โครงการบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน

  • wwt_ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน:ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน
  • wwt_บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน (2):บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน (2)
  • wwt_บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน (3):บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน (3)
  • wwt_บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน (4):บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน (4)
  • wwt_บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน:บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ ชุมชนบ้านพวงพะยอม หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล ในเวียง
อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 18.76834 y : 100.76740
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 81 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2544

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) งบประมาณ 494 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ก่อสร้างโดย บริษัท โฟกัส เทค จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2559

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 8 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 5.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 65.79 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 16 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 1 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนวรนคร

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 2 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนวรวิชัย

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 3 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนราษฎร์ดำนวย

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 4 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนรังษีเกษม

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 5 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเปรมปรีดา

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 6 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนคำยอด

(7) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 7 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 7 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนหน่อคำ

(8) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 8 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 8 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนมหาวงศ์

(9) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 9 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 9 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนมหาวงศ์

(10) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 10 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 10 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนข้าหลวง

(11) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 11 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 11 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนผากอง

(12) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 12 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 12 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนอริยวงค์

(13) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 13 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 13 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเจ้าฟ้า

(14) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 14 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 14 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนรอบเมืองทิศตะวันตก

(15) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 15 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 15 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนอนันตวรฤทธิเดช

(16) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 16 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย 16 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนอนันตวฤทธิเดช

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 10 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ PS.0 ค่ายสุริยพงษ์ ตั้งอยู่บริเวณ ค่ายสุริยพงษ์
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ PS.1 ร้านอาหารเรือนแก้ว ตั้งอยู่บริเวณ ร้านอาหารเรือนแก้ว
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ PS.2 สะพานพัฒนาภาคเหนือ ตั้งอยู่บริเวณ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ PS.3 โรงแรมฟ้าชนิน ตั้งอยู่บริเวณ โรงแรมฟ้าชนิน
(5) สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ชื่อ PS.4 สี่แยกปางค่า ตั้งอยู่บริเวณ สี่แยกปางค่า
(6) สถานีสูบน้ำเสียที่ 6 ชื่อ PS.5 ถนนอริยวงศ์ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนอริยวงศ์ ชุมชนบ้านพวงพยอม
(7) สถานีสูบน้ำเสียที่ 7 ชื่อ PS.6 ถนนอริยวงศ์ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนอริยวงศ์ ชุมชนบ้านดอนศรีเสริม
(8) สถานีสูบน้ำเสียที่ 8 ชื่อ PS.7 ถนนอริยวงศ์ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนอริยวงศ์ ชุมชนบ้านท่าช้าง
(9) สถานีสูบน้ำเสียที่ 9 ชื่อ PS.9 ถนนอริยวงศ์ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนอริยวงศ์ ชุมชนท่าแก้ว
(10) สถานีสูบน้ำเสียที่ 10 ชื่อ PS.8 ถนนอริยวงศ์ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนอริยวงศ์ ชุมชนบ้านดอนแก้ว

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่่อแฟฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) ขนาดความจุ 1500 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อบ่ม (Mataration Pond) ขนาดความจุ 1500 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 8259 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ แม่น้ำน่าน

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ดินโคลนตะกอนอุดตันในท่อรวบรวมและบ่อสูบน้ำเสีย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,826 คน