ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเกาะเต่า

 • W308-1 : ที่ว่ากาอำเภอเกาะพงัน

 • W308-2 : บ้านพักพนักงาน

 • W308-3 : บ้านพักพนักงาน

 • W308-4 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W308-5 : บริเวณคัดแยกขยะ

 • W308-6 : บริเวณคัดแยกขยะ

 • W308-7 : บริเวณระบบกำจัด

 • W308-8 : บริเวณระบบกำจัด

 • W308-9 : บริเวณระบบกำจัด

 • W308-10 : บริเวณระบบกำจัด

 • W308-11 : บริเวณระบบกำจัด

 • W308-12 : ระบบไฟฟ้า

 • W308-13 : ระบบประปา

 • W308-14 : ระบบประปา

 • W308-15 : พิกัดเทศบาลตำบลเกาะเต่า

 • W308-16 : พิกัดที่ว่ากาอำเภอเกาะพงัน

 • W308-17 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเกาะเต่า

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 3 ซอย ถนน ตำบล เกาะเต่า
อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84360
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 10.0762644 y : 99.835189
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลเกาะเต่า
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2552

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

อุทิษให้

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2550 แล้วเสร็จ 2551
งบประมาณก่อสร้าง 35 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ สิ่งแวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

เผาในเตาเผา (Incineration) หลุมลึกประมาณ 870 เมตร

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เครื่องจักรชำรุด/ซ่อมบ่อยขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และขาดประสิทธิภาพของระบบ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะเต่า

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 870 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลตำบลเกาะเต่า 870 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม 4500 ตัน สูงจากพื้นดิน 4 เมตร

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2559 กลิ่น - -
2559 ขยะตกค้าง - -

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,075 คน