โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล

 • W303-1 : ป้ายโครการระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสตูล

 • W303-2 : อาคารสำนักงาน

 • W303-3 : บ้านพัก

 • W303-4 : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • W303-5 : ระบบน้ำ

 • W303-6 : โรงจอดรถ

 • W303-7 : บริเวณระบบกำจัดขยะ1

 • W303-8 : บริเวณระบบกำจัดขยะ2

 • W303-9 : บริเวณระบบกำจัดขยะ3

 • W303-10 : บริเวณระบบกำจัดขยะ4

 • W303-11 : บริเวณระบบกำจัดขยะ5

 • W303-12 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย

 • W303-13 : บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้ง

 • W303-14 : ที่ตั้งที่ม.5 บ้านกาลันยี่ตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

 • W303-15 : ที่ชั่งน้ำหนัก

 • W303-16 : เครื่องจักร

 • W303-17 : พิกัด


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เจ๊ะบิลัง
อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
โทรศัพท์ 074711193 โทรสาร 074721914

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 6.6928588 y : 100.01203
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 65 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2545

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทม.สตูล จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บ.เสนาอินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2539
งบประมาณ 2 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้โครงการตามแผนฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดประจำปี2539

ก่อสร้างโดยบริษัท อะสะโนเอนจิเนียริ่งคอมปะนี อันละมิดเต็ด เริ่มสร้าง 2544 แล้วเสร็จ 2545
งบประมาณก่อสร้าง 37.225 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ โครงการถ่ายโอนสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปี 45

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : เครื่องจักรเสื่อมโทรม เครื่องสูบน้ำชะขยะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดผู้มีความชำนาญ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,270,161 คน