โรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 • W324-1 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W324-2 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W324-3 : อาคารสำนักงาน

 • W324-4 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W324-5 : โรงหมักปุ๋ย1

 • W324-6 : โรงหมักปุ๋ย2

 • W324-7 : โรงหมักปุ๋ย3

 • W324-8 : โรงบรรจุปุ๋ย1

 • W324-9 : โรงบรรจุปุ๋ย2

 • W324-10 : โรงบรรจุปุ๋ย3

 • W324-11 : บริเวณป้ายโรงผึ่งปุ๋ย

 • W324-12 : โรงผึ่งปุ๋ย1

 • W324-13 : โรงผึ่งปุ๋ย2

 • W324-14 : โรงจอดเครื่องจักรกล1

 • W324-15 : โรงจอดเครื่องจักรกล2

 • W324-16 : โรงจอดเครื่องจักรกล3

 • W324-17 : เครื่องแปรรูปขยะ

 • W324-18 : จุดลำเลียงขยะเข้าสายพานคัดแยกขยะ1

 • W324-19 : จุดลำเลียงขยะเข้าสายพานคัดแยกขยะ2

 • W324-20 : จุดลำเลียงขยะเข้าสายพานคัดแยกขยะ3

 • W324-21 : บริเวณอัดขยะแท่ง

 • W324-22 : บริเวณอัดขยะแท่ง

 • W324-23 : บ่อฝังกลบ

 • W324-24 : พิกัดบ่อฝังกลบ

 • W324-25 : ระบบไฟฟ้า

 • W324-26 : ระบบประปา

 • W324-27 : รั้วรอบโครงการ

 • W324-28 : รางระบายน้ำฝน1

 • W324-29 : รางระบายน้ำฝน2

 • W324-30 : รางระบายน้ำฝน3

 • W324-31 : ระบบระบายอากาศ1

 • W324-32 : ระบบระบายอากาส2

 • W324-33 : ระบบระบายอากาส3

 • W324-34 : ระบบระบายอากาศ4

 • W324-35 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย1

 • W324-36 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย2

 • W324-37 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย3

 • W324-38 : จุดตรวจน้ำใต้ดิน


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน บ้านป่าตึงน้อย ตำบล ป่าป้อง
อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220
โทรศัพท์ 053-998-333 ต่อ 615 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 18.8539841 y : 99.16074
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 160 ไร่ งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครเชียงใหม่
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2543

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ที่ดินของหน่วยราชการอื่น กรมป่าไม้

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็กชัน จำกัด / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ควบคุมการก่อสร้าง) เริ่มสร้าง 2543 แล้วเสร็จ 2551
งบประมาณก่อสร้าง 465 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละสิ่งเเวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ 300 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
ฝังในหลุม
อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. คัดแยกขยะโดยสายพานคัดแยก อัดก้อน และ ฝังกลบ

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 3 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 30 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. อปท.ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด 8 0.00
2. อปท.ในเขตอำเภอสันกำแพง 8 0.00
3. อปท.ในเขตอำเภอสันทราย 8 0.00
4. อปท.ในเขตอำเภอแม่ออน 8 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม 100 ตัน สูงจากพื้นดิน - เมตร
ฝังในหลุม มีประมาณขยะสะสม 5 ตัน
หลุมลึกประมาณ 5 เมตร สูงจากพื้นดิน - เมตร
ไถกลบทุกวัน ไถกลบครั้งคราว
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน
ระบบคัดแยกด้วยสายพาน ขนาดที่ออกแบบ 100 ตันต่อวัน
ปริมาณขยะที่เข้าระบบ 100 ตันต่อวัน ปริมาณที่คัดแยกได้ 100 ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2556 ส่งกลิ่นเหม็น จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปิดเพื่อจัดการขยะที่ตกค้าง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน สสภ.1 ในปี 61
ความถี่ในการตรวจวัด -

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
เครื่องจักรชำรุด
ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,124 คน