สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต

 • wwt_กระบวนการบำบัดน้ำเสีย:กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย:แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_พื้นที่บริการระบบบำบัดน้ำเสีย:พื้นที่บริการระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_เครื่องรีดตะกอน:เครื่องรีดตะกอน
 • wwt_ตะแกรงแยกทรายหยาบกะบละเอียด:ตะแกรงแยกทรายหยาบกะบละเอียด
 • wwt_ถังเติมอากาศ:ถังเติมอากาศ
 • wwt_ถังตกตะกอน:ถังตกตะกอน
 • wwt_ถังสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน:ถังสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน
 • wwt_น้ำที่รวบรวมจากสถานีสูบ:น้ำที่รวบรวมจากสถานีสูบ
 • wwt_บ่อแยกทราย:บ่อแยกทราย
 • wwt_ป้ายโครงการ:ป้ายโครงการ
 • wwt_ลานกรองจุลินทรีย์:ลานกรองจุลินทรีย์
 • wwt_สถานีสูบ:สถานีสูบ
 • wwt_อาคารเติมคลอรีนและบ่อเติมคลอรีน:อาคารเติมคลอรีนและบ่อเติมคลอรีน
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย ทต.กระรน ระยะ 10 km:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทต.กระรน ระยะ 10 km

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน ปฏัก ตำบล กะรน
อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 7.8162557 y : 98.2999522
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ - งาน 5 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลกะรน
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2546

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) งบประมาณ 181.28 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กองทุนสิ่งแวดล้อม (มติคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2544, ครั้งที่ 2/2544, ครั้งที่ 8/2544) ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2546

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 12 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 10.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 7 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ ถนนเกศขวัญ (CSO 7,8) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเกศขวัญ

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ โดมบังกะโล (CSO 9,9/1) ตั้งอยู่บริเวณ โดมบังกะโล

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ รวมเทพอินทร์ (CSO 11) ตั้งอยู่บริเวณ รวมเทพอินทร์

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ ถนนหลวงพ่อฉ้าน (CSO 14) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนหลวงพ่อฉ้าน

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ ถนนกะรน (CSO 15) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนกะรน

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ อาคาเดีย บีช รีสอร์ท (CSO 16) ตั้งอยู่บริเวณ อาคาเดีย บีช รีสอร์ท

(7) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 7 ชื่อ หนองหาน (CSO 20) ตั้งอยู่บริเวณ หนองหาน

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 4 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ CP1 ตั้งอยู่บริเวณ ปากคลองโบ๊ทอินน์
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ CP2 ตั้งอยู่บริเวณ คลองสาธารณะข้างโรงแรมคลับเมด
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ CP3 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเกศขวัญ
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ CP0 ตั้งอยู่บริเวณ ร้านกะตะมาม่า

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 6000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองปากบางเเละไหลสู่หาดกะรน

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : เครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง ประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบมีปริมาณมากกว่าค่าการออกแบบ แรงดันไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,749 คน