โรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองตาก

 • wwt_ระบบบำบัด:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_ระบบบำบัด1:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_ระบบบำบัด2:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_ระบบบำบัด3:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_ระบบบำบัด4:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_ตู้ควบคุม:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งออกจากระบบฯ ทม.ตาก:บริเวณจุดปล่อยน้ำเทิ้ง
 • wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ ทม.ตาก:บริเวณจัดรับน้ำเสียเข้าระบบฯ
 • wwt_ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในสถานีสูบน้ำเสียที่ 1@สะพานกิตติขจร:บริเวณภายในสถานีสูบที่1
 • wwt_ท่อระบายน้ำจากบ่อผันน้ำเสีย OF2 ที่ระบายลงสู่แม่น้ำปิง:ท่อระบายน้ำจากบ่อผันน้ำเสีย OF2 ที่ระบายลงสู่แม่น้ำปิง
 • wwt_บริเวณผนังกั้นระหว่างบ่อผึ่ง 1และ 2:บริเวณผนังกั้นระหว่างบ่อผึ่ง 1และ 2
 • wwt_ประตูน้ำเข้า ภายในบ่อสูบน้ำเสีย:ประตูน้ำเข้า ภายในบ่อสูบน้ำเสีย
 • wwt_รอยแยกระหว่างถนนด้านข้างบ่อผึ่ง 1และ 2:รอยแยกระหว่างถนนด้านข้างบ่อผึ่ง 1และ 2
 • wwt_ลักษณะภายในบ่อผันน้ำเสีย:ลักษณะภายในบ่อผันน้ำเสีย
 • wwt_ลักษณะสถานีสูบนาเสีย เทศบาลเมืองตาก:ลักษณะสถานีสูบนาเสีย เทศบาลเมืองตาก
 • wwt_ลักษณะสถานีสูบนาเสีย เทศบาลเมืองตาก1:ลักษณะสถานีสูบนาเสีย เทศบาลเมืองตาก
 • wwt_สภาพทั่วไปของบ่อบาบัดนาเสีย เทศบาลเมืองตาก:สภาพทั่วไปของบ่อบาบัดนาเสีย เทศบาลเมืองตาก
 • wwt_สภาพทั่วไปของบ่อบาบัดนาเสีย เทศบาลเมืองตาก1:สภาพทั่วไปของบ่อบาบัดนาเสีย เทศบาลเมืองตาก
 • wwt_diagram:แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.ตาก diagram
 • wwt_layout:ผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.ตาก layout

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองตาก

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล เชียงเงิน
อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.858430 y : 99.130605
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 51 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองตาก
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2542

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด บ่อผึ่ง งบประมาณ 22.490 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนฯกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วน จำกัด ส.เจริญยนต์ (28)
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2541

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ 27 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนฯกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างโดย บริษัท ประสงค์พร จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2542

ระยะที่ 2 งบประมาณ 17 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนฯกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างโดย บริษัท ประสงค์พร จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2542

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 7 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 1.45 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 3 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ CSO 1 ตั้งอยู่บริเวณ อนุสาวรีย์จอมพลถนอม

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ CSO 2 ตั้งอยู่บริเวณ ใต้อาคารกิตติคุณ

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ CSO 3 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนท่าเรือ

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 1 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ โรงสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองตาก ตั้งอยู่บริเวณ ใต้สะพานกิตติขจร

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อผึ่ง 1 ขนาดความจุ 16435 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อผึ่ง 2 ขนาดความจุ 22612 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อฆ่าเชื้อโรค 1 ขนาดความจุ 23446 ลบ.ม.
(4) ชื่อ บ่อฆ่าเชื้อโรค 2 ขนาดความจุ 43365 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 5400 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ แม่น้ำปิง

การประเมิน
ต้องปรับปรุง

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ ต้องปรับปรุง

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง

ปัญหา

ปัญหา : - ท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณตลาดสดริมปิงเกิดปัญหาการอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น - เครื่องสูบน้ำเสียชำรุด 1 ตัว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรองบประมาณเพื่อซ่อมแซม - อาคารห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารสำนักงานอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและไม่มีการใช้งาน - ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย - ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และเครื่องจักร อุปกรณ์ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด และไม่ทิ้งขยะในรางระบายน้ำและท่อระบาย - เครื่องจักรชำรุด และซ่อมแซมบ่อย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,785 คน