โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเกาะสมุย

  • wwt_ทางเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.เกาะสมุย(บ้านละไม):บริเวณทางเข้าโครงการ
  • wwt_ป้าย ระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.เกาะสมุย(ชุมชนละไม):บริเวณป้ายโครงการ
  • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.เกาะสมุย(ชุมชนละไม) ระยะ 10 กม.:บริเวณระบบบำบัด
  • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย1:บริเวณระบบบำบัด
  • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย2:บริเวณระบบบำบัด
  • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย3:บริเวณระบบบำบัด
  • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย4:บริเวณระบบบำบัด
  • wwt_ห้องควบคุม:บริเวณอาคารสำนักงาน
  • wwt_อาคารสำนักงาน ทม.เกาะสมุย(ชุมชนละไม):บริเวณอาคารสำนักงาน

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเกาะสมุย

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 3 ซอย ถนน ตำบล อ่างทอง
อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84140
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 9.4696304 y : 100.044561
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเกาะสมุย
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2538

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด เติมอากาศ งบประมาณ 120 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 150 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 25.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 3 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ ชุมชนหน้าทอน ตั้งอยู่บริเวณ ม.3 อ.อ่างทอง

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ ชุมชนละไม ตั้งอยู่บริเวณ ม.3 อ.มะเร็ต

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ ชุมชนเฉวง ตั้งอยู่บริเวณ ม.3 อ.บ่อผุด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 3 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ ชุมชนหน้าทอน ตั้งอยู่บริเวณ ม.3 อ.อ่างทอง
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ ชุมชนละไม ตั้งอยู่บริเวณ ม.3 อ.มะเร็ต
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ ชุมชนเฉวง ตั้งอยู่บริเวณ ม.3 อ.บ่อผุด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ - ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ -

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,805 คน