ศูนย์การจัดการมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

 • W325-1 : สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง

 • W325-2 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W325-3 : อาคารสำนักงาน1

 • W325-4 : อาคารสำนักงาน2

 • W325-5 : เครื่องมือชำรุด

 • W325-6 : เครื่องสายพานคัดแยกและอัดแท่งขยะ(ชำรุด1)

 • W325-7 : เครื่องสายพานคัดแยกและอัดแท่งขยะ(ชำรุด2)

 • W325-8 : เครื่องสายพานคัดแยกและอัดแท่งขยะ(ชำรุด3)

 • W325-9 : เครื่องสายพานคัดแยกและอัดแท่งขยะ(ชำรุด4)

 • W325-10 : อาคารเครื่องสายพานคัดแยกและอัดแท่งขยะ(ชำรุด)

 • W325-11 : จุดตรวจน้ำใต้ดิน

 • W325-12 : จุดรับขยะใหม่ เตรียมคัดแยก1

 • W325-13 : จุดรับขยะใหม่ เตรียมคัดแยก2

 • W325-14 : จุดรับขยะใหม่ เตรียมคัดแยก3

 • W325-15 : บริเวณทางเข้าออกโครงการ

 • W325-16 : บ่อกลบใหม่ เตรียมใช้1

 • W325-17 : บ่อกลบใหม่ เตรียมใช้2

 • W325-18 : บ่อขยะเดิมขุดขึ้นมาคัดแยกขยะถุงพลาสติกรีไชเคิล1

 • W325-19 : บ่อขยะเดิมขุดขึ้นมาคัดแยกขยะถุงพลาสติกรีไชเคิล2

 • W325-20 : ป้อมยาม

 • W325-21 : ระบบประปา

 • W325-22 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W325-23 : รั้วรอบโครงการ1

 • W325-24 : รั้วรอบโครงการ2

 • W325-25 : รั้วรอบโครงการ3

 • W325-26 : รางระบายน้ำฝน1

 • W325-27 : รางระบายน้ำฝน2

 • W325-28 : โรงเก็บปุ่ยเดิมโดนไฟไหม้ ปัจจุบันทำเป็นที่จัดการขยะพลังงาน1

 • W325-29 : โรงเก็บปุ่ยเดิมโดนไฟไหม้ ปัจจุบันทำเป็นที่จัดการขยะพลังงาน2

 • W325-30 : โรงเก็บปุ่ยเดิมโดนไฟไหม้ ปัจจุบันทำเป็นที่จัดการขยะพลังงาน3

 • W325-31 : โรงเก็บปุ่ยเดิมโดนไฟไหม้ ปัจจุบันทำเป็นที่จัดการขยะพลังงาน4

 • W325-32 : โรงเก็บปุ่ยเดิมโดนไฟไหม้ ปัจจุบันทำเป็นที่จัดการขยะพลังงาน6

 • W325-33 : โรงเก็บปุ่ยเดิมโดนไฟไหม้ ปัจจุบันทำเป็นที่จัดการขยะพลังงาน6

 • W325-34 : อาคารซ่อมบำรุง

 • W325-35 : โรงผลิตเม็ดพลาสติคจากขยะ1

 • W325-36 : โรงผลิตเม็ดพลาสติคจากขยะ2

 • W325-37 : โรงผลิตเม็ดพลาสติคจากขยะ3

 • W325-38 : โรงผลิตเม็ดพลาสติคจากขยะ4

 • W325-39 : โรงผลิตเม็ดพลาสติคจากขยะ5

 • W325-40 : โรงผลิตเม็ดพลาสติคจากขยะ6

 • W325-41 : โรงผลิตเม็ดพลาสติคจากขยะ7

 • W325-42 : อาคารคัดแยกขยะเดิมตอนนี้เป็นอาคารผลิตและจัดเก็บปุ่ย1

 • W325-43 : อาคารคัดแยกขยะเดิมตอนนี้เป็นอาคารผลิตและจัดเก็บปุ่ย2

 • W325-44 : อาคารคัดแยกขยะเดิมตอนนี้เป็นอาคารผลิตและจัดเก็บปุ่ย3

 • W325-45 : บ่อบำบัดน้ำเสีย1

 • W325-46 : บ่อบำบัดน้ำเสีย2

 • W325-47 : บ่อบำบัดน้ำเสีย3

 • W325-48 : บ่อบำบัดน้ำเสีย4

 • W325-49 : พิกัดบ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W325-50 : พิกัดสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง

 • W325-51 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์การจัดการมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 617 หมู่ที่ 13 ซอย - ถนน - ตำบล เวียง
อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 19.9595989 y : 99.225046
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 150 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลเวียงฝาง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2547

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงฝาง จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัท อัลไลแอนช คอนซัลติง เอ็นจิเนียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545
งบประมาณ 213.7 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2545 แล้วเสร็จ 2547
งบประมาณก่อสร้าง 213.7 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ 40-50 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 150 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ลำเหมือง

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 3 บ่อ
การประเมิน
พอใช้

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ พอใช้

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน พอใช้

ปัญหา

ปัญหา : ระบบเครื่องจักรสําหรับคัดแยกขยะส่วนใหญ่ใช้การไม่ได้ และกําลังของเครื่องจักรที่บริษัทนําเข้ามาใช้ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบต่อวัน ,ขยะสะสมจํานวนมาก ,ขาดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

บริษัท เวสท์ ยูทิไลซ์ จำกัด
รูปแบบสัญญา/ระยะเวลาดำเนินงาน อัตราค้าจ้างตันละ 500 บาท / พ.ย. 56 - ต.ค. 62

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. - 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังในหลุม มีประมาณขยะสะสม 15360 ตัน
หลุมลึกประมาณ 3 เมตร สูงจากพื้นดิน 6 เมตร
ไถกลบทุกวัน ไถกลบครั้งคราว
หมักทำปุ๋ย (Composting)
ขนาดที่ออกแบบ - ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าระบบ - ตันต่อวัน
ระบบที่ใช้ - ปริมาณปุ๋ยที่ได้ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน ตรวจวัดปี 61 โดย สสภ.1
ความถี่ในการตรวจวัด -

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
ประสิทธิภาพของระบบ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,166 คน