โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองพะเยา

 • ทางเข้า:ทางเข้าระบบบำบัดนำ้เสีย
 • ป้ายโครงการ:ป้ายโครงการ
 • บ่อบำบัด:บริเวรบ่อบำบัด
 • จุดรับน้ำเสีย:จุดรับน้ำเสียเข้าระบบ
 • จุดปล่อยน้ำทิ้ง:น้ำที่ผ่านการบำบัด
 • แนวท่อรวบรวม:แนวท่อรวบรวมนำ้เสียเข้าระบบ
 • wwt_สถานีสูบที่ 3:สถานีสูบ 3 บริเวณบ่อบำบัดฯ
 • wwt_สถานีสูบน้ำเสียที่ 1:สถานีสูบน้ำเสียที่ 1
 • wwt_ท่อรวบรวม 1.jpg:บริเวณท่อรวบรวม
 • wwt_ท่อรวบรวม 2.jpg:บริเวณท่อรวบรวม
 • wwt_ท่อรวบรวม 3.jpg:บริเวณท่อรวบรวม
 • wwt_ท่อรวบรวม 4.jpg:บริเวณท่อรวบรวม
 • wwt_ท่อรวบรวม 5.jpg:บริเวณท่อรวบรวม

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองพะเยา

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล แม่ต๋ำ
อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์ 054483910 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 19.150580 y : 99.918255
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 79 ไร่ งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพะเยา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2541

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด บ่อปรับเสถียร งบประมาณ 200 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการ ก่อสร้างโดย หจก.ย่งเซ่งฮวด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด ไม่ระบุ งบประมาณ ไม่ระบุ ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ ไม่ระบุ ก่อสร้างโดย ไม่ระบุ
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ ไม่ระบุ ล้านบาท แหล่งงบประมาณ ไม่ระบุ
ก่อสร้างโดย ไม่ระบุ
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540

ระยะที่ 2 งบประมาณ ไม่ระบุ ล้านบาท แหล่งงบประมาณ ไม่ระบุ
ก่อสร้างโดย ไม่ระบุ
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 9 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 5.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 58.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 2 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 (ประตูเหล็ก) ตั้งอยู่บริเวณ ห้าแยกประตูเหล็ก

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 (ชายกว๊าน) ตั้งอยู่บริเวณ หลังเทศบาลเมืองพะเยา

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 3 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 (ประตูเหล็ก) ตั้งอยู่บริเวณ ห้าแยกประตูเหล็ก
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 (ชายกว๊าน) ตั้งอยู่บริเวณ ข้างศาลเจ้า
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ สถานีสูบภายในโรงปรับปรุงฯ ตั้งอยู่บริเวณ ภายในโรงปรับปรุงฯ

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อ 31 ไร่ ขนาดความจุ 173000 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อ 17 ไร่ ขนาดความจุ 95200 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อ 15 ไร่ ขนาดความจุ 84000 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 9,700 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองร่องค้าน

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : - ประชาชนเข้ามาจับปลาในสถานี ทำให้บริเวณรอบๆ ขอบบ่อสกปรก เนื่องจากมีเศษขยะอยู่จำนวนมาก - บริเวณขอบบ่อแฟคัทเททีฟและบ่อบ่มชำรุดแตกหักหลายจุดทั้ง 3 บ่อ - เครื่องสูบน้ำ P2-3, P2-4 ชำรุด ไม่สามารถทำงานได้ - ประตูกันกลับชำรุด - ท่อน้ำเสียใต้พื้นผิวถนนแตก - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง - ขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุง
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

วันที่ ขาเข้า ขาออก
BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus
01 ต.ค. 2559 0 1.21 0 0 7.15 30.9 0 0 0 0 4.23 0 0 8.83 28 0 0 0
02 ต.ค. 2559 0 1.21 0 0 7.08 29.8 0 0 0 0 4.33 0 0 8.85 28 0 0 0
03 ต.ค. 2559 0 1.01 0 0 7.1 29.5 0 0 0 0 4.13 0 0 8.78 27.8 0 0 0
04 ต.ค. 2559 0 3.93 0 0 6.96 27.3 0 0 0 0 6.34 0 0 8.79 27.3 0 0 0
05 ต.ค. 2559 5.13 2.62 77.76 6 6.93 27.5 0 0 0 1.41 5.84 58.32 26.86 8.68 28 0 0 0
06 ต.ค. 2559 0 1.81 0 0 7.02 27.9 0 0 0 0 5.23 0 0 8.68 27.8 0 0 0
07 ต.ค. 2559 0 1.01 0 0 7.05 28.2 0 0 0 0 4.93 0 0 8.72 28 0 0 0
08 ต.ค. 2559 0 0.81 0 0 7.03 30.3 0 0 0 0 4.53 0 0 8.65 28.8 0 0 0
09 ต.ค. 2559 0 0.5 0 0 7.02 30.5 0 0 0 0 4.33 0 0 8.58 28.9 0 0 0
10 ต.ค. 2559 0 0 0 0 6.98 29.8 0 0 0 0 4.23 0 0 8.54 30.1 0 0 0
11 ต.ค. 2559 0 1.71 0 0 7.07 29.8 0 0 0 0 3.93 0 0 8.75 29.2 0 0 0
12 ต.ค. 2559 0 2.82 0 0 7.25 26 0 0 0 0 5.64 0 0 8.87 28 0 0 0
13 ต.ค. 2559 12.84 3.83 71.28 46.8 7.06 28.8 0 0 0 0.8 4.93 51.84 22.86 8.61 29.1 0 0 0
14 ต.ค. 2559 0 3.02 0 0 7.03 29 0 0 0 0 5.03 0 0 8.65 28.3 0 0 0
15 ต.ค. 2559 0 2.82 0 0 7.02 29 0 0 0 0 5.03 0 0 8.68 28.3 0 0 0
16 ต.ค. 2559 0 2.42 0 0 6.99 28.8 0 0 0 0 5.23 0 0 8.72 28.3 0 0 0
17 ต.ค. 2559 0 2.42 0 0 6.98 28.7 0 0 0 0 5.74 0 0 8.75 28.3 0 0 0
18 ต.ค. 2559 0 2.01 0 0 6.95 29.3 0 0 0 0 5.34 0 0 8.7 28.6 0 0 0
19 ต.ค. 2559 0 3.12 0 0 7 29.5 0 0 0 0 5.54 0 0 8.79 29.6 0 0 0
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,817 คน