ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก 50 ลบ.ม/วัน

 • อาคารสำนักงาน:อาคารสำนักงาน
 • จุดรับน้ำเข้าระบบ:จุดรวบรวมน้ำเสีย
 • แนวท่อรวบรวม:แนวท่อรวบรวมน้ำเข้าระบบ
 • บ่อผึ่ง:บ่อผึ่งในระบบ
 • wwt_บ่อเกรอะ:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_บ่อดักตะกอน:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_บ่อดึงกาก:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_บ่อบึงประดิษฐ์:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_บ่อปรับสภาพ:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_บ่อผึ่ง:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_บ่อรวบรวมน้ำเสีย:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_ลานตากตะกอน:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_แนวท่อรวบรวมจากตลาดสดเทศบาล:ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบ
 • wwt_แนวท่อรวบรวมจากโรงเรียนไทยรัฐ 1:ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบ
 • wwt_แนวท่อรวบรวมจากโรงเรียนไทยรัฐ:ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบ
 • wwt_แนวท่อรวบรวมจากอาคารสำนักงาน:ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบ
 • wwt_จุดปล่อยน้ำทิ้ง:บริเวณจุดสิ้นสุดของแนวความยาวท่อ
 • wwt_แผนผังอัตราการไหลของน้ำเสีย:-
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย ทต.จันจว้า:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทต.จันจว้า

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก 50 ลบ.ม/วัน

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 49 หมู่ที่ 2 ซอย ถนน ตำบล จันจว้าใต้
อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 572400
โทรศัพท์ 053775125 โทรสาร 053775125

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 20.2253778 y : 99.9472484
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ 2 งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลจันจว้า
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2550

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด บำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชนขนาดเล็ก 50 ลบ.ม./วัน พร้อมค่าควบคุมการก่อสร้าง งบประมาณ 3.2194 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย หจก.ศรีเขื่อนขันธ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2550

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 128 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 0.01 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 1 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ - ตั้งอยู่บริเวณ -

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 1 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ - ตั้งอยู่บริเวณ -

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อผึ่ง ขนาดความจุ 2400 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บึงประดิษฐ์ ขนาดความจุ 1175 ลบ.ม.
(3) ชื่อ ปรับสภาพ ขนาดความจุ 1150 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ ลำเหมืองหนองร่อง

การประเมิน
ต้องปรับปรุง

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ ต้องปรับปรุง

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง

ปัญหา

ปัญหา : - เกิดฝ้าไขภายในบริเวฯบ่อและน้ำในบ่อมีสีเขียว - ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบน้อยมาก - ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,807 คน