สถานีกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร

 • W348-1 : สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร

 • W348-2 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W348-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W348-4 : รั้วและแนวกันชนรอบโครงการ

 • W348-5 : รั้วและแนวกันชนรอบโครงการ

 • W348-6 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W348-7 : อาคารสำนักงาน

 • W348-8 : บริเวณระบบกำจัด

 • W348-9 : บริเวณระบบกำจัด

 • W348-10 : บริเวณระบบกำจัด

 • W348-11 : ระบบไฟฟ้า

 • W348-12 : บ่อดูดประปา บาดาล

 • W348-13 : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • W348-14 : แนวระบายน้ำฝนบริเวณบ่อขยะ

 • W348-15 : ระบบประปา(ใช้งานไม่ได้)

 • W348-16 : สถานที่หมักปุ๋ย

 • W348-17 : บ่อปฏิกูล

 • W348-19 : บ่อปฎิกูล

 • W348-20 : เครื่องจักร

 • W348-21 : เครื่องจักร

 • W348-22 : เครื่องจักร

 • W348-23 : จุดปล่อยน้ำทิ้ง

 • W348-24 : จุดปล่อยน้ำทิ้ง

 • W348-25 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W348-26 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W348-27 : พิกัดบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W348-28 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด

 • W348-29 : พิกัดสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ บ้านบึงช้าง หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าหลวง
อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.4386305 y : 100.4039069
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 106 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองพิจิตร
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2542

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิจิตร จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัท วินาพิม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2540
งบประมาณ 3 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2542 แล้วเสร็จ 2542
งบประมาณก่อสร้าง 85.8265 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ แหล่งน้ำธรรมชาติ

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 2 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น มีแมลงวันรบกวน การปลิวของขยะมูลฝอยไปสู่พื้นที่การเกษตรรอบข้ำง ส่งผลกระทบกับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง แต่เทศบาลได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงำนระบบกำจัดไม่ให้ส่งผลกระทบดังกล่ำวแล้ว แต่ที่ประสบปัญหำมำกคือ กำรจัดหำดินกลบทับขยะมูลฝอยที่นับวันจะหำได้ยำกและมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องจัดหำงบประมำณจำกส่วนอื่นมำเพิ่มเติมประจำทุกปี นอกจำกนั้น ปัญหำกำรชำรุดของเครื่องจักรกลที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำนกว่ำ 10 ปี ทำให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิจิตร

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 720 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลเมืองพิจิตร 600 0.00
2. เทศบาลตำบลบางไผ่ 120 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
เครื่องจักรชำรุด
ประสิทธิภาพของระบบ
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องจัดหางบประมาณในการจัดหาดินทับขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,085 คน