื่อ ถนนดีบุก A7-2 ตั้งอยู่บริเวณ ร้านระยา

(27) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 27 ชื่อ ถนนดีบุก A7-3 ตั้งอยู่บริเวณ ตลาดหลังการไฟฟา

(28) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 28 ชื่อ ถนนดีบุก A7-4 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขาม A7 - 3

(29) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 29 ชื่อ ถนนถลาง A8-1 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงขาม A 8 - 2

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 3 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ ทุ่งคาฮาเบอร์ ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสะพานหิน
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สวนหลวง ร.9 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าประตู ทางเข้าสวนเฉลิม พระเกียรติ ร. 9 จ. ภูเก็ต
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ ถนนศรีสุทัศน์ ตั้งอยู่บริเวณ หน้าบริษัท โง้ย ขนส่ง ทาง ทะเล จํากัด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บอเติมอากาศ (Aeration Tank) ขนาดความจุ 5500 ลบ.ม.
(2) ชื่อ เครื่องดักขยะ ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อแยกทราย ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(4) ชื่อ บ่อหมุนเวียนตกตะกอน ขนาดความจุ 60 ลบ.ม.
(5) ชื่อ บ่อปรับสภาพ (Equalization Tank) ขนาดความจุ 960 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 36000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : อุปกรณ์และเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ ท่อรวบรวมท่อน้ำเสียไม่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล ขาดงบประมาณ ระบบมีการปนเปื้อนของคลอไรด์ อปท.บริเวณเหนือน้ำ ข้างเคียง ยังไม่มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียไหลลงสู่คลองบางใหญ่ ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ไหลผ่านเทศบาลนครภูเก็ต
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

บุคลากรที่ดูแลระบบบำบัด

ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก บริษัท อีสเทิร์นไทยคอลซัลติ้ง 1992 จำกัด

การเดินระบบ

การเดินระบบ

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 36000.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 29000.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
คิดเป็นร้อยละ 81 ของความสามารถในการรองรับน้ำเสีย (ประสิทธิภาพการกำจัด)
ระบบบำบัดน้ำเสียเดินระบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน (ตามแผนการเดินระบบจริง)

ความถี่ในการเดินระบบ

เดินทุกวัน

สถานะระบบบำบัดน้ำเสีย

(1) บ่อ บอปรับสภาพ (Equalization Tank) ขนาดความจุ 960.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(2) บ่อ บอเติมอากาศ (Aeration Tank) 1-6 ขนาดความจุ 5,500.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(3) บ่อ บอตกตะกอน (Sedimentation Tank) 1-6 ขนาดความจุ 6,000.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(4) บ่อ บอหมุนเวียนตะกอน 1-6 ขนาดความจุ 60.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

สถานะสถานีสูบน้ำเสีย

(1) สถานีที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำที่ 1 ชื่อ สวนหลวง ตั้งอยู่บริเวณ หนาประตู ทางเขาสวนเฉลิม พระเกียรติ ร. 9 จ. ภูเก็ต สถานะ ใช้งานได้

(2) สถานีที่ 2 ชื่อ สถานีสูบน้ำที่ 2 ชื่อ ศรีสุทัศน ตั้งอยู่บริเวณ หนาบริษัท โงย ขนสง ทาง ทะเล จํากัด สถานะ ใช้งานได้

(3) สถานีที่ 3 ชื่อ สถานีสูบน้ำที่ 3 ชื่อ ทุ่งคาฮาเบอร์ ตั้งอยู่บริเวณ ซ. กอไผ สถานะ ใช้งานได้

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจาก

อยู่ระหว่างจัดทำร่างเทศบัญญัติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา 26,400,000.00 บาทต่อปี คิดเป็น 2.49 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ


มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน บริษัท อีสเทิร์นไทยคอลซัลติ้ง 1992 จำกัด
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน ค่ามาตรฐาน
ขาเข้า ขาออก
1 COD (mg/L) -
2 BOD (mg/L) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
3 pH 5.5-9.0
4 ของแข็งแขวนลอย (mg/L) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
5 น้ำมันและไขมัน (mg/L) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
6 ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/L) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
7 ฟอสฟอรัส (mg/L) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
8 สี -
9 กลิ่น -

หมายเหตุ :
* กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทำการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่กำหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด

** กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Westewaterฉบับล่าสุด ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกำหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ำ

แหล่งที่มา :
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ความถี่ในการตรวจวัด

ทุกวัน

สถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่ อุปกรณ์ จำนวน สถานการณ์การใช้งาน
(ใช้งาน/ชำรุด)
1 ปั๊มเติมอากาศ 6 ใช้งานได้

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,771 คน