ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครเกาะสมุย

 • W305-1 : สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย

 • W305-2 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W305-3 : โรงเก็บรถ

 • W305-4 : เครื่องจักร

 • W305-5 : บ้านพัก

 • W305-6 : ระบบประปา

 • W305-7 : ระบบไฟฟ้า

 • W305-8 : บริเวณระบบกำจัด

 • W305-9 : บริเวณระบบกำจัด

 • W305-10 : บริเวณระบบกำจัด

 • W305-11 : บริเวณระบบกำจัด

 • W305-12 : บริเวณคัดแยกขยะ

 • W305-13 : ระบบน้ำเสียในบริเวณขยะฝังกลบ

 • W305-14 : ระบบน้ำเสียในบริเวณขยะฝังกลบ

 • W305-15 : ป้ายน้ำเสียในบริเวณระบบกำจัด

 • W305-16 : สถานที่เก็บปั้มน้ำ

 • W305-17 : สำนักงาน(ออฟฟิส)

 • W305-18 : บ่อน้ำเสียบริเวณระบบกำจัด

 • W305-19 : บริเวณป้ายโครงการ(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-20 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-21 : ป้อมยาม(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-22 : ระบบไฟฟ้า(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-23 : บ้านพักคนงาน(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-24 : อาคารสำนักงาน(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-25 : บริเวณระบบกำจัด(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-26 : บริเวณระบบกำจัด(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-27 : บริเวณระบบกำจัด(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-28 : บริเวณระบบกำจัด(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-29 : บริเวณระบบกำจัด(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-30 : อาคารสำนักงาน(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-31 : อาคารเครื่องชั่งที่ยังใช้งาน(สถานที่กำจัดขยะแบบเตาเผาที่อยู่ใกล้กันแต่รกร้าง)

 • W305-32 : พิกัดสำนักงานเทศบาลเกาะสมุย

 • W305-33 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครเกาะสมุย

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว

ที่ตั้ง

เลขที่ 103 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล มะเร็ต
อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84310
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 9.4530213 y : 100.01376
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครเกาะสมุย
เปิดดำเนินการตั้งแต่ ----

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทน.เกาะสมุย จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2553
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 23 ม.ค. 2556 แล้วเสร็จ 17 ธ.ค. 2556
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. ฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

บริษัท บริษัทสมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด
รูปแบบสัญญา/ระยะเวลาดำเนินงาน จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ระยะเวลา 180 วัน

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 4,800 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ภายในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย 4,800 420.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. ฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) -

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน บริษัท วอเตอร์ อินเด้กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ความถี่ในการตรวจวัด ทุกเดือน

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,137 คน