โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

  • wwt_เครื่องดักขยะ:บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
  • wwt_จุดรับน้ำเสีย:บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
  • wwt_บ่อดักน้ำเสีย:บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ซอย ถนน ตำบล แม่สาย
อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
โทรศัพท์ 053731288 โทรสาร 053731288 ต่อ 5

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 20.443594 y : 99.891006
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ 2 งาน 03 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2557

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด บ่อผึ่ง งบประมาณ 239.870 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ สผ. ก่อสร้างโดย บริษัท วรรธน์สรร จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ 239.870 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ สผ.
ก่อสร้างโดย บริษัท วรรธน์สรร จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 5 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 0.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 5 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ CSO A ตั้งอยู่บริเวณ ดอยเวา

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ CSO B ตั้งอยู่บริเวณ เวียงพาน

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ CSO C ตั้งอยู่บริเวณ เหมืองแดง

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ CSO คลองชลประทาน ตั้งอยู่บริเวณ คลองชลประทาน

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ CSO ผามควย ตั้งอยู่บริเวณ ผามควย

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 1 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสีย ตั้งอยู่บริเวณ ปากทางเข้าระบบ ในชลประทาน

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อ บ่อตกตะกอน ขนาดความจุ 3716 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อผึ่ง1 ขนาดความจุ 7446 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อผึ่ง2 ขนาดความจุ 5213 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 4,363 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ ระบบชลประทานแม่สาย

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,732 คน