เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ (จังหวัดสงขลา)

 • W302-1 : สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 • W302-2 : พิกัดสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 • W302-3 : บริเวณทางเข้า-ออกสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 • W302-4 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ(เก่า)

 • W302-5 : บริเวณระบบกำจัด1(เก่า)

 • W302-6 : บริเวณระบบกำจัด2(เก่า)

 • W302-7 : บริเวณระบบกำจัด3(เก่า)

 • W302-8 : บริเวณระบบกำจัด4(เก่า)

 • W302-9 : บริเวณระบบกำจัด5(เก่า)

 • W302-10 : พิกัดบริเวณกำจัด(เก่า)

 • W302-11 : รถที่จอดในเทศบาล


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ (จังหวัดสงขลา)

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ่อยาง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 7.0615319 y : 100.271736
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด - ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครสงขลา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2548

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทม.กำแพงเพชร จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. สถานีขนถ่าย(Transfer Station) -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,270,134 คน