ศูนย์คัดแยกขยะโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทิ้งร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยไคร้

 • W321-1 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W321-2 : บริเวณบ่อขยะ

 • W321-3 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย

 • W321-4 : ป้อมยาม

 • W321-5 : บริเวณคัดเเยกขยะ

 • W321-6 : บริเวณหมักปุ๋ย

 • W321-7 : อาคารสำนักงาน

 • W321-6 : บริเวณหมักปุ๋ย

 • W321-7 : อาคารสำนักงาน

 • W321-6 : บริเวณหมักปุ๋ย

 • W321-7 : อาคารสำนักงาน


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์คัดแยกขยะโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทิ้งร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยไคร้

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 395 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยไคร้
อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57240
โทรศัพท์ 082-385-3386 โทรสาร 0-5376-7003

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 20.277085 y : 99.845626
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลห้วยไคร้
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2554

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลห้วยไคร้ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2554
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท โครงการพัฒนาดอยตุง เริ่มสร้าง 2554 แล้วเสร็จ 2554
งบประมาณก่อสร้าง 0.005 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ โครงการพัฒนาดอยตุง

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 100 ตัน/ปี ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. - -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,189 คน