สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (ทิ้งกับศูนย์การจัดการตามหลักสุขาภิบาล ทต.เวียงฝาง)

 • W327-1 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W327-2 : สำนักงาน

 • W327-3 : อาคาร คัดขยะทำปุ๋ย1

 • W327-4 : อาคาร คัดขยะทำปุ๋ย2

 • W327-5 : อุปกรณ์ ทำปุ่ย

 • W327-6 : รถขยะ

 • W327-7 : ทางเข้า-ออก1

 • W327-8 : จุดรับขยะ เพื่อคัดแยก

 • W327-9 : ขบวนการผลิตปุ่ย จากขยะ1

 • W327-10 : ขบวนการผลิตปุ่ย จากขยะ2

 • W327-11 : ขบวนการผลิตปุ่ย จากขยะ3

 • W327-12 : ขบวนการผลิตปุ่ย จากขยะ4

 • W327-13 : ขบวนการผลิตปุ่ย จากขยะ5

 • W327-14 : ขบวนการผลิตปุ่ย จากขยะ6

 • W327-15 : พิกัด บริเวณกำจัดมูลบฝอย อ่างขาง

 • W327-16 : พิกัด สำนักงาน.อ่างขาง

 • W327-17 : พิกัด เทศบาลเชียงใหม่

 • W327-15 : พิกัด บริเวณกำจัดมูลฝอย อ่างขาง

 • W327-16 : พิกัด สำนักงาน.อ่างขาง

 • W327-17 : พิกัด เทศบาลเชียงใหม่


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (ทิ้งกับศูนย์การจัดการตามหลักสุขาภิบาล ทต.เวียงฝาง)

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่งอน
อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110
โทรศัพท์ 053-969-476-8 โทรสาร 053-969-475

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 19.9163826 y : 99.039786
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด - ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลเวียงฝาง
เปิดดำเนินการตั้งแต่

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ที่ดินของหน่วยราชการอื่น เทศบาลเวียงฝาง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. ส่งเทศบาลตำบลเวียงฝาง กำจัด -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,058 คน