โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกระทู้ จ.ภูเก็ต

 • wwt_พื้นที่บริการระบบบำบัดน้ำเสีย:พื้นที่บริการระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_แผนผังแนวท่อ:แผนผังแนวท่อ
 • wwt_แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย:แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_กระบวนการทำงาน:กระบวนการทำงาน
 • wwt_CS0:CS0
 • wwt_แหล่งรองรับน้ำทิ้งจากระบบ:แหล่งรองรับน้ำทิ้งจากระบบ
 • wwt_ตะแกรงแยกทรายหยาบกับละเอียด:ตะแกรงแยกทรายหยาบกับละเอียด
 • wwt_บ่อเติมคลอรีน:บ่อเติมคลอรีน
 • wwt_บ่อเติมอากาศ:บ่อเติมอากาศ
 • wwt_บ่อแยกทราย:บ่อแยกทราย
 • wwt_บ่อกวนตะกอน:บ่อกวนตะกอน
 • wwt_บ่อตกตะกอน:บ่อตกตะกอน
 • wwt_บ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอก:บ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอก
 • wwt_ป้ายโครงการ:ป้ายโครงการ
 • wwt_ลานตากตะกอน:ลานตากตะกอน
 • wwt_สถานีสูบPS-0:สถานีสูบPS-0
 • wwt_สถานีสูบPS-2:สถานีสูบPS-2
 • wwt_อาคารเติมคลอรีน:อาคารเติมคลอรีน
 • wwt_แผนผังที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ทต.กระทู้ ระยะ 10 km:แผนผังที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ทต.กระทู้ ระยะ 10 km

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกระทู้ จ.ภูเก็ต

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 6/45 หมู่ที่ 1 ซอย ถนน ตำบล กะทู้
อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83120
โทรศัพท์ 7.6322134 โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 7.90263 y : 98.36072
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกะทู้
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2551

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด คลองวนเวียน งบประมาณ 299.2 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย บ.สุวรรณภูมิเเละบ.เซาอืสท์ เอเชียเเมเนจเมนท์ จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างโดย บ.สุวรรณภูมิเเละบ.เซาอืสท์ เอเชียเเมเนจเมนท์ จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 35 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 5.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 5 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ cso-2 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (น้ำตกกระทู้)

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ cso-3 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (คลองบางเจี๊ยบ)

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ cso-4 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (เเยกสี่กอ)

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ cso-5 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (ซอยบางทอง)

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ cso-6 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4020 (ซอยบางทอง)

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 3 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ ps1 ตั้งอยู่บริเวณ เเยกสี่กอ
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ ps2 ตั้งอยู่บริเวณ ริมคลองบางใหญ่
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ ps0 ตั้งอยู่บริเวณ หลัวป้อมตำรวจเก็ตโส่

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ รวบรวมน้ำเสีย ขนาดความจุ 213 ลบ.ม.
(2) ชื่อ ถังเเยกทราย ขนาดความจุ 71 ลบ.ม.
(3) ชื่อ ถังกระจายน้ำ 2 บ่อ ขนาดความจุ 53 ลบ.ม.
(4) ชื่อ เติมอากาศ 2 บ่อ ขนาดความจุ 508 ลบ.ม.
(5) ชื่อ บ่อตกตะกอน 2 บ่อ ลึก 5 เมตร ขนาดความจุ 317 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 6131 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ ลำรางสาธารณะ

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : น้ำเสียมีค่าความสกปรกน้อยกว่าที่ได้ได้ออกแบบไว้ อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำเข้าระบบชำรุด
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,773 คน