ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครเชียงราย

 • wwt_แบบอาคารสถานีสูบ:บริเวณอาคารสถานีสูบ
 • wwt_ป้ายโครงการฯ:บริเวณทางเข้าโครงการฯ
 • wwt_แผนผังแนวท่อระบบระบายน้ำรวบรวมน้ำเสีย:-
 • wwt_แผนผังบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียรวม:-
 • wwt_แผนผังสถานที่ตำแหน่งที่ตั้ง ระบบรวบรวมน้ำเสียฯ:-
 • wwt_อาคารสำนักงาน:บริเวณอาคารสำนักงาน
 • wwt_เครื่องตักขยะ:เครื่องตักขยะ
 • wwt_ทางเข้าโครงการฯ:ทางเข้าโครงการฯ
 • wwt_บริเวณโดยรอบระบบบำบัด 1:บริเวณโดยรอบระบบบำบัด
 • wwt_บริเวณโดยรอบระบบบำบัด 2:บริเวณโดยรอบระบบบำบัด
 • wwt_บริเวณโดยรอบระบบบำบัด 3:บริเวณโดยรอบระบบบำบัด
 • wwt_บริเวณโดยรอบระบบบำบัด 4:บริเวณโดยรอบระบบบำบัด
 • wwt_บริเวณโดยรอบระบบบำบัด :บริเวณโดยรอบระบบบำบัด
 • wwt_บริเวณทางเข้าระบบบำบัด :บริเวณทางเข้าระบบบำบัด
 • wwt_โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครเชียงราย:โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครเชียงรายjpg
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.เชียงราย ระยะ 10 กม.:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.เชียงราย ระยะ 10 กม.

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครเชียงราย

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ ซอย ถนน อุตรกิจ ตำบล เวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 053511013 โทรสาร 053511092

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 19.912701 y : 99.852517
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 80 ไร่ งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงราย
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2547

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) งบประมาณ 375.678305 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการฯ ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2546

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ 153.37 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
ก่อสร้างโดย ชิโนไทย
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 61 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 10.65 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 17.50 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 4 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ ดอยทอง ตั้งอยู่บริเวณ ถ.วินิจฉัยกุล
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ เกาะลอย ตั้งอยู่บริเวณ ถ.บุญญฤทธิ์
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ เกาะทอง ตั้งอยู่บริเวณ ถ.เกาะทอง
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียรวมโรงบำบัด ตั้งอยู่บริเวณ ถ.สหมิตร (หนองร่องปลาค้าว)

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ AL1 ขนาดความจุ 40500 ลบ.ม.
(2) ชื่อ AL2 ขนาดความจุ 41250 ลบ.ม.
(3) ชื่อ AL3 สำรอง ขนาดความจุ 40950 ลบ.ม.
(4) ชื่อ SP ขนาดความจุ 60200 ลบ.ม.
(5) ชื่อ อื่นๆ อาคารคลอรีน 2 ชุด จ่ายน้ำยาคลอรีน พร้อมระบบคลองวนเวียน ขนาดความจุ 1000 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 27,200 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ แม่น้ำกก

การประเมิน
ดี

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ ดี

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน ดี

ปัญหา

ปัญหา : ยังไม่มีการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการการจัดการน้ำเสียชุมชน แนวเส้นท่อของระบบรวบรวมน้ำเสีย ครอบคลุมเฉพาะเขตเทศบาลเดิม
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,747 คน