โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

 • wwt_แผนผังแนวท่อ:แผนผังแนวท่อ
 • wwt_แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย:แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_กระบวนการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย:กระบวนการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_พื้นที่บริการระบบบำบัดน้ำเสีย:พื้นที่บริการระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_เครื่องรีดตะกอน:เครื่องรีดตะกอน
 • wwt_ตะแกรงดักขยะ:ตะแกรงดักขยะ
 • wwt_บ่อเติมคลอรีน:บ่อเติมคลอรีน
 • wwt_บ่อเติมอากาศ:บ่อเติมอากาศ
 • wwt_บ่อตกตะกอน:บ่อตกตะกอน
 • wwt_บ่อพักน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย:บ่อพักน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย
 • wwt_ป้ายโครงการ:ป้ายโครงการ
 • wwt_สถานีสูบ:สถานีสูบ
 • wwt_ทต.ป่าตอง_558:ทต.ป่าตอง_558
 • wwt_ทต.ป่าตอง_717:ทต.ป่าตอง_717
 • wwt_ทต.ป่าตอง_767:ทต.ป่าตอง_767
 • wwt_ทต.ป่าตอง_1041:ทต.ป่าตอง_1041
 • wwt_ทต.ป่าตอง_1279:ทต.ป่าตอง_1279
 • wwt_ทต.ป่าตอง_1332:ทต.ป่าตอง_1332
 • wwt_ทต.ป่าตอง_1426:ทต.ป่าตอง_1426
 • wwt_ทต.ป่าตอง_1447:ทต.ป่าตอง_1447
 • wwt_ทต.ป่าตอง_1503:ทต.ป่าตอง_1503
 • wwt_ทต.ป่าตอง_1701:ทต.ป่าตอง_1701
 • wwt_ทต.ป่าตอง_1822:ทต.ป่าตอง_1822
 • wwt_ทต.ป่าตอง_1843:ทต.ป่าตอง_1843
 • wwt_ทต.ป่าตอง_1987:ทต.ป่าตอง_1987
 • wwt_ทต.ป่าตอง_2359:ทต.ป่าตอง_2359
 • wwt_ทต.ป่าตอง_2428:ทต.ป่าตอง_2428
 • wwt_ทต.ป่าตอง_2541:ทต.ป่าตอง_2541
 • wwt_ทต.ป่าตอง_2553:ทต.ป่าตอง_2553
 • wwt_ทต.ป่าตอง_2708:ทต.ป่าตอง_2708
 • wwt_ทต.ป่าตอง_2756:ทต.ป่าตอง_2756
 • wwt_ทต.ป่าตอง_2776:ทต.ป่าตอง_2776
 • wwt_ทต.ป่าตอง_2800:ทต.ป่าตอง_2800
 • wwt_ทต.ป่าตอง_2900:ทต.ป่าตอง_2900
 • wwt_ทต.ป่าตอง_3040:ทต.ป่าตอง_3040
 • wwt_ทต.ป่าตอง_3502:ทต.ป่าตอง_3502
 • wwt_ทต.ป่าตอง_3709:ทต.ป่าตอง_3709
 • wwt_ทต.ป่าตอง_3965:ทต.ป่าตอง_3965
 • wwt_ทต.ป่าตอง_4315:ทต.ป่าตอง_4315
 • wwt_ทต.ป่าตอง_4598:ทต.ป่าตอง_4598
 • wwt_ทต.ป่าตอง_4858:ทต.ป่าตอง_4858
 • wwt_ทต.ป่าตอง_4858:ทต.ป่าตอง_4858
 • wwt_ทต.ป่าตอง_5020:ทต.ป่าตอง_5020
 • wwt_ทต.ป่าตอง_5558:ทต.ป่าตอง_5558
 • wwt_ทต.ป่าตอง_5639:ทต.ป่าตอง_5639
 • wwt_ทต.ป่าตอง_5790:ทต.ป่าตอง_5790
 • wwt_ทต.ป่าตอง_5931:ทต.ป่าตอง_5931
 • wwt_ทต.ป่าตอง_6419:ทต.ป่าตอง_6419
 • wwt_ทต.ป่าตอง_6659:ทต.ป่าตอง_6659
 • wwt_ทต.ป่าตอง_6659:ทต.ป่าตอง_6659
 • wwt_ทต.ป่าตอง_7137:ทต.ป่าตอง_7137
 • wwt_ทต.ป่าตอง_7302:ทต.ป่าตอง_7302
 • wwt_ทต.ป่าตอง_8086:ทต.ป่าตอง_8086
 • wwt_ทต.ป่าตอง_8137:ทต.ป่าตอง_8137
 • wwt_ทต.ป่าตอง_8147:ทต.ป่าตอง_8147
 • wwt_ทต.ป่าตอง_8318:ทต.ป่าตอง_8318
 • wwt_ทต.ป่าตอง_8447:ทต.ป่าตอง_8447
 • wwt_ทต.ป่าตอง_8546:ทต.ป่าตอง_8546
 • wwt_ทต.ป่าตอง_8768:ทต.ป่าตอง_8768
 • wwt_ทต.ป่าตอง_9020:ทต.ป่าตอง_9020
 • wwt_ทต.ป่าตอง_9142:ทต.ป่าตอง_9142
 • wwt_ทต.ป่าตอง_9264:ทต.ป่าตอง_9264
 • wwt_ทต.ป่าตอง_9476:ทต.ป่าตอง_9476
 • wwt_ทต.ป่าตอง_9499:ทต.ป่าตอง_9499
 • wwt_ทต.ป่าตอง_9812:ทต.ป่าตอง_9812
 • wwt_ทต.ป่าตอง_9933:ทต.ป่าตอง_9933

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 4 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ตำบล ป่าตอง
อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
โทรศัพท์ 076-345-371 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 7.887252 y : 98.297245
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2532

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นชนิดเติมอากาศประเภทคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge : AS) งบประมาณ 11 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กองทุนสิ่งแวดล้อม (มติคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2539) ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2547

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นชนิดเติมอากาศประเภทคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) และแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge : AS) งบประมาณ 169.277 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมส่งเสริทการปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ 24.48 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2544

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 16 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 14.10 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 76.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 30 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ ถนนพระบารมี (CSO 1/2) ตั้งอยู่บริเวณ ปากซอยพระบารมี 7

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ ถนนประชานุเคราะห (CSO 5/2) ตั้งอยู่บริเวณ สะพานขามคลองปากบาง

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ ถนนนาใน (CSO 7) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนนาในคลองขางรานทอง

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ ถนนนาใน (CSO 8) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนนาในซอยเกื้อทรัพย

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ ถนนนาใน (CSO 9) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนนาในริมคลองทอสูง

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ ถนนนาใน (CSO 9/2) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนนาในริมคลองทอสูง

(7) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 7 ชื่อ ถนนนาใน (CSO 10/2) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนนาในตรงขามซอยเศวตาลัย

(8) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 8 ชื่อ ถนนนาใน (CSO 11) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนนาในริมคลองปากหลัก

(9) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 9 ชื่อ ถนนพิศิษฐกรณี (CSO 12) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพิศิษฐกรณียริมคลองบางวัด

(10) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 10 ชื่อ ถนนพิศิษฐกรณี (CSO 10/2) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนนาในริมคลองปากหลัก

(11) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 11 ชื่อ ถนนพิศิษฐกรณี (CSO 13) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพิศิษฐกรณียริมคลองบางวัด

(12) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 12 ชื่อ ถนนพิศิษฐกรณี (CSO 14) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพิศิษฐกรณียริมคลองวังขี้ออน

(13) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 13 ชื่อ ถนนพระเมตตา (CSO 15 ก) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนซอยตันริมคลองปากหลัก

(14) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 14 ชื่อ ถนนพระเมตตา (CSO 15 ข) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนซอยตันริมคลองปากหลัก

(15) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 15 ชื่อ ถนนพระบารมี (CSO 16) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนซอยสาธารณะสุขปาตอง

(16) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 16 ชื่อ ถนนเลียบคลองบางวัด (CSO 16/2) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเลียบคลองบางวัด

(17) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 17 ชื่อ ถนนเลียบคลองบางวัด (CSO 17) ตั้งอยู่บริเวณ ขางสะพานคลองบางวัด

(18) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 18 ชื่อ ถนนพระบารมี (CSO 17/2) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพระบารมีซอยหลักศิลา

(19) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 19 ชื่อ ถนนพระบารมี (CSO 18) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพระบารมี

(20) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 20 ชื่อ ถนนพระบารมี (CSO 19) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพระบารมี

(21) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 21 ชื่อ ถนนพระบารมี (CSO 20) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพระบารมีบริเวณคลองบางตนขาว

(22) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 22 ชื่อ ถนนพระบารมี (CSO 21) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพระบารมีบริเวณคลองบางตนขาว

(23) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 23 ชื่อ ถนนพระบารมี (CSO 22) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนไสน้ําเย็นริมคลองบางพรุเรียน

(24) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 24 ชื่อ ถนนพระบารมี (CSO 23) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนไสน้ําเย็นริมคลองบางพรุเรียน

(25) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 25 ชื่อ ถนนไสน้ําเย็น (CSO 24/1) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนไสน้ําเย็นตัดกับถนนผังเมืองสาย ก

(26) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 26 ชื่อ ถนนราชปาทานุสรณ (CSO 25) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนราชปาทานุสรณตัดกับถนนผังเมืองสาย ก

(27) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 27 ชื่อ ถนนราชษฎอุทิศ 200 ป (CSO 26) ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณหนาโรงบําบัดน้ําเสีย

(28) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 28 ชื่อ ถนนนาใน (CSO 26/2) ตั้งอยู่บริเวณ ปลายถนนนาใน

(29) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 29 ชื่อ ถนนนาใน (CSO 27) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนซอยนาใน 2 ริมคลองทอสูง

(30) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 30 ชื่อ ถนนไสน้ําเย็น (CSO 28) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนไสน้ําเย็นริมคลองบางพรุเรียน

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 2 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ PS10 ตั้งอยู่บริเวณ หนาบานอรุณพัฒน
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ PS25 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณ รพ.ปาตอง

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อสูบน้ำเสีย ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(2) ชื่อ ตะแกรงดักละเอียด,ถังแยกทรายและแบ่งน้ำ ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อเติมอากาศชุดที่ 1 (DO) ขนาดความจุ 2250 ลบ.ม.
(4) ชื่อ บ่อเติมอากาศชุดที่ 2 (DO) ขนาดความจุ 3000 ลบ.ม.
(5) ชื่อ ถังตกตะกอน 1 (DO) ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(6) ชื่อ ถังเติมอากาศและถังตกตะกอน 1 ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(7) ชื่อ ถังเติมอากาศและถังตกตะกอน 2 ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(8) ชื่อ อาคารควบคุมและห้องเครื่องเป่าอากาศ ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 23250 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองปากบาง

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : มีการรีดตะกอนเป็นประจำทุกวันเฉลี่ยวันละ 3 - 5 ตัน เดิมรีดได้ 8ตัน ปัญหาแรงดันกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอส่งผลต่ออุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าที่อาจเสียหายถาวรได้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,812 คน