สำนักงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครหาดใหญ่

 • wwt_อาคารสำนักงาน1:อาคารสำนักงาน1
 • wwt_ป้ายโครงการ1:ป้ายโครงการ1
 • wwt_ป้ายโครงการ2:wwt_ป้ายโครงการ2
 • wwt_ป้ายโครงการ3:ป้ายโครงการ3
 • wwt_จุดปล่อยน้ำเสีย1_หันหลังเข้า:จุดปล่อยน้ำเสีย1_หันหลังเข้า
 • wwt_จุดปล่อยน้ำเสีย2_หันหลังออก:จุดปล่อยน้ำเสีย2_หันหลังออก
 • wwt_จุดปล่อยน้ำเสีย3_หันหลังออก:จุดปล่อยน้ำเสีย3_หันหลังออก
 • wwt_จุดรับน้ำเสีย1:จุดรับน้ำเสีย1
 • wwt_จุดรับน้ำเสีย2:จุดรับน้ำเสีย2
 • wwt_จุดรับน้ำเสีย3 :จุดรับน้ำเสีย3
 • wwt_จุดรับน้ำเสีย4:จุดรับน้ำเสีย4
 • wwt_จุดรับน้ำเสีย5:จุดรับน้ำเสีย5
 • wwt_ทางเข้าสำนักงาน1:ทางเข้าสำนักงาน1
 • wwt_บ่อกักเก็บน้ำ:บ่อกักเก็บน้ำ
 • wwt_บ่อกักเก็บน้ำฉุกเฉิน:บ่อกักเก็บน้ำฉุกเฉิน
 • wwt_บ่อบ่ม:บ่อบ่ม
 • wwt_บ่อบึงประดิษฐ์2:บ่อบึงประดิษฐ์2
 • wwt_บ่อผึ่ง1:บ่อผึ่ง1
 • wwt_บ่อหมัก1:บ่อหมัก1
 • wwt_บ่อหมัก2:บ่อหมัก2
 • wwt_บึงประดิษฐ์1:บึงประดิษฐ์1
 • wwt_บึงประดิษฐ์3:บึงประดิษฐ์3
 • wwt_บึงประดิษฐ์4:บึงประดิษฐ์4
 • wwt_บึงประดิษฐ์5:บึงประดิษฐ์5
 • wwt_ผังบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.หาดใหญ่ flow diagram:ผังบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.หาดใหญ่ flow diagram
 • wwt_ผังบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.หาดใหญ่ layout:ผังบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.หาดใหญ่ layout
 • wwt_ป้ายโครงการ4:ป้ายโครงการ4
 • wwt_ป้ายโครงการ5:ป้ายโครงการ5
 • wwt_อาคารสำนักงาน3:อาคารสำนักงาน3
 • wwt_อาคารสำนักงาน2:อาคารสำนักงาน2
 • wwt_ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line1_1:ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line1_1
 • wwt_ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line1_2:ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line1_2
 • wwt_ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line1_3:ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line1_3
 • wwt_ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line2_1:ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line2_1
 • wwt_ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line2_2:ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line2_2
 • wwt_ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line2_3:ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line2_3
 • wwt_ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line2_4:ท่อรวบรวมน้ำเสีย๘Line2_4
 • wwt_สถานี Head_Work1:สถานี Head_Work1
 • wwt_สถานี Head_Work2:สถานี Head_Work2
 • wwt_สถานีสูบน้ำเสีย_LS1_1:สถานีสูบน้ำเสีย_LS1_1
 • wwt_สถานีสูบน้ำเสีย_LS1_2:สถานีสูบน้ำเสีย_LS1_2
 • wwt_สถานีสูบน้ำเสีย_LS2_1:สถานีสูบน้ำเสีย_LS2_1
 • wwt_สถานีสูบน้ำเสีย_LS2_2:สถานีสูบน้ำเสีย_LS2_2
 • wwt_สถานีสูบน้ำเสีย_LS3A:สถานีสูบน้ำเสีย_LS3A

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครหาดใหญ่

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน ลพบุรีราเมศว์ ตำบล คูเต่า
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
โทรศัพท์ (074) 200102-104 โทรสาร (074) 200102

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 7.111917 y : 100.496668
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 2,040 ไร่ 2 งาน 216 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2542

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด บ่อปรับเสถียร และ บึงประดิษฐ์ งบประมาณ 1,867 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ เงินอุดนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม,เงินสบทบจากเทศบาท,เงินสมทบอุดหนุนสิ่งแวดล้อมแบบมีเงื่อนไข,รัฐบาล ก่อสร้างโดย กิจการร่วมค้า เอส.เอส กรุ๊ป
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2542

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 21 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 18.90 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 205 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ 1.16 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.จันทร์วิโรจน์

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ 1.17 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.จันทร์วิโรจน์

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ 1.19 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.จันทร์วิโรจน์

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ 1.20 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.รัตนวิบูลย์

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ 1.21 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.รัตนวิบูลย์

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ 1.22 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.รัตนวิบูลย์

(7) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 7 ชื่อ 1.23 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.รัตนวิบูลย์

(8) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 8 ชื่อ 1.24 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.รัตนวิบูลย์

(9) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 9 ชื่อ 1.25 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.รัตนวิบูลย์

(10) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 10 ชื่อ 1.26 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.รัตนวิบูลย์

(11) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 11 ชื่อ 1.27 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์ภักดี ซ.2

(12) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 12 ชื่อ 1.28 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์ภักดี ซ.2

(13) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 13 ชื่อ 1.29 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.รัตนวิบูลย์

(14) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 14 ชื่อ 1.30 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานนิพัทธ์ภักดี

(15) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 15 ชื่อ 1.31 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานนิพัทธ์ภักดี

(16) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 16 ชื่อ 1.32 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานนิพัทธ์ภักดี

(17) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 17 ชื่อ 1.33 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์ภักดี ซ.1

(18) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 18 ชื่อ 1.34 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์ภักดี ซ.1

(19) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 19 ชื่อ 1.35 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยเฮ้งเจีย

(20) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 20 ชื่อ 1.36 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยเฮ้งเจีย

(21) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 21 ชื่อ 1.37 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยเฮ้งเจีย

(22) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 22 ชื่อ 1.38 ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 1 จันทร์นิเวศ

(23) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 23 ชื่อ 1.39 ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 1 จันทร์นิเวศ

(24) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 24 ชื่อ 1.40 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานจันทร์นิเวศ

(25) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 25 ชื่อ 1.41 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานจันทร์นิเวศ

(26) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 26 ชื่อ 1.42 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานจันทร์นิเวศ

(27) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 27 ชื่อ 1.43 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานจันทร์นิเวศ

(28) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 28 ชื่อ 1.44 ตั้งอยู่บริเวณ ทุ่งเสาร์คาร์แคร์

(29) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 29 ชื่อ 1.45 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าดับเพลิงไดอาน่า

(30) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 30 ชื่อ 1.46 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าดับเพลิงไดอาน่า

(31) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 31 ชื่อ 1.47 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าดับเพลิงไดอาน่า

(32) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 32 ชื่อ 1.48 ตั้งอยู่บริเวณ ละม้ายสงเคราะห์

(33) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 33 ชื่อ 1.49 ตั้งอยู่บริเวณ ละม้ายสงเคราะห์

(34) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 34 ชื่อ 1.49/1 ตั้งอยู่บริเวณ ละม้ายสงเคราะห์/ฉัยยากุลพันา

(35) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 35 ชื่อ 1.50 ตั้งอยู่บริเวณ ละม้ายสงเคราะห์

(36) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 36 ชื่อ 1.50/1 ตั้งอยู่บริเวณ ละม้ายสงเคราะห์/ไดอิชิ

(37) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 37 ชื่อ 1.51 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าไดอิชิ

(38) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 38 ชื่อ 1.52 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าไดอิชิ

(39) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 39 ชื่อ 1.53 ตั้งอยู่บริเวณ หลังโรงแรมบีพีฯ

(40) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 40 ชื่อ 1.54 ตั้งอยู่บริเวณ หลังโรงแรมบีพีฯ

(41) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 41 ชื่อ 1.55 ตั้งอยู่บริเวณ วัดกิมประดิษฐ์

(42) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 42 ชื่อ 1.56 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานกิมประดิษฐ์

(43) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 43 ชื่อ 1.86 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานกิมประดิษฐ์

(44) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 44 ชื่อ 1.87 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานกิมประดิษฐ์

(45) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 45 ชื่อ 1.57 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานชีอุทิศ

(46) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 46 ชื่อ 1.58 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานชีอุทิศ

(47) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 47 ชื่อ 1.88 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานชีอุทิศ

(48) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 48 ชื่อ 1.89 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานชีอุทิศ

(49) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 49 ชื่อ 1.59 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานธรรมนูญวิถี

(50) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 50 ชื่อ 1.60 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานธรรมนูญวิถี

(51) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 51 ชื่อ 1.90 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานธรรมนูญวิถี

(52) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 52 ชื่อ 1.91 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานธรรมนูญวิถี

(53) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 53 ชื่อ 1.61 ตั้งอยู่บริเวณ บ้านพักแสงทอง

(54) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 54 ชื่อ 1.62 ตั้งอยู่บริเวณ บ้านพักแสงทอง

(55) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 55 ชื่อ 1.63 ตั้งอยู่บริเวณ บ้านพักแสงทอง

(56) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 56 ชื่อ 1.64 ตั้งอยู่บริเวณ บ้านพักแสงทอง

(57) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 57 ชื่อ 1.65 ตั้งอยู่บริเวณ ตลาดโก้งโค้ง

(58) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 58 ชื่อ 1.66 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานประชาธิปัตย์(โรงสูบ)

(59) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 59 ชื่อ 1.67 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานประชาธิปัตย์(โรงสูบ)

(60) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 60 ชื่อ 1.68 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานประชาธิปัตย์(โรงสูบ)

(61) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 61 ชื่อ 1.97 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานประชาธิปัตย์(โรงสูบ)

(62) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 62 ชื่อ 1.92 ตั้งอยู่บริเวณ ร้านขนมจีนประชาธิปัตย์

(63) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 63 ชื่อ 1.93 ตั้งอยู่บริเวณ ร้านขนมจีนประชาธิปัตย์

(64) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 64 ชื่อ 1.94 ตั้งอยู่บริเวณ ประชาธิปัตย์

(65) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 65 ชื่อ 1.95 ตั้งอยู่บริเวณ ประชาธิปัตย์ ซอย3

(66) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 66 ชื่อ 1.96 ตั้งอยู่บริเวณ ประชาธิปัตย์ ซอย3

(67) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 67 ชื่อ 1.98 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าเจ้าพระยา

(68) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 68 ชื่อ 1.99 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าเจ้าพระยา

(69) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 69 ชื่อ 1.100 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าเจ้าพระยา

(70) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 70 ชื่อ 1.101 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าบ้านซูซูกิ

(71) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 71 ชื่อ 1.102 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าบ้านซูซูกิ

(72) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 72 ชื่อ 1.103 ตั้งอยู่บริเวณ อนุบาลสุวรรณวงศ์

(73) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 73 ชื่อ 1.104 ตั้งอยู่บริเวณ อนุบาลสุวรรณวงศ์

(74) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 74 ชื่อ 1.161/1 ตั้งอยู่บริเวณ โรงเรียนศรีนคร

(75) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 75 ชื่อ 1.161/2 ตั้งอยู่บริเวณ โรงเรียนศรีนคร

(76) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 76 ชื่อ 1.161/3 ตั้งอยู่บริเวณ โรงเรียนศรีนคร

(77) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 77 ชื่อ 1.157 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยชุมอุทิศ1

(78) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 78 ชื่อ 1.158 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยชุมอุทิศ1

(79) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 79 ชื่อ 1.1 ตั้งอยู่บริเวณ หน้า LS1/2

(80) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 80 ชื่อ 1.83 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าแอมเวร์

(81) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 81 ชื่อ 1.84 ตั้งอยู่บริเวณ หน้า LS1/2

(82) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 82 ชื่อ 1.85 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าเรดาร์

(83) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 83 ชื่อ 1.81 ตั้งอยู่บริเวณ หลังโรงน้ำแข็ง

(84) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 84 ชื่อ 1.82 ตั้งอยู่บริเวณ หลังโรงน้ำแข็ง

(85) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 85 ชื่อ 1.69 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยบุญราช (หลังโรงเทียน)

(86) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 86 ชื่อ 1.70 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยบุญราช (หลังโรงเทียน)

(87) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 87 ชื่อ 1.71 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานสามชัย

(88) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 88 ชื่อ 1.72 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานสามชัย

(89) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 89 ชื่อ 1.73 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานสามชัย

(90) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 90 ชื่อ 1.74 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานสามชัย

(91) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 91 ชื่อ 1.75 ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 3 สามชัย

(92) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 92 ชื่อ 1.76 ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 3 สามชัย

(93) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 93 ชื่อ 1.77 ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 2 สามชัย

(94) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 94 ชื่อ 1.78 ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 2 สามชัย

(95) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 95 ชื่อ 1.79 ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 1 สามชัย

(96) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 96 ชื่อ 1.80 ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 1 สามชัย

(97) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 97 ชื่อ 1.124 ตั้งอยู่บริเวณ หลัง ATM การไฟฟ้าสามชัย

(98) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 98 ชื่อ 1.125 ตั้งอยู่บริเวณ หลัง ATM การไฟฟ้าสามชัย

(99) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 99 ชื่อ 1.123 ตั้งอยู่บริเวณ หลังเจบี

(100) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 100 ชื่อ 1.121 ตั้งอยู่บริเวณ หลังเจบี

(101) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 101 ชื่อ 1.122 ตั้งอยู่บริเวณ หลังเจบี

(102) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 102 ชื่อ 1.120 ตั้งอยู่บริเวณ หลังเจบี

(103) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 103 ชื่อ 1.128 ตั้งอยู่บริเวณ ซ.หาดใหญ่หลังการเคหะเจบี

(104) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 104 ชื่อ 1.130 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานหลังเจบี

(105) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 105 ชื่อ 1.131 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานหลังเจบี

(106) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 106 ชื่อ 1.119 ตั้งอยู่บริเวณ หลังเจบี

(107) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 107 ชื่อ 1.117 ตั้งอยู่บริเวณ หลังเจบี

(108) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 108 ชื่อ 1.118 ตั้งอยู่บริเวณ หลังเจบี

(109) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 109 ชื่อ 1.116 ตั้งอยู่บริเวณ หลังเจบี

(110) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 110 ชื่อ 1.115 ตั้งอยู่บริเวณ หลังเจบี

(111) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 111 ชื่อ 1.126 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสวนศิริ

(112) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 112 ชื่อ 1.127 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสวนศิริ

(113) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 113 ชื่อ 1.132 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานโรงแรมเอสซี

(114) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 114 ชื่อ 1.133 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานโรงแรมเอสซี

(115) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 115 ชื่อ 1.114 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานโรงแรมเอสซี

(116) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 116 ชื่อ 1.113 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานโรงแรมเอสซี

(117) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 117 ชื่อ 1.134 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานโรงแรมเอสซี

(118) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 118 ชื่อ 1.135 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานโรงแรมเอสซี

(119) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 119 ชื่อ 1.136 ตั้งอยู่บริเวณ หลังโรงเรียนธิดาฯ

(120) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 120 ชื่อ 1.137 ตั้งอยู่บริเวณ หลังโรงเรียนธิดาฯ

(121) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 121 ชื่อ 1.149 ตั้งอยู่บริเวณ หลังโรงเรียนธิดาฯ

(122) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 122 ชื่อ 1.138 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานโรงเรียนธิดาฯ

(123) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 123 ชื่อ 1.139 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานโรงเรียนธิดาฯ

(124) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 124 ชื่อ 1.141 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานเพชรสยาม

(125) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 125 ชื่อ 1.140 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานเพชรสยาม

(126) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 126 ชื่อ 1.145 ตั้งอยู่บริเวณ ร้านส้มโชกุน

(127) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 127 ชื่อ 1.146 ตั้งอยู่บริเวณ ร้านส้มโชกุน

(128) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 128 ชื่อ 1.147 ตั้งอยู่บริเวณ จุติอุทิศ4

(129) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 129 ชื่อ 1.148 ตั้งอยู่บริเวณ จุติอุทิศ4

(130) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 130 ชื่อ 1.144 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าเซ็งตึ้งศุภสารฯ

(131) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 131 ชื่อ 1.143 ตั้งอยู่บริเวณ แยกเซ็งตึ้ง

(132) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 132 ชื่อ 1.142 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานศุภสารฯ

(133) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 133 ชื่อ 1.112 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานศุภสารฯ

(134) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 134 ชื่อ 1.111 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานศุภสารฯ

(135) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 135 ชื่อ 1.110 ตั้งอยู่บริเวณ สนามเด็กเล่นศุภสาร

(136) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 136 ชื่อ 1.109 ตั้งอยู่บริเวณ สนามเด็กเล่นศุภสารฯ

(137) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 137 ชื่อ 1.108 ตั้งอยู่บริเวณ สนามเด็กเล่นศุภสารฯ

(138) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 138 ชื่อ 1.107 ตั้งอยู่บริเวณ สนามเด็กเล่นศุภสารฯ

(139) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 139 ชื่อ 1.106 ตั้งอยู่บริเวณ สนามเด็กเล่นศุภสารฯ

(140) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 140 ชื่อ 1.105 ตั้งอยู่บริเวณ สนามเด็กเล่นศุภสารฯ

(141) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 141 ชื่อ 2.1 ตั้งอยู่บริเวณ ศรีภูวนารถใน

(142) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 142 ชื่อ 2.2 ตั้งอยู่บริเวณ ศรีภูวนารถใน

(143) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 143 ชื่อ 2.3 ตั้งอยู่บริเวณ ป่าไม้อำเภอ(เทศบาลฯ)

(144) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 144 ชื่อ 2.4 ตั้งอยู่บริเวณ ป่าไม้อำเภอ(เทศบาลฯ)

(145) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 145 ชื่อ 2.5 ตั้งอยู่บริเวณ สาครมงคล

(146) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 146 ชื่อ 2.6 ตั้งอยู่บริเวณ สาครมงคล

(147) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 147 ชื่อ 2.7 ตั้งอยู่บริเวณ สาครมงคล

(148) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 148 ชื่อ 2.8 ตั้งอยู่บริเวณ สาครมงคล

(149) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 149 ชื่อ 2.9 ตั้งอยู่บริเวณ สาครมงคล

(150) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 150 ชื่อ 2.10/1 ตั้งอยู่บริเวณ โชคสมาน5

(151) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 151 ชื่อ 2.10/2 ตั้งอยู่บริเวณ โชคสมาน5

(152) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 152 ชื่อ 2.10/3 ตั้งอยู่บริเวณ โชคสมาน5(โรงจอดรถ)

(153) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 153 ชื่อ 2.11 ตั้งอยู่บริเวณ รัถการ

(154) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 154 ชื่อ 2.12 ตั้งอยู่บริเวณ รัถการ

(155) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 155 ชื่อ 2.13 ตั้งอยู่บริเวณ รัถการ

(156) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 156 ชื่อ 2.14 ตั้งอยู่บริเวณ รัถการ

(157) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 157 ชื่อ 2.15 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์สงเคราะห์1

(158) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 158 ชื่อ 2.16 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์สงเคราะห์1

(159) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 159 ชื่อ 2.17 ตั้งอยู่บริเวณ เพชรเกษม ซอย26

(160) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 160 ชื่อ 2.18 ตั้งอยู่บริเวณ เพชรเกษม ซอย26

(161) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 161 ชื่อ 2.19 ตั้งอยู่บริเวณ เพชรเกษม ซอย27

(162) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 162 ชื่อ 2.20 ตั้งอยู่บริเวณ เพชรเกษม ซอย27

(163) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 163 ชื่อ 1.2 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์สงเคราะห์ 4

(164) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 164 ชื่อ 1.3 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์สงเคราะห์ 4

(165) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 165 ชื่อ 1.4 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์สงเคราะห์ 2

(166) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 166 ชื่อ 1.14/1 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์สงเคราะห์ 2

(167) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 167 ชื่อ 1.5 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์สงเคราะห์ 2

(168) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 168 ชื่อ 1.5/1 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์สงเคราะห์ 2

(169) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 169 ชื่อ 1.14 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์สงเคราะห์ 5

(170) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 170 ชื่อ 1.15 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์สงเคราะห์ 5

(171) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 171 ชื่อ 1.15/1 ตั้งอยู่บริเวณ นิพัทธ์สงเคราะห์ 5

(172) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 172 ชื่อ 1.6 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยนวลแก้งอุทิศ

(173) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 173 ชื่อ 1.7 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยนวลแก้งอุทิศ

(174) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 174 ชื่อ 1.8 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสองพี่น้อง

(175) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 175 ชื่อ 1.9 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสองพี่น้อง

(176) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 176 ชื่อ 1.12 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสุทธิ

(177) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 177 ชื่อ 1.13 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสุทธิ

(178) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 178 ชื่อ 1.10 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยนิ่มหนูอุทิศ

(179) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 179 ชื่อ 1.11 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยนิ่มหนูอุทิศ

(180) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 180 ชื่อ 1.163 ตั้งอยู่บริเวณ เพชรเกษมซอย10

(181) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 181 ชื่อ 1.164 ตั้งอยู่บริเวณ เพชรเกษมซอย10

(182) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 182 ชื่อ 1.165 ตั้งอยู่บริเวณ เพชรเกษมซอย10

(183) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 183 ชื่อ 1.166 ตั้งอยู่บริเวณ เพชรเกษมซอย10

(184) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 184 ชื่อ 1.153 ตั้งอยู่บริเวณ หน้ามาสด้า

(185) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 185 ชื่อ 1.154 ตั้งอยู่บริเวณ หน้ามาสด้า

(186) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 186 ชื่อ 1.155 ตั้งอยู่บริเวณ หน้ามาสด้า

(187) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 187 ชื่อ 1.156 ตั้งอยู่บริเวณ หน้ามาสด้า

(188) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 188 ชื่อ 1.150 ตั้งอยู่บริเวณ หน้ามาสด้า

(189) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 189 ชื่อ 1.151 ตั้งอยู่บริเวณ หน้ามาสด้า

(190) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 190 ชื่อ 1.152 ตั้งอยู่บริเวณ หน้ามาสด้า

(191) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 191 ชื่อ 1.159 ตั้งอยู่บริเวณ สะพาน 30 เมตร

(192) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 192 ชื่อ 1.160 ตั้งอยู่บริเวณ สะพาน 30 เมตร

(193) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 193 ชื่อ 1.161 ตั้งอยู่บริเวณ สะพาน 30 เมตร

(194) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 194 ชื่อ 1.162 ตั้งอยู่บริเวณ สะพาน 30 เมตร

(195) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 195 ชื่อ พิเศษ ตั้งอยู่บริเวณ ป.ณัฐพล

(196) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 196 ชื่อ SSG 9 ตั้งอยู่บริเวณ บ้านครูแสงทอง

(197) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 197 ชื่อ SSG 10 ตั้งอยู่บริเวณ อนุบาลสุวรรณ์วงศ์

(198) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 198 ชื่อ SSG 11 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าโรงแรมริเวอร์อินทร์

(199) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 199 ชื่อ SSG 4 ตั้งอยู่บริเวณ บ้านพักผู้ว่าฯ

(200) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 200 ชื่อ SSG 5-6 ตั้งอยู่บริเวณ ซอย 3 สามชัย

(201) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 201 ชื่อ SSG 7 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสวนศิริ

(202) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 202 ชื่อ SSG 8 ตั้งอยู่บริเวณ สนามเด็กเล่นศุภสารฯ

(203) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 203 ชื่อ SSG 1 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยพัฒโน

(204) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 204 ชื่อ SSG 2 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยรวมมิตร

(205) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 205 ชื่อ SSG 3 ตั้งอยู่บริเวณ ข้างศูนย์มาสด้า

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 5 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ LS 1/1 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนประชาธิปัตย์
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ LS 1/2 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเพชรเกษม
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ LS 2/1 ตั้งอยู่บริเวณ ........ ถนนเพชรเกษม (หาดใหญ่ใน)
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ LS 2/2 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสาครมงคล
(5) สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ชื่อ LS 3A ตั้งอยู่บริเวณ ถนนลพบุรีราเมศว์

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ หมัก หรือ บ่อบำบัดเบื้องต้น (Primary Pond). ขนาดความจุ 172697 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่ม (Facultative Pond) ขนาดความจุ 355000 ลบ.ม.
(3) ชื่อ ผึ่ง (Maturation Pond) ขนาดความจุ 135000 ลบ.ม.
(4) ชื่อ บึงประดิษฐ์ . (Wetland) ขนาดความจุ 694900 ลบ.ม.
(5) ชื่อ บ่อพักน้ำ (Effluent Storage Pond) ขนาดความจุ 20000 ลบ.ม.
(6) ชื่อ บ่อกักเก็บน้ำฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาดความจุ 720000 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 138000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ เกษตรกรรม , ประมง

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ ท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเขตเทศบาล ค่าความสกปรกของน้ำเข้าระบบน้อยกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ค่าความสกปรกของน้ำเข้าระบบน้อยกว่าค่าที่ออกแบบไว้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

บุคลากรที่ดูแลระบบบำบัด

ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก องค์การจัดการน้ำเสีย

การเดินระบบ

การเดินระบบ

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 138000.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 62570.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน
คิดเป็นร้อยละ 45 ของความสามารถในการรองรับน้ำเสีย (ประสิทธิภาพการกำจัด)
ระบบบำบัดน้ำเสียเดินระบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน (ตามแผนการเดินระบบจริง)

ความถี่ในการเดินระบบ

เดินทุกวัน

สถานะระบบบำบัดน้ำเสีย

(1) บ่อ บ่อบึงประดิษฐ์ ขนาดความจุ 10,000.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

สถานะสถานีสูบน้ำเสีย

(1) สถานีที่ 1 ชื่อ LS3A สถานะ ใช้งานได้

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

เก็บค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม./เดือน)

1. อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อครัวเรือน 2
2. อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่ออาคารพาณิชย์ 3
3. อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อโรงแรม 3
4. อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อสถานประกอบการ 3
5. อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 3.5

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา 1,207,594.00 บาทต่อปี คิดเป็น 0.00 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ


มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)
ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งย้อนหลัง 1 ปี เปิดไฟล์
ตรวจเมื่อวันที่ 07 พ.ค. 2561
พิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตรวจ 7.111917, 100.496668
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน ค่ามาตรฐาน
ขาเข้า ขาออก
1 COD (mg/L) 0.00 0.00 ผ่าน -
2 BOD (mg/L) 0.00 0.00 ผ่าน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
3 pH 6.50 6.70 ผ่าน 5.5-9.0
4 ของแข็งแขวนลอย (mg/L) 37.00 11.00 ผ่าน ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
5 น้ำมันและไขมัน (mg/L) 5.00 5.00 ผ่าน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
6 ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/L) 9.20 0.58 ผ่าน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
7 ฟอสฟอรัส (mg/L) 1.81 0.24 ผ่าน ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
8 สี 0.00 0.00 ผ่าน -
9 กลิ่น 0.00 0.00 ผ่าน -

หมายเหตุ :
* กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทำการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่กำหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด

** กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Westewaterฉบับล่าสุด ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกำหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ำ

แหล่งที่มา :
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ความถี่ในการตรวจวัด

ทุกเดือน

สถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่ อุปกรณ์ จำนวน สถานการณ์การใช้งาน
(ใช้งาน/ชำรุด)
1 เครื่องสูบน้ำเสีย 5 ใช้งานได้

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

วันที่ ขาเข้า ขาออก
BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus
01 ก.ย. 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 6.7 30.3 0 0 0
02 ก.ย. 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 6.7 30.2 0 0 0
03 ก.ย. 2559 43.5 0 118.8 42.4 6.5 30.2 0 0 0 6 0 0 0 6.6 30.3 0 0 0
04 ก.ย. 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 6.6 30.3 0 0 0
05 ก.ย. 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 6.6 30.4 0 0 0
06 ก.ย. 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 6.7 30.3 0 0 0
07 ก.ย. 2559 39 0 118.8 41.6 6.4 30.1 0 0 0 6.6 0 39.6 17.2 6.7 30.3 0 0 0
08 ก.ย. 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 6.7 30.2 0 0 0
09 ก.ย. 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 6.6 30.2 0 0 0
10 ก.ย. 2559 45 0 126.72 41.2 6.4 30.2 0 0 0 5.4 0 0 0 6.6 30.3 0 0 0
11 ก.ย. 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 6.7 30.3 0 0 0
12 ก.ย. 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 6.6 30.3 0 0 0
13 ก.ย. 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 6.6 30.2 0 0 0
14 ก.ย. 2559 46.5 0 125.44 41.6 6.5 30.1 0 0 0 6 0 0 0 6.7 30.3 0 0 0
16 ก.ย. 2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6.7 30.2 0 0 0
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,827 คน