ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กเเบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลตำบลท่าตะโก

  • wwt_น้ำเสียเทศบาลตำบลท่าตะโก (1):บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_น้ำเสียเทศบาลตำบลท่าตะโก (3):บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_น้ำเสียเทศบาลตำบลท่าตะโก (8):บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_น้ำเสียเทศบาลตำบลท่าตะโก (9):บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_น้ำเสียเทศบาลตำบลท่าตะโก (10):บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_น้ำเสียเทศบาลตำบลท่าตะโก (11):บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_น้ำเสียเทศบาลตำบลท่าตะโก:บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย ทต.ท่าตะโก (flow diagram):ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าตะโก
  • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าตะโกระยะ 10 กม.:ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าตะโก

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กเเบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลตำบลท่าตะโก

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าตะโก
อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.639155 y : 100.48400
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่าตะโก
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2551

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ 3.16 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย หจก.อาร์มดีเจลลอปเมนท์
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2550

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2550

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 3 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 0.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL)

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองเมรี

การประเมิน
ต้องปรับปรุง

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ ต้องปรับปรุง

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง

ปัญหา

ปัญหา : - ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบฯ น้อย - เครื่องสูบน้ำเสียชำรุดบ่อย - ขาดงบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบฯ - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบำรุงรักษาระบบฯ และมีจำนวนไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,107 คน