สำนักงานจัดการน้ำเสีย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 • wwt_flap valve บ่อผันน้ำเสีย:-
 • wwt_flap valve บ่อผันน้ำเสียในช่วงฤดูฝน:-
 • wwt_การต่อท่อระบายน้ำจาดตัวเมืองทางหลวง115 เข้ากับแนวท่อดักน้ำเสีย:-
 • wwt_คลองชลประทานคลองท่อทองแดงที่รับน้ำที่ผ่านการบำบัด:คลองชลประทานคลองท่อทองแดง
 • wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งออกจากระบบฯ:บริเวณจุดเก็บน้ำทิ้งออกจากระบบฯ
 • wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ:บริเวณจุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ
 • wwt_ตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบที่1 บริเวณถนนริมปิง:ตั้งบริเวณสถานีสูบ1
 • wwt_ตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบที่2 บริเวณหน้าระบบบำบัดน้ำเสีย:ตั้งบริเวณสถานีสูบ2
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองกำแพง (1):บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองกำแพง (3):บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองกำแพง (11):บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองกำแพง (12):บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองกำแพง:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_บ่่อเติมอากาศแบบน้ำลดหลั่น:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_บ่อบำบัดคลอรีน 1:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_บ่อ่บำบัดน้ำเสีย แฟคัลเททีฟ:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_บ่อบำบัดน้ำเสีย:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_บ่อแบ่งน้ำ:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_บ่อบำบัดคลอรีน:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.กำแพงเพชร:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.กำแพงเพชร1:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_สถานีสูบที่ 2:สถานีสูบที่ 2
 • wwt_สภาพทั่วไปของบ่อบำบัดน้ำเสีย:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_สภาพภายในบ่อตรวจ:สภาพภายในบ่อตรวจ
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.กำแพงเพชร1:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_สภาพระบบบำบัด:สภาพระบบบำบัด
 • wwt_ระบบบำบัด1:ระบบบำบัด1
 • wwt_ระบบบำบัด2:ระบบบำบัด2
 • wwt_ระบบบำบัด3:ระบบบำบัด3
 • wwt_ระบบบำบัด4:ระบบบำบัด4
 • wwt_ระบบบำบัด5:ระบบบำบัด5

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานจัดการน้ำเสีย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 6 ซอย ตรงข้ามปั๊มคาลเท็ค(กิโล 2) ถนน ทางหลวงแผ่นดิน 115 (เลี่ยงเมืองไปพิจิตร-พิษณุโลก) ตำบล เทพนคร
อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์ 098-7518771 โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.467949 y : 99.561783
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 125 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2542

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด สำรวจออกแบบ งบประมาณ 4.8 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด บ่อปรับเสถียร งบประมาณ 230 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย บจก.อสะโนะ เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนีลิมิเต็ด จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2542

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 15 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 4.70 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 31.50 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 2 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนริมปิงหลังโรงพยาบาลกาแพงเพชร
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณ ที่ตั งอยู่หน้าระบบบาบัดนาเสีย

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อหมัก ขนาดความจุ 8000 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อบ่ม ขนาดความจุ 18750 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อน้ำฝน ขนาดความจุ 20800 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 13500 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองชลประทาน คลองท่อทองแดง

การประเมิน
พอใช้

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ พอใช้

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน พอใช้

ปัญหา

ปัญหา : - ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียจากประชาชนในเขตเทศบาลฯ - ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบฯ - เทศบาลขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

บุคลากรที่ดูแลระบบบำบัด

ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก -

การเดินระบบ

การเดินระบบ

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 13500.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 5400.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
คิดเป็นร้อยละ 40 ของความสามารถในการรองรับน้ำเสีย (ประสิทธิภาพการกำจัด)
ระบบบำบัดน้ำเสียเดินระบบ 15 ชั่วโมงต่อวัน (ตามแผนการเดินระบบจริง)

ความถี่ในการเดินระบบ

เดินทุกวัน

สถานะระบบบำบัดน้ำเสีย

(1) บ่อ บ่อหมัก ขนาดความจุ 28,000.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(2) บ่อ บ่อผึ่ง ขนาดความจุ 37,500.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(3) บ่อ บ่อบ่ม ขนาดความจุ 28,125.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(4) บ่อ บ่อน้ำฝน ขนาดความจุ 52,000.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

สถานะสถานีสูบน้ำเสีย

(1) สถานีที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร สถานะ ใช้งานได้

(2) สถานีที่ 2 ชื่อ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ สถานะ ใช้งานได้

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจาก

ยังไม่มีบัญญัติในการจัดเก็บ

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา 2,134,200.00 บาทต่อปี คิดเป็น 0.00 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ


ไม่มีการตรวจ

ความถี่ในการตรวจวัด

สถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่ อุปกรณ์ จำนวน สถานการณ์การใช้งาน
(ใช้งาน/ชำรุด)
1 เครื่องสูบน้ำเสีย 6 ใช้งานได้
2 เครื่องตักขยะ 1 ใช้งานได้
3 ลอกไฟฟ้า 2 ใช้งานได้
4 ตู้ควบคุม 2 ใช้งานได้

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

วัน/เดือน/ปี ปัญหาร้องเรียน การแก้ไขปัญหา
ม.ค. 2558 ปัญหาร้องเรียนจากน้ำเสียไหลลงสู่คลองทไให้คลองเกิดเน่าเสีย อจน.ได้เข้ามาบริหารและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสียให้สามารถเดินระบบได้อย่างเป็นปกติ

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

วันที่ ขาเข้า ขาออก
BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus
01 ก.ย. 2559 0 0.66 0 0 6.61 29.1 0 0 0 0 5.32 0 0 6.81 30.1 0 0 0
02 ก.ย. 2559 0 0.69 0 0 6.65 28.9 0 0 0 0 5.3 0 0 6.92 30 0 0 0
03 ก.ย. 2559 0 0.71 0 0 6.73 29 0 0 0 0 5.25 0 0 6.99 30 0 0 0
04 ก.ย. 2559 0 0.75 0 0 6.71 29.3 0 0 0 0 5.27 0 0 6.91 30.1 0 0 0
05 ก.ย. 2559 0 0.73 0 0 6.72 29.4 0 0 0 0 5.32 0 0 6.93 30.2 0 0 0
06 ก.ย. 2559 0 0.76 0 0 6.73 28.8 0 0 0 0 5.1 0 0 6.8 30 0 0 0
07 ก.ย. 2559 0 0.82 0 0 6.7 28.1 0 0 0 0 4.67 0 0 6.81 29.5 0 0 0
08 ก.ย. 2559 0 0.81 0 0 6.8 28.5 0 0 0 0 4.1 0 0 6.75 29.6 0 0 0
09 ก.ย. 2559 0 0.75 0 0 6.75 25.6 0 0 0 0 4.32 0 0 6.76 29.5 0 0 0
10 ก.ย. 2559 0 0.81 0 0 6.78 28.7 0 0 0 0 4.15 0 0 6.78 29.4 0 0 0
11 ก.ย. 2559 0 0.85 0 0 6.72 28.5 0 0 0 0 4.32 0 0 6.8 29.5 0 0 0
12 ก.ย. 2559 0 0.91 0 0 6.74 28.2 0 0 0 0 4.58 0 0 6.89 29.6 0 0 0
13 ก.ย. 2559 23.04 0.73 75 58 6.73 28.4 0 0 0 15.92 4.68 42 48 6.8 29.3 0 0 0
14 ก.ย. 2559 0 0.97 0 0 6.93 28.1 0 0 0 0 5.01 0 0 6.75 29 0 0 0
15 ก.ย. 2559 0 0.99 0 0 6.67 29.1 0 0 0 0 5.13 0 0 6.87 29.1 0 0 0
16 ก.ย. 2559 0 0.81 0 0 6.57 29.3 0 0 0 0 5.22 0 0 6.75 29.3 0 0 0
17 ก.ย. 2559 0 0.72 0 0 6.55 29.1 0 0 0 0 5.32 0 0 6.71 29.4 0 0 0
18 ก.ย. 2559 0 0.51 0 0 6.5 29.3 0 0 0 0 5.44 0 0 6.7 29.6 0 0 0
19 ก.ย. 2559 0 0.46 0 0 6.44 29.5 0 0 0 0 5.74 0 0 6.67 30 0 0 0
20 ก.ย. 2559 23 0.71 70 0 6.43 29.4 0 0 0 16.1 5.34 45 47 6.68 30.1 0 0 0
21 ก.ย. 2559 0 0.88 0 0 6.42 29.2 0 0 0 0 5.03 0 0 6.79 30 0 0 0
22 ก.ย. 2559 0 0.93 0 0 6.42 28.1 0 0 0 0 5.02 0 0 6.87 28.8 0 0 0
23 ก.ย. 2559 0 0.88 0 0 6.66 28.2 0 0 0 0 5.12 0 0 6.99 28.5 0 0 0
24 ก.ย. 2559 0 0.79 0 0 6.62 28.1 0 0 0 0 5.32 0 0 6.87 28.4 0 0 0
25 ก.ย. 2559 0 0.77 0 0 6.65 28.3 0 0 0 0 5.25 0 0 6.89 28.4 0 0 0
26 ก.ย. 2559 0 0.81 0 0 6.59 28.2 0 0 0 0 5.29 0 0 6.87 28.5 0 0 0
27 ก.ย. 2559 23.75 0.82 78 60 6.42 28.2 0 0 0 16.45 5.32 45 50 6.85 28.3 0 0 0
28 ก.ย. 2559 0 0.8 0 0 6.39 28.1 0 0 0 0 5.39 0 0 6.85 28.3 0 0 0
29 ก.ย. 2559 0 0.8 0 0 6.45 28.3 0 0 0 0 5.36 0 0 6.86 28.1 0 0 0
30 ก.ย. 2559 0 0.91 0 0 6.55 28.1 0 0 0 0 5.36 0 0 6.91 28.2 0 0 0
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,754 คน