ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 • W307-1 : สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 • W307-2 : สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 • W307-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W307-4 : ระบบประปา

 • W307-5 : สถานที่เก็บขยะอันตราย

 • W307-6 : ป้อมยาม

 • W307-7 : โรงจอดเครื่องจักรและเก็บอุปกรณ์

 • W307-8 : โรงจอดเครื่องจักรและเก็บอุปกรณ์

 • W307-9 : บ้านพักพนักงาน

 • W307-10 : จุดขนถ่ายขยะ

 • W307-11 : จุดขนถ่ายขยะ

 • W307-12 : รถขยะในโครงการ

 • W307-13 : รถขยะในโครงการ

 • W307-14 : รถขยะในโครงการ

 • W307-15 : บริเวณคัดแยกขยะ

 • W307-16 : บริเวณคัดแยกขยะ

 • W307-17 : สำนักงาน

 • W307-18 : บริเวณทางขึ้น-ลงที่ขนถ่ายขยะ

 • W307-19 : โรงเก็บอุปกรณ์

 • W307-20 : โรงเก็บอุปกรณ์

 • W307-21 : ที่นั่งพักบริเวณโครงการ

 • W307-22 : ที่เก็บขยะ

 • W307-23 : รั้วรอบโครงการ

 • W307-24 : รั้วรอบโครงการ

 • W307-25 : พิกัดสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 • W307-26 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว

ที่ตั้ง

เลขที่ 5 หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล วัดประดู่
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 9.1410500 y : 99.3473061
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2542

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทน.สุราษฏร์ธานี จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2542
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. - 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2551 ไม่ได้ดำเนินการฝังกลบ ที่ถูกหลักวิชาการ เกิดการต่อต้านและประท้วงปิดบ่อฝังกลบ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี -

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ไม่ได้ดำเนินการฝังกลบ ที่ถูกหลักวิชาการ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,037 คน