ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลเมืองนาสาร

 • wwt_การสำรวจระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนนาสารใน ทม.นาสาร:ระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนนาสารใน
 • wwt_บ่อปรับสภาพ:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_บ่อผึ่ง:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_แผนผังแสดงแนวนวท่อรวบรวมน้ำเสีย ทม.นาสาร:-
 • wwt_แผนผังแสดงระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.นาสาร:-
 • wwt_ผังlayoutระบบบำบัด:ผังlayoutระบบบำบัด
 • wwt_ผังแสดงที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย:ผังแสดงที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_ผังแสดงแนวท่อ:ผังแสดงแนวท่อ
 • wwt_แนวท่อ1:แนวท่อ1
 • wwt_แนวท่อ2:แนวท่อ2
 • wwt_แนวท่อ3:แนวท่อ3
 • wwt_แนวท่อ4:แนวท่อ4
 • wwt_บ่อเกรอะ:บ่อเกรอะ
 • wwt_บ่อดักกรวดทราย:บ่อดักกรวดทราย
 • wwt_บ่อบึงประดิษฐ์:บ่อบึงประดิษฐ์
 • wwt_บ่อผึ่ง:บ่อผึ่ง
 • wwt_บ่อพักน้ำเสีย:บ่อพักน้ำเสีย
 • wwt_บ่อรวบรวมน้ำเสีย:บ่อรวบรวมน้ำเสีย

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลเมืองนาสาร

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ ซอย ถนน เทศบาล 2 ตำบล บ้านนา
อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84120
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 8.806393 y : 99.367189
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองนาสาร
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2550

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : CW) งบประมาณ 3.22 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย บริษัท แซนแทค เซนเตอร์จํากัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 67 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 5.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL)

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 60 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ สาธารณะ

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เครื่องจักร อุปกรณ์ชำรุด/ซ่อมบ่อย ทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,990 คน