บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครแม่สอด

 • wwt_maesod1:-
 • wwt_อาคารสำนักงาน:อาคารสำนักงาน
 • wwt_สถานีสูบน้ำเสีย:สถานีสูบน้ำเสีย
 • wwt_บ่อกระจายน้ำ:บ่อกระจายน้ำ
 • wwt_จุดปล่อยน้ำทิ้ง:wwt_จุดปล่อยน้ำทิ้ง
 • wwt_จุดรับน้ำเสีย:จุดรับน้ำเสีย
 • wwt_ท่อแรงดันส่งน้ำเสียไปบ่อบำบัด:ท่อแรงดันส่งน้ำเสียไปบ่อบำบัด
 • wwt_บ่อคลอรีน:บ่อคลอรีน
 • wwt_รางรวบรวมน้ำเสีย:รางรวบรวมน้ำเสีย
 • wwt_บ่อบำบัด:บ่อบำบัด
 • wwt_ระบบบบำบัด (2):ระบบบบำบัด
 • wwt_ระบบบบำบัด (3):ระบบบบำบัด
 • wwt_ระบบบบำบัด (คลอรีน) (2):ระบบบบำบัด  (คลอรีน)
 • wwt_ระบบบบำบัด (คลอรีน) :ระบบบบำบัด (คลอรีน)
 • wwt_ระบบบบำบัด:ระบบบบำบัด
 • wwt_ระบบบบำบัด1:ระบบบบำบัด
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.แม่สอด 10 km:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.แม่สอด 10 km
 • wwt_flow diagram:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.แม่สอด flow diagram
 • wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลเมืองแม่สอด 1:จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลเมืองแม่สอด
 • wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลเมืองแม่สอด :จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลเมืองแม่สอด
 • wwt_ท่อสูบส่งน้้ำแรงดันที่เป็นท่อ HDPE ที่สูบส่งน้้ำจำกสถำนีสูบน้้ำเสียไปยังบ่อบ้ำบัดน้้ำเสีย 1:ท่อสูบส่งน้้ำแรงดันที่เป็นท่อ HDPE ที่สูบส่งน้้ำจำกสถำนีสูบน้้ำเสียไปยังบ่อบ้ำบัดน้้ำเสีย
 • wwt_ท่อสูบส่งน้้ำแรงดันที่เป็นท่อ HDPE ที่สูบส่งน้้ำจำกสถำนีสูบน้้ำเสียไปยังบ่อบ้ำบัดน้้ำเสีย :ท่อสูบส่งน้้ำแรงดันที่เป็นท่อ HDPE ที่สูบส่งน้้ำจำกสถำนีสูบน้้ำเสียไปยังบ่อบ้ำบัดน้้ำเสีย
 • wwt_ปั๊มจ่ำยคลอรีน:ปั๊มจ่ำยคลอรีน
 • wwt_สถำนีสูบน้้ำเสีย ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแม่สอด –ริมเมย เทศบำลเมืองแม่สอด 2:สถำนีสูบน้้ำเสีย ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแม่สอด –ริมเมย เทศบำลเมืองแม่สอด
 • wwt_สถำนีสูบน้้ำเสีย ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแม่สอด –ริมเมย เทศบำลเมืองแม่สอด 4:สถำนีสูบน้้ำเสีย ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแม่สอด –ริมเมย เทศบำลเมืองแม่สอด
 • wwt_สถำนีสูบน้้ำเสีย ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแม่สอด –ริมเมย เทศบำลเมืองแม่สอด:สถำนีสูบน้้ำเสีย ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแม่สอด –ริมเมย เทศบำลเมืองแม่สอด
 • wwt_สถำนีสูบน้้ำเสีย ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแม่สอด –ริมเมย เทศบำลเมืองแม่สอด1:สถำนีสูบน้้ำเสีย ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแม่สอด –ริมเมย เทศบำลเมืองแม่สอด

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครแม่สอด

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ปะ
อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ 0934654590 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.710402000000000 y : 98.551735000000000
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด - ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองแม่สอด
เปิดดำเนินการตั้งแต่

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัีดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) งบประมาณ 305 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2541

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัีดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร งบประมาณ 76 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2551

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 36 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 35.55 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ Facultative Pond 1 ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(2) ชื่อ Facultative Pond 2 ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ - ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ สาละวิน

การประเมิน
พอใช้

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ พอใช้

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน พอใช้

ปัญหา

ปัญหา : มีการทิ้งเศษขยะต่างๆ ลงในลำรางรวบรวมน้ำเสีย เศษขยะบริเวณบ่อขยะปลิวตกลงบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวนมาก มีสาหร่ายในบ่อบำบัดน้ำเสียเจริญเติบโตเป็นจำนวนมาก ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบน้อย ที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ใกล้กับระบบังกลบขยะมูลฝอย ส่งผลให้มีขยะและน้ำเสียจากการชะล้างขยะไหลลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

วันที่ ขาเข้า ขาออก
BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus
01 ก.ค. 2559 0 1.66 0 0 7.92 28.3 0 0 0 0 2.36 0 0 7.95 28 0 0 0
02 ก.ค. 2559 0 1.63 0 0 7.95 28.2 0 0 0 0 2.4 0 0 7.94 28.1 0 0 0
03 ก.ค. 2559 0 1.64 0 0 7.95 28.2 0 0 0 0 2.38 0 0 7.96 28.6 0 0 0
04 ก.ค. 2559 0 1.65 0 0 7.93 28 0 0 0 0 2.33 0 0 7.96 28.4 0 0 0
05 ก.ค. 2559 0 1.65 0 0 7.9 27.9 0 0 0 0 2.35 0 0 7.97 28.5 0 0 0
06 ก.ค. 2559 0 1.63 0 0 7.94 27.8 0 0 0 0 2.3 0 0 8 28.1 0 0 0
07 ก.ค. 2559 16.21 1.67 52 51 7.95 27.6 0 0 0 11.34 2.36 110 46 8.02 28 0 0 0
08 ก.ค. 2559 0 1.6 0 0 7.97 28 0 0 0 0 2.33 0 0 8.03 27.7 0 0 0
09 ก.ค. 2559 0 1.54 0 0 8.02 28.3 0 0 0 0 2.37 0 0 8.06 27.9 0 0 0
10 ก.ค. 2559 0 1.55 0 0 8.06 28.1 0 0 0 0 2.31 0 0 8.04 28.3 0 0 0
11 ก.ค. 2559 0 1.58 0 0 8.01 28.1 0 0 0 0 2.36 0 0 8 28.5 0 0 0
12 ก.ค. 2559 0 1.59 0 0 7.98 28.4 0 0 0 0 2.4 0 0 7.94 28.3 0 0 0
13 ก.ค. 2559 0 1.61 50 48 7.95 28 0 0 0 0 2.42 107 44 8 28.4 0 0 0
14 ก.ค. 2559 0 1.6 0 0 7.93 27.9 0 0 0 0 2.41 0 0 7.98 28.4 0 0 0
15 ก.ค. 2559 0 1.66 0 0 7.96 27.7 0 0 0 0 2.4 0 0 7.95 28.7 0 0 0
16 ก.ค. 2559 0 1.63 0 0 7.92 27.5 0 0 0 0 2.38 0 0 7.98 28.8 0 0 0
17 ก.ค. 2559 0 1.6 0 0 7.9 27.4 0 0 0 0 2.35 0 0 8.01 28.5 0 0 0
18 ก.ค. 2559 0 1.65 0 0 7.9 27.5 0 0 0 0 2.37 0 0 7.95 28.3 0 0 0
19 ก.ค. 2559 0 1.62 0 0 7.93 27.3 0 0 0 0 2.39 0 0 7.94 28 0 0 0
20 ก.ค. 2559 0 1.62 0 0 7.91 27 0 0 0 0 2.42 0 0 7.98 27.9 0 0 0
21 ก.ค. 2559 0 1.61 0 0 7.93 27 0 0 0 0 2.43 0 0 7.93 28.1 0 0 0
22 ก.ค. 2559 0 1.63 0 0 7.9 27.1 0 0 0 0 2.4 0 0 8 28.4 0 0 0
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,813 คน