ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลตำบลจะนะ (จังหวัดสงขลา)

 • W301-1 : เทศบาล

 • W301-2 : ทางเข้าบ่อขยะอยู่ติดกับอบต.บ้านนา1

 • W301-3 : ทางเข้าบ่อขยะอยู่ติดกับอบต.บ้านนา2

 • W301-4 : ทางเข้าบ่อขยะอยู่ติดกับอบต.บ้านนา3

 • W301-5 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ1

 • W301-6 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ2

 • W301-7 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ3

 • W301-8 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ4

 • W301-9 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ5

 • W301-10 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ6

 • W301-11 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ7

 • W301-12 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ8

 • W301-13 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ9

 • W301-14 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ10

 • W301-15 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ11

 • W301-16 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ12

 • W301-17 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ13

 • W301-18 : บริเวณขยะยังกองอยู่รอการฝังกลบ14

 • W301-19 : พิกัดของบ่อขยะ

 • W301-20 : พิกัดเทศบาล


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลตำบลจะนะ (จังหวัดสงขลา)

สถานะโครงการ

ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านนา
อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 6.9215555 y : 100.764292
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลจะนะ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2548

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

กำจัดในที่ดินเอกชน เสียค่าใช้จ่าย โดยมีค่าเช่า 90000 บาท ต่อปี

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2545
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจะนะ

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 198 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ชุมชนบ้านนาใต้ 1 0.00
2. ชุมชนคลองลึก 1 0.00
3. ชุมชนร่มเย็น1 1 0.00
4. ชุมชนร่มเย็น2 1 0.00
5. ชุมชนบ้านนา 1 0.00
6. ชุมชนร่มเกล้า 1 0.00
7. ชุมชนชวาทองพัฒนา 0 0.00
8. ชุมชนอัตตักวา 0 0.00
9. ชุมชนก้าวหน้า 0 0.00
10. เทศบาลตำบลจะนะ 192 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม 25,344 ตัน สูงจากพื้นดิน 3 เมตร

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2558 - - -
2557 กลิ่นเหม็น เทศบาลตำบลจะนะ ลดขยะและปลูกต้นไม้
2556 - - -
2555 - - -
2554 - - -

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,964 คน