โครงการก่อสร้างและปรับปรุงฟื้นฟูระบบกำจัดมูลฝอยเดิม เทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

 • W336-1 : เทศบาลเมืองชุมแสง

 • W336-2 : พิกัดบ่อขยะ

 • W336-3 : เครื่องชั่ง จุดรับขยะเข้า

 • W336-4 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W336-5 : บริเวณบ่อขยะ

 • W336-6 : บ่อตรวจน้ำใต้ดิน1

 • W336-7 : บ่อตรวจน้ำใต้ดิน2

 • W336-8 : บ่อหมักปฏิกุล1

 • W336-9 : บ่อหมักปฏิกุล2

 • W336-10 : ป้อมยาม

 • W336-11 : ป้ายโครงการ

 • W336-12 : ระบบปะปา

 • W336-13 : ระบบไฟฟ้า

 • W336-14 : ระบบระบายก้าช

 • W336-15 : รั่วรอบโครงการ1

 • W336-16 : รั่วรอบโครงการ2

 • W336-17 : รางระบาย น้ำฝน

 • W336-18 : โรงจอดเครื่องจักรกล


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงฟื้นฟูระบบกำจัดมูลฝอยเดิม เทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล พันลาน
อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60120
โทรศัพท์ 056-282-160 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.847964 y : 100.260133
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 25 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองชุมแสง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2556

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมแสง จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภพซัพพลาย เริ่มสร้าง 2555 แล้วเสร็จ 2556
งบประมาณก่อสร้าง 64.717 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ เงินรัฐบาล 58,236,300 เป็นเงิน เทศบาล 6,470,700 บาท

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 4 บ่อ
การประเมิน
พอใช้

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ พอใช้

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน พอใช้

ปัญหา

ปัญหา : ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และเครื่องจักรชำรุดซ่อมบ่อย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมแสง

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 759 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลเมืองชุมแสง 270 0.00
2. เทศบาลเมืองหนองบัว 247 0.00
3. เทศบาลเมืองทับกฤช 45 0.00
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหมอ 21 0.00
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเกยชัย 76 0.00
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช 37 0.00
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ 20 0.00
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ 43 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,108 คน