ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เทศบาลเมืองตาคลี

 • W338-1 : สำนักงานเทศบาลตำบลตาคลี

 • W338-2 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W338-3 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W338-4 : ป้อมยาม

 • W338-5 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W338-6 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์1

 • W338-7 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์2

 • W338-8 : ระบบไฟฟ้า

 • W338-9 : ระบบประปา

 • W338-10 : บริเวณระบบกำจัด

 • W338-11 : รางระบายน้ำฝน

 • W338-12 : รั้วรอบโครงการ1

 • W338-13 : รั้วรอบโครงการ2

 • W338-14 : ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • W338-15 : บ้านพักพนักงาน

 • W338-16 : เครื่องผลิตปุ๋ย

 • W338-17 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W338-18 : บ่อที่เตรียมรองรับเพิ่มเติม1

 • W338-19 : บ่อที่เตรียมรองรับเพิ่มเติม2

 • W338-20 : บ่อตรวจน้ำใต้ดิน

 • W338-21 : ระบบระบายก๊าซ

 • W338-22 : เครื่องจักรอุปกรณ์

 • W338-23 : อาคารคัดแยกวัสดุ1

 • W338-24 : อาคารคัดแยกวัสดุ2

 • W338-25 : อาคารคัดแยกวัสดุ3

 • W338-26 : อาคารหมักปุ๋ย1

 • W338-27 : อาคารหมักปุ๋ย2


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เทศบาลเมืองตาคลี

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ บ้านหนองยอ หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ตาคลี
อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60140
โทรศัพท์ 056-219-299 โทรสาร 056-219-288

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.3121306 y : 100.2375372
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 195 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองตาคลี
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2546

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาคลี จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัทโซเซียลเอ็นไวเมนทอล เมื่อปี พ.ศ. 2539
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท 303 เอ็นจิเนียริง จำกัด เริ่มสร้าง 2543 แล้วเสร็จ 2544
งบประมาณก่อสร้าง 47.77 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กองทุนสิ่งแวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. วิธีการแบบผสมผสาน (Integrated solid waste disposal) -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ่ง Stabilisation Pond
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ลงรางธรรมชาติ

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 5 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาคลี

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 29 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ทม.ตาคลี 18 0.00
2. ทต. ช่องแค 3 500.00
3. อบต. ตาคลี 5 500.00
4. อบต. หนองหมอ 1 500.00
5. อบต. หัวหวาย 1 500.00
6. อบต. วัดโคก 1 500.00
7. อบต. บ้านกล้วย 0 500.00
8. อบต.หนองโพ 0 500.00
9. อบต.สร้อยทอง 0 500.00
10. อบต.ห้วยหอม 0 500.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังในหลุม มีประมาณขยะสะสม - ตัน
หลุมลึกประมาณ - เมตร สูงจากพื้นดิน - เมตร
ไถกลบทุกวัน ไถกลบครั้งคราว
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
เครื่องจักรชำรุด
มีบุคคลากรปฏิบัติงานน้อยไม่เพียงพอ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,196 คน