สถานีบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพิจิตร โครงการระบายน้ำเเละปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองพิจิตร

 • ทางเข้า:บริเวณทางเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพิจิตร (2):ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพิจิตร (2)
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพิจิตร (3):ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพิจิตร (3)
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพิจิตร (4):ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพิจิตร (4)
 • wwt_สถานที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพิจิตร (2):สถานที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพิจิตร (2)
 • wwt_สถานที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพิจิตร:สถานที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพิจิตร
 • wwt_แนวท่อระบบำบัดน้ำเสียฯ:แนวท่อระบบำบัดน้ำเสียฯ
 • wwt_จุดปล่อยน้ำทิ้ง1:จุดปล่อยน้ำทิ้ง
 • wwt_ท่อรวบรวมน้ำเสีย(ท่อแรงดันไปบ่อบำบัด):ท่อรวบรวมน้ำเสีย(ท่อแรงดันไปบ่อบำบัด)
 • wwt_ทางเข้าโครงการ1:ทางเข้าโครงการ
 • wwt_ทางเข้าโครงการ2:ทางเข้าโครงการ
 • wwt_บ่อเติมอากาศ2:บ่อเติมอากาศ
 • wwt_บ่อเติมอากาศ1:บ่อเติมอากาศ
 • wwt_บ่อผึ่ง:บ่อผึ่ง
 • wwt_บ่อพักเตรียมปล่อยลงสู่แม่น้ำ:บ่อพักเตรียมปล่อยลงสู่แม่น้ำ
 • wwt_บ่อสูบน้ำบ่อA1:บ่อสูบน้ำบ่อA1
 • wwt_บ่อสูบน้ำบ่อA2:บ่อสูบน้ำบ่อA2
 • wwt_บ่อสูบน้ำบ่อB:บ่อสูบน้ำบ่อB
 • wwt_ป้ายโครงการ:ป้ายโครงการ
 • wwt_อาคาร:อาคาร
 • wwt_จุดรับน้ำเสีย2:จุดรับน้ำเสีย
 • wwt_จุดรับน้ำเสีย(หันหน้าเข้าระบบบำบัด):จุดรับน้ำเสีย(หันหน้าเข้าระบบบำบัด)
 • wwt_จุดรับน้ำเสีย(หันหน้าออกระบบบำบัด):จุดรับน้ำเสีย(หันหน้าออกระบบบำบัด)

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพิจิตร โครงการระบายน้ำเเละปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองพิจิตร

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล คลองคะเชนทร์
อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.432713 y : 100.33176
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 43 ไร่ 1 งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพิจิตร
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2540

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด AL งบประมาณ 180 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการ ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 12 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 10.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 83.20 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 2 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ บ่อสูบน้ำ A ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพระพิจิตร

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ บ่อสูบน้ำ B ตั้งอยู่บริเวณ หลังศาลเจ้า

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 2 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำ บ่อ A ตั้งอยู่บริเวณ หน้าศาลจังหวัด(หลังเก่า)
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบน้ำบ่อ B ตั้งอยู่บริเวณ ถนนบุษบาตอนเหนือ

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อผึ่ง ขนาดความจุ 98500 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) มอเตอร์เติมอากาศ ขนาด 35 แรงม้า จำนวน 10 ตัว ขนาดความจุ 21000 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อบ่ม (Maturation Pond) ขนาดความจุ 18800 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 12,000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ แม่น้ำน่าน

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และเครื่องจักรชำรุด/ซ่อมบ่อย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,751 คน