โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 • ภาพบริเวณทางเข้า:wwt_ภาพบริเวณทางเข้า
 • ภาพบริเวณป้ายโครงการ1:wwt_ภาพบริเวณป้ายโครงการ1
 • ภาพบริเวณอาคารสำนักงาน:wwt_ภาพบริเวณอาคารสำนักงาน
 • ภาพบริเวณกระบวนการบำบัดB1:wwt_ภาพบริเวณกระบวนการบำบัดB1
 • ภาพบริเวณแนวท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าบ่อบำบัด:wwt_ภาพบริเวณแนวท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าบ่อบำบัด
 • ป้ายบริเวณหน้าโครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ:wwt322_ป้ายบริเวณหน้าโครงการ
 • จุดรับน้ำเสียเข้าระบบ:wwt322_จุดรับน้ำเสียเข้าระบบ
 • บ่อเติมอากาศ A1:wwt322_บ่อเติมอากาศ A1
 • บ่อเติมอากาศ A2:wwt322_บ่อเติมอากาศ A2
 • บ่อเติมอากาศ B1:wwt322_บ่อเติมอากาศ B1
 • บ่อเติมอากาศ B2:wwt322_บ่อเติมอากาศ B2
 • บ่อเติมอากาศ C1:wwt322_บ่อเติมอากาศ C1
 • บ่อเติมอากาศ C2:wwt322_บ่อเติมอากาศ C2
 • บ่อรับน้ำเข้าเติมอากาศรูปแบบโดมิโน ABC:wwt322_บ่อรับน้ำเข้าเติมอากาศรูปแบบโดมิโน ABC
 • จุดดักน้ำเสีย (CSO) ภายในสถานีสูบน้ำเสียที่ 2 (1):wwt322_จุดดักน้ำเสีย (CSO) ภายในสถานีสูบน้ำเสียที่ 2 (1)
 • จุดดักน้ำเสีย (CSO) ภายในสถานีสูบน้ำเสียที่ 2 (2):wwt322_จุดดักน้ำเสีย (CSO) ภายในสถานีสูบน้ำเสียที่ 2 (2)
 • แนวท่อกลางคลองแม่ข่า:wwt322_แนวท่อกลางคลองแม่ข่า
 • ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำเสียที่ 2:wwt322_ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำเสียที่ 2
 • สถานีสูบน้ำเสียที่ 2:wwt322_สถานีสูบน้ำเสียที่ 2
 • แนวท่อส่งน้ำเสียสถานีสูบน้ำเสียที่ 2:wwt322_แนวท่อสถานีสูบน้ำเสียที่ 2
 • ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำที่ 3 :wwt322_ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำที่ 3
 • สถานีสูบน้ำเสียที่ 3:wwt322_สถานีสูบน้ำเสียที่ 3
 • สถานีสูบน้ำเสียที่ 5:wwt322_สถานีสูบน้ำเสียที่ 5
 • ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำเสียที่ 6:wwt322_ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำเสียที่ 6
 • สถานีสูบน้ำเสียที่ 6:wwt322_สถานีสูบน้ำเสียที่ 6
 • ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำเสียที่ 7:wwt322_ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำเสียที่ 7
 • สถานีสูบน้ำเสียที่ 7:wwt322_สถานีสูบน้ำเสียที่ 7
 • ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำเสียที่ 8:wwt322_ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำเสียที่ 8
 • สถานีสูบน้ำเสียที่ 8:wwt322_สถานีสูบน้ำเสียที่ 8
 • แนวท่อส่งน้ำเสียสถานีสูบน้ำที่ 8:wwt322_แนวท่อส่งน้ำเสียสถานีสูบน้ำที่ 8
 • ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำที่ 9:wwt322_ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำที่ 9
 • สถานีสูบน้ำเสียที่ 9:wwt322_สถานีสูบน้ำเสียที่ 9
 • ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำเสียที่ 10:wwt322_ป้ายหน้าทางเข้าสถานีสูบน้ำเสียที่ 10
 • สถานีสูบน้ำเสียที่ 10 (1):wwt322_สถานีสูบน้ำเสียที่ 10 (1)
 • สถานีสูบน้ำเสียที่ 10 (2):wwt322_สถานีสูบน้ำเสียที่ 10 (2)
 • แนวท่อส่งน้ำเสียสถานีสูบน้ำที่ 10:wwt322_แนวท่อส่งน้ำเสียสถานีสูบน้ำที่ 10

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ป่าแดด ตำบล ป่าแดด
อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
โทรศัพท์ 053-448658 โทรสาร 053-448658

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 18.726039 y : 98.9843932
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2540

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) งบประมาณ 179,391,480 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการ ก่อสร้างโดย หจก.ชัยภูมิย่งเซ่งฮวด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2538

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ 311.153 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการ ก่อสร้างโดย บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2540

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 40 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 27.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 67.50 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 1 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ CSO ภายในบริเวณสถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณ ภายในบริเวณสถานีสูบน้ำเสียที่ 2

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 9 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณ สุสานสันติธรรม ถนนหัสดิเสวี
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า ถนนหมื่นด้ามพร้าคต
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณ โรงน้ำแข็ง VIC ถนนรัตนโกสินทร์
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า ถนนระแกง
(5) สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ตั้งอยู่บริเวณ ประตูก้อม ถนนสุริยวงศ์
(6) สถานีสูบน้ำเสียที่ 6 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 6 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณสุสานหายยา ถนนหายยา
(7) สถานีสูบน้ำเสียที่ 7 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 7 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณข้างตึก AIA ถนนบุญเรืองฤทธิ์
(8) สถานีสูบน้ำเสียที่ 8 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 8 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเจริญประเทศ
(9) สถานีสูบน้ำเสียที่ 9 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 9 ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลป่าแดด สะพานข้ามแม่น้ำปิงวงแหวนรอบกลาง

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อเติมอากาศ A1 ขนาดความจุ 84400 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อเติมอากาศ A2 ขนาดความจุ 80100 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อเติมอากาศ A3 ขนาดความจุ 67100 ลบ.ม.
(4) ชื่อ บ่อเติมอากาศ B1 ขนาดความจุ 36000 ลบ.ม.
(5) ชื่อ บ่อเติมอากาศ B2 ขนาดความจุ 40500 ลบ.ม.
(6) ชื่อ บ่อเติมอากาศ B3 ขนาดความจุ 37100 ลบ.ม.
(7) ชื่อ บ่อเติมอากาศ C1 ขนาดความจุ 30300 ลบ.ม.
(8) ชื่อ บ่อเติมอากาศ C2 ขนาดความจุ 25200 ลบ.ม.
(9) ชื่อ บ่อเติมอากาศ C3 ขนาดความจุ 24300 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 55,000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ ลำเหมืองแม่ข่า

การประเมิน
ดี

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ ดี

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน ดี

ปัญหา

ปัญหา : 1. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบมีน้อยเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของระบบฯ และพื้นที่การให้บริการบำบัดน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่

2. งบประมาณในการเดินระบบไม่เพียงพอ

3. ไม่มีห้องปฏิบัติการในพื้นที่ จึงต้องส่งตัวอย่างน้ำไปขอความอนุเคราะห์สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาลำปาง ตรวจวิเคราะห์ฯ

4. ท่อส่งน้ำเสียจากสถานีสูบ 3 ไป 4 และ 6 แตกเสียหาย

5. แนวท่อส่งน้ำเสียแบบไฟเบอร์กลาสจากสถานี 10 ไปยังโรงปรับปรุงฯ แตกเสียหายบ่อยครั้ง
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

วันที่ ขาเข้า ขาออก
BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus
01 ต.ค. 2559 0 0.76 0 0 6.98 29.6 0 0 0 0 2.65 0 0 7.23 29.7 0 0 0
02 ต.ค. 2559 0 0.83 0 0 6.56 29.2 0 0 0 0 2.67 0 0 7.21 29.5 0 0 0
03 ต.ค. 2559 0 0.63 0 0 6.96 28.4 0 0 0 0 2.18 0 0 7.36 28.2 0 0 0
04 ต.ค. 2559 0 0.56 0 0 7.02 28.2 0 0 0 0 2.42 0 0 7.49 28.1 0 0 0
05 ต.ค. 2559 0 0.58 0 0 6.72 29.4 0 0 0 0 2.38 0 0 7.51 29.3 0 0 0
06 ต.ค. 2559 0 0.98 0 0 6.84 29.3 0 0 0 0 2.64 0 0 7.6 29.5 0 0 0
07 ต.ค. 2559 0 0.67 0 0 6.64 28.7 0 0 0 0 2.37 0 0 7.64 28.1 0 0 0
08 ต.ค. 2559 0 0.64 0 0 6.69 28.6 0 0 0 0 2.42 0 0 7.58 28.6 0 0 0
09 ต.ค. 2559 0 0.59 0 0 6.84 29.2 0 0 0 0 2.67 0 0 7.38 29 0 0 0
10 ต.ค. 2559 0 0.72 0 0 6.86 29.4 0 0 0 0 2.26 0 0 7.46 29.3 0 0 0
11 ต.ค. 2559 0 0.51 0 0 6.47 29.6 0 0 0 0 2.31 0 0 7.36 29.6 0 0 0
12 ต.ค. 2559 0 0.62 0 0 7.01 29.2 0 0 0 0 2.36 0 0 7.67 29.1 0 0 0
13 ต.ค. 2559 0 0.58 0 0 6.59 29.3 0 0 0 0 2.43 0 0 7.42 29.1 0 0 0
14 ต.ค. 2559 0 0.46 0 0 6.62 29.6 0 0 0 0 2.24 0 0 7.52 29.3 0 0 0
15 ต.ค. 2559 0 0.68 0 0 6.86 29.4 0 0 0 0 2.61 0 0 7.32 29.6 0 0 0
16 ต.ค. 2559 0 0.76 0 0 6.94 29.3 0 0 0 0 2.27 0 0 7.51 29.2 0 0 0
17 ต.ค. 2559 0 0.57 0 0 6.67 29.6 0 0 0 0 2.31 0 0 7.46 29.4 0 0 0
18 ต.ค. 2559 0 0.11 0 0 6.89 28.6 0 0 0 0 2.15 0 0 7.54 28.4 0 0 0
19 ต.ค. 2559 0 0.65 0 0 7.03 29 0 0 0 0 2.36 0 0 7.62 29.1 0 0 0
20 ต.ค. 2559 0 0.69 0 0 6.96 29.1 0 0 0 0 2.27 0 0 7.58 29.2 0 0 0
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,036 คน