โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลนครนครสวรรค์

 • wwt_บ่อบำบัดน้ำเสีย:บริเวณระบบบำบัด้ำเสีย
 • wwt_บ่อบำบัดน้ำเสีย1:บริเวณระบบบำบัด้ำเสีย
 • wwt_บ่อบำบัดน้ำเสีย2:บริเวณระบบบำบัด้ำเสีย
 • wwt_บ่อบำบัดน้ำเสีย3:บริเวณระบบบำบัด้ำเสีย
 • wwt_บ่อบำบัดน้ำเสีย4:บริเวณระบบบำบัด้ำเสีย
 • wwt_บ่อบำบัดน้ำเสีย:บริเวณระบบบำบัด้ำเสีย
 • wwt_บ่อบำบัดน้ำเสีย:บริเวณระบบบำบัด้ำเสีย
 • wwt_บ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.นครสวรรค์ ระยะ 10 กม.:บ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.นครสวรรค์
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลนครนครสวรรค์ (บ่อเติมอากาศ):บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_สถานีสูบที่ 1:สถานีสูบที่ 1 บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลนครนครสวรรค์:บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_เครื่องดักขยะ:เครื่องดักขยะ

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลนครนครสวรรค์

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ซอย โกสีย์33 ถนน ตำบล ปากน้ำโพ
อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.6983634 y : 100.13623
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 25 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครสวรรค์
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2552

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอื่น ๆ (ระบุ) ตะกอนเร่งแบบ MSBR งบประมาณ 715 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ก่อสร้างโดย กิจการร่วมค้า เอสจี-บีเอ็ม
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2548

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ. 2474

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ. 2460

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 28 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 0.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 10 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ อาคารดักน้ำเสีย 1 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.โกสีย์ บริเวณป้อมหนึ่ง

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ อาคารดักน้ำเสีย 2 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.ริมเขื่อน บริเวณแยกอรรถกวี

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ อาคารดักน้ำเสีย 3 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.ริมเขื่อน บริเวณแยกมาตุลี

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ อาคารดักน้ำเสีย 4 ตั้งอยู่บริเวณ ภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ อาคารดักน้ำเสีย 5 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.เรียบร่องน้ำเจ้าพระยาเก่า บริเวณหลังกรุงไทย

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ อาคารดักน้ำเสีย 6 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.เรียบร่องน้ำเจ้าพระยาเก่า ปลาย ถ.แสงสวรรค์

(7) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 7 ชื่อ อาคารดักน้ำเสีย 7 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.เรียบร่องน้ำเจ้าพระยาเก่า เชิงสะพานเดชาติวงศ์

(8) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 8 ชื่อ อาคารดักน้ำเสีย 8 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.ริมเขื่อน บริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิค

(9) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 9 ชื่อ อาคารดักน้ำเสีย 9 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.ริมเขื่อน บริเวณหลังบ้านพักผู้พิพากษา

(10) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 10 ชื่อ อาคารดักน้ำเสีย 10 ตั้งอยู่บริเวณ ถ.ริมเขื่อน บริเวณตลาดสะพานดำ

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor : SBR)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ ระบบ Modified Sequencing Batch Reactor ขนาดความจุ 12000 ลบ.ม.
(2) ชื่อ ระบบตกตะกอน (Sedimentation) ขนาดความจุ 12000 ลบ.ม.
(3) ชื่อ ระบบบำบัดตะกอน ขนาดความจุ 12000 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 36000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ สาธารณะ

การประเมิน
ดี

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ ดี

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน ดี

ปัญหา

ปัญหา : - มีเศษขยะอุดตันบริเวณเส้นท่อและเครื่องดักขยะ - ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียค่อนข้างสูง - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ AR66เริ่มชำรุดและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างแพง - ยังไม่สามารถจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียจากประชาชนและผู้ประกอบการใช้น้ำ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,795 คน