โครงการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลห้วยไคร้

 • W320-1 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W320-2 : สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยไคร้

 • W320-3 : พิกัดบริเวณบ่อขยะ

 • W320-4 : โรงจอดเครื่องจักรกล

 • W320-5 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W320-6 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย

 • W320-7 : ระบบไฟฟ้า

 • W320-8 : ระบบประปา

 • W320-9 : บริเวณบ่อขยะ

 • W320-10 : บริเวณเก็บขยะอันตราย

 • W320-11 : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลห้วยไคร้

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยไคร้
อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57220
โทรศัพท์ 053-763-235 โทรสาร 053-763-616 ต่อ 101

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 20.289873 y : 99.860315
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 67 ไร่ 2 งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลห้วยไคร้
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2540

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ที่ดินของหน่วยราชการอื่น ขออนุญาติกรมป่าไม้ / ป่าสงวน ดอยนางนอน

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2540
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2538 แล้วเสร็จ 2541
งบประมาณก่อสร้าง 25.18 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ งาน ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 3 บ่อ
การประเมิน
พอใช้

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ พอใช้

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน พอใช้

ปัญหา

ปัญหา : ขาดเครื่องชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ,เครื่องจักรที่ใช้ในงานเก็บขนและกําจัดชํารุดบอย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : บ่อฝังกลบเต็ฒ

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยไคร้

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 7 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ 3 0.00
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง 3 0.00
3. โครงการพัฒนาดอยตุงและวัดดอยตุง 1 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ความถี่ในการตรวจวัด ทุก 1 ปี

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) ผ่าน
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผ่าน
3. ออกซิเจนละลายน้ำ (mg/L) ผ่าน
4. ความขุ่น ผ่าน
5. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ผ่าน
6. สี (แพลทินัม - โคบอลต) ผ่าน

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. COD (mg/L) ผ่าน
2. BOD (mg/L) ผ่าน
3. สารละลายทั้งหมด (TDS,mg/L) ผ่าน
4. ของแข็งแขวนลอย (mg/L) ผ่าน
5. แอมโมเนีย (mg/L) ผ่าน
6. ไนเตรท (mg/L) ผ่าน
7. อาร์เซนิก (mg/L) ผ่าน
8. ไซยาไนด์ (mg/L) ผ่าน
9. ฟีนอล (mg/L) ผ่าน
10. ทองแดง (mg/L) ผ่าน
11. นิกเกิล (mg/L) ผ่าน
12. สังกะสี (mg/L) ผ่าน
13. แคดเมียม (mg/L) ผ่าน
14. โครเมียมเฮ็กซำวำเล้นท์ (mg/L) ผ่าน
15. ตะกั่ว (mg/L) ผ่าน
16. ปรอท (mg/L) ผ่าน
17. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) ผ่าน
18. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) ผ่าน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ติน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) ผ่าน
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผ่าน
3. ความขุ่น ผ่าน
4. อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) ผ่าน
5. สี (แพลทินัม - โคบอลต) ผ่าน
6. ระดับน้ำสถิตในบ่อก่อนการดูดออก ผ่าน

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ปริมาณสารทั้งหมด (TS, mg/L) ผ่าน
2. คลอไรด์ (mg/L) ผ่าน
3. ซัลเฟต (mg/L) ผ่าน
4. ฟลูออไรด์ (mg/L) ผ่าน
5. ไนเตรท (mg/L) ผ่าน
6. ความกระด้างทั้งหมด (mg/L) ผ่าน
7. ความกระด้างถาวร (mg/L) ผ่าน
8. COD (mg/L) ผ่าน
9. เหล็ก (mg/L) ผ่าน
10. แมงกานีส (mg/L) ผ่าน
11. แมกนีเซียม (mg/L) ผ่าน
12. อาร์เซนิก (mg/L) ผ่าน
13. ไซยาไนด์ (mg/L) ผ่าน
14. ทองแดง (mg/L) ผ่าน
15. สังกะสี (mg/L) ผ่าน
16. โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (mg/L) ผ่าน
17. ตะกั่ว (mg/L) ผ่าน
18. ปรอท (mg/L) ผ่าน
19. นิกเกิล (mg/L) ผ่าน
20. แคดเมี่ยม (mg/L) ผ่าน
21. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) ผ่าน
22. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) ผ่าน

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
ประสิทธิภาพของระบบ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,270,204 คน