ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลลานกระบือ (ชำรุด)

 • W313-1 : สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ

 • W313-2 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W313-3 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W313-4 : บริเวณจุดรับขยะเข้าระบบ

 • W313-5 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์

 • W313-6 : เครื่องจักรและอุปกรณ์1

 • W313-7 : เครื่องจักรและอุปกรณ์2

 • W313-8 : เครื่องจักรและอุปกรณ์3

 • W313-9 : บริเวณระบบกำจัด1

 • W313-10 : บริเวณระบบกำจัด2

 • W313-11 : อาคารหมักปุ๋ย

 • W313-12 : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • W313-13 : รางระบายน้ำฝน

 • W313-14 : รั้วรอบโครงการ1

 • W313-15 : รั้วรอบโครงการ2

 • W313-16 : ระบบประปา

 • W313-17 : ระบบไฟฟ้า

 • W313-18 : สถานที่เก็บขยะอันตราย

 • W313-19 : บริเวณจุดปล่อบน้ำทิ้ง

 • W313-20 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย

 • W313-21 : ระบบระบายก๊าซ


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลลานกระบือ (ชำรุด)

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 บ้านฝากทุ่ง ซอย - ถนน - ตำบล โนนพลวง
อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62170
โทรศัพท์ 055769275 โทรสาร 055769496

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.5809816 y : 99.868537
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลลานกระบือ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2537

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.ลานกระบือ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2551
งบประมาณ 29.77 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินและอปท.สบทบ/สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้างโดยบริษัท บริษัท วิษณุชัย 46 จำกัด เริ่มสร้าง 2556 แล้วเสร็จ 2557
งบประมาณก่อสร้าง 26.210 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. กำจัดด้วยเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) หมักแบบใช้อากาศ (Compost) -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 1.875 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 4 บ่อ
การประเมิน
ดี

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ ดี

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน ดี

ปัญหา

ปัญหา : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมีไม่เพียงพอ และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 657 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลตำบลลานกระบือ 99 0.00
2. เทศบาลตำบลช่องลม 60 350.00
3. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ 255 350.00
4. องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ 60 350.00
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 63 350.00
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง 30 350.00
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรด 30 350.00
8. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา 60 350.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
ประสิทธิภาพของระบบ
ปริมาณขยะมากเกินประสิทธิภาพของบ่อ ส่งผลให้อายุการใช้งานลดลง และอาจไม่เพียงพอในอนาคต
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,188 คน