ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองชุมแสง

 • ทางเข้า:ทางเข้าระบบบำบัด
 • แนวท่อ:แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย
 • จุดสิ้นสุดแนวท่อ:จุดสิ้นสุดแนวท่อก่อนเข้าระบบ
 • แผนที่ท่อรวบรวมน้ำเสีย:แผนที่แสดงเขตพื้นที่บริการและแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ำเสีย
 • แผนที่แนวรัศมี 10 กิโลเมตร:11.	แผนที่แสดงที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (รัศมี 10 กิโลเมตร)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(แบบเปิดฝาท่อ):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(แบบเปิดฝาท่อ)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(ถ่ายบริเวณแนวท่อ):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(ถ่ายบริเวณแนวท่อ)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าเข้าระบบบำบัด):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าเข้าระบบบำบัด)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าออกจากระบบบำบัด):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าออกจากระบบบำบัด)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(แบบเปิดฝาท่อ):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(แบบเปิดฝาท่อ)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(ถ่ายบริเวณแนวท่อ):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(ถ่ายบริเวณแนวท่อ)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าเข้าระบบบำบัด):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าเข้าระบบบำบัด)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าออกจากระบบบำบัด):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าออกจากระบบบำบัด)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(แบบเปิดฝาท่อ):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(แบบเปิดฝาท่อ)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(ถ่ายบริเวณแนวท่อ):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(ถ่ายบริเวณแนวท่อ)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าเข้าระบบบำบัด):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าเข้าระบบบำบัด)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าออกจากระบบบำบัด):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าออกจากระบบบำบัด)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(แบบเปิดฝาท่อ):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(แบบเปิดฝาท่อ)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(ถ่ายบริเวณแนวท่อ):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(ถ่ายบริเวณแนวท่อ)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าเข้าระบบบำบัด):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าเข้าระบบบำบัด)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าออกจากระบบบำบัด):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าออกจากระบบบำบัด)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(แบบเปิดฝาท่อ):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(แบบเปิดฝาท่อ)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(ถ่ายบริเวณแนวท่อ):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(ถ่ายบริเวณแนวท่อ)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าเข้าระบบบำบัด):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าเข้าระบบบำบัด)
 • ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าออกจากระบบบำบัด):wwt_ถ่ายบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด(หันหน้าออกจากระบบบำบัด)
 • ตำแหน่งพื้นที่บริการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง:wwt_แสดงตำแหน่งพื้นที่บริการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง (2):น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง (3):น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง (4):น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง (7):น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง (8):น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง (10):น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง (11):น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง (12):น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง (13):น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง (14):น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง:น้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_สถานีสูบ 2 (1):สถานีสูบ 2
 • wwt_สถานีสูบ 2 :สถานีสูบ 2
 • wwt_อาคารสำนักงาน ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง (1):อาคารสำนักงาน ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_จุดเก็บตัวอย่างนาทิ งออกจากระบบฯ ทม.ชุมแสง:จุดเก็บตัวอย่างนาทิ งออกจากระบบฯ ทม.ชุมแสง
 • wwt_จุดเก็บตัวอย่างนาเสียก่อนเข้าระบบฯ ทม.ชุมแสง:จุดเก็บตัวอย่างนาเสียก่อนเข้าระบบฯ ทม.ชุมแสง
 • wwt_ตะแกรงหยาบสถานีสูบนาเสียที่ 1:ตะแกรงหยาบสถานีสูบนาเสียที่ 1
 • wwt_ตู้ควบคุมไฟฟ้า สถานีสูบนาเสียที่ 1:ตู้ควบคุมไฟฟ้า สถานีสูบนาเสียที่ 1
 • wwt_ตู้ควบคุมไฟฟ้า สถานีสูบนาเสียที่ 2:ตู้ควบคุมไฟฟ้า สถานีสูบนาเสียที่ 2
 • wwt_ถังวัดอัตราการไหล:ถังวัดอัตราการไหล
 • wwt_บ่อบ่ม:บ่อบ่ม
 • wwt_บ่อผันนาเสีย บริเวณถนนแสงรังษี:บ่อผันนาเสีย บริเวณถนนแสงรังษี
 • wwt_บ่อแฟคัลเททีฟ 1:บ่อแฟคัลเททีฟ 1
 • wwt_บ่อแฟคัลเททีฟ 2-1:บ่อแฟคัลเททีฟ 2-1
 • wwt_บ่อแฟคัลเททีฟ 3-1:บ่อแฟคัลเททีฟ 3-1
 • wwt_ปั๊มสูบนาเสีย สถานีสูบนาเสียที่ 2 บริเวณหน้าระบบบาบัดนาเสีย:ปั๊มสูบนาเสีย สถานีสูบนาเสียที่ 2 บริเวณหน้าระบบบาบัดนาเสีย
 • wwt_สถานีสูบนาฝน:สถานีสูบนาฝน
 • wwt_สถานีสูบนาเสียที่ 1 บริเวณถนนแสงมณี:สถานีสูบนาเสียที่ 1 บริเวณถนนแสงมณี
 • wwt_สถานีสูบนาเสียที่ 2 บริเวณหน้าระบบบาบัดนาเสีย:สถานีสูบนาเสียที่ 2 บริเวณหน้าระบบบาบัดนาเสีย
 • wwt_สภาพทั่วไปบ่อบาบัดนาเสีย เทศบาลเมืองชุมแสง:สภาพทั่วไปบ่อบาบัดนาเสีย เทศบาลเมืองชุมแสง
 • wwt_สภาพบ่อตรวจบริเวณถนนแสงสวรรค์:สภาพบ่อตรวจบริเวณถนนแสงสวรรค์

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองชุมแสง

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล พิกุล
อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60120
โทรศัพท์ 056-282160 ต่อ 17 โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.889478 y : 100.31353
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 71 ไร่ งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองชุมแสง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2541

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ 35.6 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 2 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 1.20 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อกึ่งไร้อากาศ (Faculative Pond) ความลึก 1.60 ม. ขนาดความจุ 5952 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อกึ่งไร้อากาศ (Faculative Pond) สายที่ 1 บ่อ 1 ความลึก 1.55 ม. ขนาดความจุ 7595 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อกึ่งไร้อากาศ (Faculative Pond) สายที่ 2 บ่อ 1 ความลึก 1.55 ม. ขนาดความจุ 7595 ลบ.ม.
(4) ชื่อ บ่อกึ่งไร้อากาศ (Faculative Pond) สายที่ 1 บ่อ 2 ความลึก 1.50 ม. ขนาดความจุ 6855 ลบ.ม.
(5) ชื่อ บ่อกึ่งไร้อากาศ (Faculative Pond) สายที่ 2 บ่อ 2 ความลึก 1.50 ม. ขนาดความจุ 6855 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 1,650 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองระนง

การประเมิน
ต้องปรับปรุง

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ ต้องปรับปรุง

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง

ปัญหา

ปัญหา : - ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบน้อย - มีปริมาณสาหร่ายขึ้นเป็นจำนวนมาก - เทศบาลฯ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย - ขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ และเครื่องจักรอุปกรณ์ - ยังไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,767 คน