ระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน

 • W342-1 : เทศบาลเมืองน่าน1

 • W342-2 : เทศบาลเมืองน่าน2

 • W342-3 : ทางเข้าที่ทิ้งขยะ

 • W342-4 : บริเวณที่ชั่งน้ำหนัก1

 • W342-5 : บริเวณที่ชั่งน้ำหนัก2

 • W342-6 : บริเวณฝังกลบระบบSL_1

 • W342-7 : บริเวณฝังกลบระบบSL_2

 • W342-8 : บริเวณฝังกลบระบบSL_3

 • W342-9 : บริเวณฝังกลบระบบSL_4

 • W342-10 : บริเวณฝังกลบระบบSL_5

 • W342-11 : บ่อน้ำผ่านการบำบัด

 • W342-12 : ป้ายสถานที่โครงการ

 • W342-13 : ไฟฟ้า

 • W342-14 : โรงปุ๋ย

 • W342-15 : ศาลากลาง จ.น่าน


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน น่านทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์
อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ 054741544 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 18.833743 y : 100.75828
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองน่าน
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2543

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองน่าน จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแททน์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2539
งบประมาณ 3 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ เทศบาลเมืองน่าน

ก่อสร้างโดยบริษัท หจก.ศุภฤกษ์วรกุล เริ่มสร้าง 2541 แล้วเสร็จ 2544
งบประมาณก่อสร้าง 87 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละสิ่งเเวดล้อม, (สำนักงานนโยบายและแผน)

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ไม่ได้ปล่อยสู่แหล่งน้ำ

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 2 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : เครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบเกิดการชำรุด
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองน่าน

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 154 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. อบต. ฝายแก้ว 30 0.00
2. อบต. คู่ใต้ 28 0.00
3. อบต. ผาสิงห์ 35 0.00
4. อบต. ไชยสถาน 29 0.00
5. อบต. เรืองกลาง 32 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม 3000 ตัน สูงจากพื้นดิน 2 เมตร
ฝังในหลุม มีประมาณขยะสะสม 200000 ตัน
หลุมลึกประมาณ 15 เมตร สูงจากพื้นดิน - เมตร
ไถกลบทุกวัน ไถกลบครั้งคราว
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน
ระบบคัดแยกด้วยสายพาน ขนาดที่ออกแบบ 50 ตันต่อวัน
ปริมาณขยะที่เข้าระบบ 50 ตันต่อวัน ปริมาณที่คัดแยกได้ 20 ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,019 คน