สถานีกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครแม่สอด

 • W330-1 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการบ่อขยะ

 • W330-2 : ป้ายโครงการ

 • W330-3 : ป้ายโครงการเอกชน

 • W330-4 : ระบบระบายก้าช

 • W330-5 : โรงเก็บ ผลิตปุ่ย ปัจจุบันเลิก โดย ก.พลังงาน มาทำเปนที่ศึกษาผลิต เชื้อเพลิงจากขยะ

 • W330-6 : โรงเก็บ ผลิตปุ่ย ปัจจุบันเลิก โดย ก.พลังงาน มาทำเปนที่ศึกษาผลิต เชื้อเพลิงจากขยะ1

 • W330-7 : โรงเก็บ ผลิตปุ่ย ปัจจุบันเลิก โดย ก.พลังงาน มาทำเปนที่ศึกษาผลิต เชื้อเพลิงจากขยะ2

 • W330-8 : โรงเก็บ ผลิตปุ่ย ปัจจุบันเลิก โดย ก.พลังงาน มาทำเปนที่ศึกษาผลิต เชื้อเพลิงจากขยะ3

 • W330-9 : โรงเก็บ ผลิตปุ่ย ปัจจุบันเลิก โดย ก.พลังงาน มาทำเปนที่ศึกษาผลิต เชื้อเพลิงจากขยะ4

 • W330-10 : โรงเก็บ ผลิตปุ่ย ปัจจุบันเลิก โดย ก.พลังงาน มาทำเปนที่ศึกษาผลิต เชื้อเพลิงจากขยะ5

 • W330-11 : โรงเก็บ ผลิตปุ่ย ปัจจุบันเลิก โดย ก.พลังงาน มาทำเปนที่ศึกษาผลิต เชื้อเพลิงจากขยะ6

 • W330-12 : โรงเก็บ ผลิตปุ่ย ปัจจุบันเลิก โดย ก.พลังงาน มาทำเปนที่ศึกษาผลิต เชื้อเพลิงจากขยะ7

 • W330-13 : โรงเก็บรถ

 • W330-14 : โรงขัดแยกขยะ เก็บวัตถุอันตราย

 • W330-15 : ไฟฟ้า

 • W330-16 : เครื่องจักร อุปกร1

 • W330-17 : เครื่องจักร อุปกร2

 • W330-18 : เครื่องจักร อุปกร3

 • w330-19 : เครื่องชั่ง

 • W330-20 : จุดปรับคอลลีน ก่อนปล่อยออก สาธารนะ

 • W330-21 : จุดรับขยะเข้าระบบ

 • W330-22 : บริเวนกำจัดฝังกลบ1

 • W330-23 : บริเวนกำจัดฝังกลบ2

 • W330-24 : บริเวนกำจัดฝังกลบ3

 • W330-25 : บ่อน้ำผิวดิน

 • W330-26 : บ่อน้ำเสีย1

 • W330-27 : บ่อน้ำเสีย2

 • W330-28 : ป้อมยาม

 • W330-29 : ระบบปะปา

 • W330-30 : พิกัด บ่อน้ำเสีย ข้างบ่อขยะ

 • W330-31 : พิกัดบ่อขยะ


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครแม่สอด

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ปะ
อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ 055-030-259 โทรสาร 055-030-259

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.729005768902617 y : 98.52838397026062
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 40 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองแม่สอด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2544

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ 141.514 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. อาคารคัดแยก -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด
รูปแบบสัญญา/ระยะเวลาดำเนินงาน 27 ปี

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. - 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ 100% ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,038 คน