สถานีบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน

  • wwt_ที่ตั้งระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน:ที่ตั้งระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน
  • wwt_ที่ตั้งระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (2):ที่ตั้งระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (2)
  • wwt_ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (3):ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (3)
  • wwt_ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (4):ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (4)
  • wwt_ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (5):ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (5)
  • wwt_ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (6):ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (6)
  • wwt_ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (7):ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (7)
  • wwt_ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (8):ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน (8)
  • wwt_ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน:ที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 4 ซอย ถนน ตำบล งิ้วราย
อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66110
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 651737.244 y : 1790177.865
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2540

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด บ่อปรับเสถียร งบประมาณ 123,426,000 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลเมืองตะพาหิน ก่อสร้างโดย บจก.วัชรคินสตรัคชัน
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 5 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 4.07 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 78.29 ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อ Facultative Pond ขนาดความจุ 140343 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อ Mataration Pond ขนาดความจุ 35134.98 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อ Mataration Pond ขนาดความจุ 43917 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 7,164 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ ลำคลองรถไฟ

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : เทศบาลเมืองตะพานหินยังไม่มีส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้ำเสียโดยตรง ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และเครื่องจักรชำรุด/ซ่อมบ่อย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,740 คน