ระบบบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออก เทศบาลนครพิษณุโลก

  • wwt_ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก ระยะ 10 km:ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก
  • wwt_บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก (2):ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก
  • wwt_บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก (3):ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก
  • wwt_บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก (4):ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก
  • wwt_บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก:ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออก เทศบาลนครพิษณุโลก

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล วังพิกุล
อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : - y : -
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 293 ไร่ งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก
เปิดดำเนินการตั้งแต่

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 18 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 13.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 71.19 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 3 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ PS4 ตั้งอยู่บริเวณ โคกช้าง
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ PS5 ตั้งอยู่บริเวณ วัดดงข่อย
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ PS6 ตั้งอยู่บริเวณ โรงบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ Faculative ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(2) ชื่อ Maturation ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 15000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ -

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : เกิดการรั่วไหลของน้ำเสียในระบบรวบรวมน้ำเสีย ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2555 สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลกความยาว 4,206 ม. งบประมาณ 51 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จในปี 2560
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,059 คน