ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลนครยะลา

 • wwt_เก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ:เก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
 • wwt_เก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ1:เก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ1
 • wwt_คลองระบายน้ำ:คลองระบายน้ำ
 • wwt_บ่อตกตะกอน:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_บ่อผึ่ง:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_บ่อรวบรวมน้ำเสีย:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_บ่อรวบรวมน้ำเสีย1:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_บ่อสูบ:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_ผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ:-
 • wwt_ผังแสดงระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สถานีที่ 2-1 บึงหลังโรงยาง:-
 • wwt_ผังแสดงระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สถานีที่1-1 สะพานหน้าสัดยะลาธรรมาราม:-
 • wwt_ผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ำเสีย สถานีที่ 2-1:-
 • wwt_ผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ำเสีย สถานีทีื 1-1:-
 • wwt_สระเติมอากาศ:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_สระเติมอากาศ1:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_ห้องควบคุมระบบ:บริเวณอาคารควบคุมระบบ
 • wwt_อาคารควบคุมระบบ:บริเวณอาคารควบคุมระบบ
 • wwt_ที่ตั้งระบบบำบัดน้าเสีย:ที่ตั้งระบบบำบัดน้าเสีย
 • wwt_แผนผังแสดงเส้นทางการบำบัด:แผนผังแสดงเส้นทางการบำบัด
 • wwt_แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ำ:แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ำ
 • wwt_ระบบปรับปรุงคุณภาพที่1:ระบบปรับปรุงคุณภาพที่1
 • wwt_ระบบปรับปรุงคุณภาพที่2:ระบบปรับปรุงคุณภาพที่2
 • wwt_เครื่องดักขยะๅ:เครื่องดักขยะๅ
 • wwt_บ่อบำบัด1:บ่อบำบัด1
 • wwt_บ่อบำบัด2:บ่อบำบัด2
 • wwt_บ่อบำบัด3:บ่อบำบัด3
 • wwt_บ่อบำบัด4:บ่อบำบัด4
 • wwt_บ่อบำบัด5:บ่อบำบัด5
 • wwt_บ่อบำบัด6:บ่อบำบัด6
 • wwt_บ่อบำบัด7:บ่อบำบัด7
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ทน.ยะลา1:ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ทน.ยะลา1

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลนครยะลา

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล สะเตง
อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 6.563176 y : 101.286286
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครยะลา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2553

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด บําบัดน้ําเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment) งบประมาณ 81 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2548

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ 8.1222 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (แผนจังหวัด)
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2548

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ---- ถึง พ.ศ. ----

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 19 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 4.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 21.05 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 17 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ 1 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานหน้าวัดยะลาธรรมราม

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ 2 ตั้งอยู่บริเวณ คูน้ำริมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณ

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ 3 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานถนนเทศบาล5(หลัง วพ.)

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ 4 ตั้งอยู่บริเวณ ใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ 5 ตั้งอยู่บริเวณ ทางหลวงแผ่นดินสาย 4082

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ 6 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานบึงแบเมาะ

(7) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 7 ชื่อ 7 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานบริเวณป้อมตำรวจ

(8) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 8 ชื่อ 8 ตั้งอยู่บริเวณ บ่อพักปลายถนนอุตสาหกรรม

(9) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 9 ชื่อ 9 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณประตูระบายน้ำโรงยางปลายถนนอุตสาหกรรม

(10) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 10 ชื่อ 10 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานใกล้โรงแรมแกรนด์

(11) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 11 ชื่อ 11 ตั้งอยู่บริเวณ บ่อบำบัดน้ำเสียตลาดเมืองใหม่

(12) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 12 ชื่อ 12 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานปลายถนนยิ้มจินดา

(13) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 13 ชื่อ 13 ตั้งอยู่บริเวณ PUMP B

(14) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 14 ชื่อ 14 ตั้งอยู่บริเวณ คลองตาย(ถนนเข้าเมืองใหม่)

(15) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 15 ชื่อ 15 ตั้งอยู่บริเวณ PUMP A

(16) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 16 ชื่อ 16 ตั้งอยู่บริเวณ คลองอุเทน(พรุบาโกย)

(17) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 17 ชื่อ 17 ตั้งอยู่บริเวณ บ่อพักข้าง P4

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 6 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีที่ 1/1 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณสะพานหน้าวัดยะลาธรรมาราม
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีที่ 1/2 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณหมู่บ้านจารู
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ สถานีที่ 2/1 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณบึงหลังโรงยาง
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ สถานีที่ 2/2 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณ 3-20 คลองตายด้านถนนภูมาชีพ
(5) สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ชื่อ สถานีที่ 2/3 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณคลองตายด้านถนนยิ้มจินดา
(6) สถานีสูบน้ำเสียที่ 6 ชื่อ สถานีที่ 2/4 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณตลาด เมืองใหม่

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) @สถานีที่1/1 ขนาดความจุ 4600 ลบ.ม.
(2) ชื่อ ระบบบำบัีดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) @สถานีที่2/1 ขนาดความจุ 3200 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อตกตะกอน ขนาดความจุ 1800 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 4600,3200 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ แม่น้ำปัตตานี

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : หากน้ำในแม่น้ำปัตตานีมีระดับสูงกว่าระดับ้ำของระบบ จะมีปัญหาการระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว สถานี 2/1 มีตะกอนสะสมในบ่อตกตะกอนมาก ขาดแคลนบุคลากร มีผู้ไม่หวังดี ทำลายประตูหน้าต่างห้องควบคุม และตัดสายไฟเครื่องเติมอากาศ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

บุคลากรที่ดูแลระบบบำบัด

อปท.ดำเนินการเอง จำนวนบุคลากรประจำระบบทั้งหมด 1 คน
ลำดับ ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง หน้าที่
1 เทศบาลนครยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาดไทย บำบัดน้ำเสีย

การเดินระบบ

การเดินระบบ

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 1200.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 1000.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
คิดเป็นร้อยละ 83 ของความสามารถในการรองรับน้ำเสีย (ประสิทธิภาพการกำจัด)
ระบบบำบัดน้ำเสียเดินระบบ 12 ชั่วโมงต่อวัน (ตามแผนการเดินระบบจริง)

ความถี่ในการเดินระบบ

วันเว้นวัน

สถานะระบบบำบัดน้ำเสีย

(1) บ่อ เติมอากาศ ขนาดความจุ 10,000.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

สถานะสถานีสูบน้ำเสีย

(1) สถานีที่ 1 ชื่อ สถานีบำบัดน้ำบึงแบเมาะ สถานะ ใช้งานได้

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจาก

ยังไม่มีเทศบัญญัติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา 600,000.00 บาทต่อปี คิดเป็น 200.00 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ


มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งย้อนหลัง 1 ปี เปิดไฟล์
ตรวจเมื่อวันที่ 03 ส.ค. 2561
พิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตรวจ 6.563176, 101.286286
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน ค่ามาตรฐาน
ขาเข้า ขาออก
1 COD (mg/L) 100.00 100.00 ผ่าน -
2 BOD (mg/L) 33.80 25.70 ไม่ผ่าน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
3 pH 6.50 6.50 ผ่าน 5.5-9.0
4 ของแข็งแขวนลอย (mg/L) 30.00 17.00 ผ่าน ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
5 น้ำมันและไขมัน (mg/L) 5.90 4.10 ผ่าน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
6 ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/L) 0.00 0.00 ผ่าน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
7 ฟอสฟอรัส (mg/L) 0.00 0.00 ผ่าน ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
8 สี 0.00 0.00 ผ่าน -
9 กลิ่น 0.00 0.00 ผ่าน -

หมายเหตุ :
* กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทำการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่กำหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด

** กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Westewaterฉบับล่าสุด ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกำหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ำ

แหล่งที่มา :
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ความถี่ในการตรวจวัด

ทุก 3 เดือน

สถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่ อุปกรณ์ จำนวน สถานการณ์การใช้งาน
(ใช้งาน/ชำรุด)
1 ปั้ม 3 ใช้งานได้

ปัญหาและอุปสรรค

ระบบเดินเครื่องไม่สม่ำเสมอ

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,801 คน