สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 • ทางเข้า:ทางเข้าระบบ
 • ป้ายโครงการ:บริเวณป้ายโครงการ
 • บ่อบำบัดน้ำเสีย:บ่อบำบัดน้ำเสีย
 • อาคารสำนักงาน:อาคารสำนักงาน
 • จุดรับน้ำเสีย:จุดรับน้ำเสีย
 • จุดปล่อยน้ำทิ้ง:จุดปล่อยน้ำทิ้ง
 • แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย:แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย
 • wwt_แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย3:แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย
 • wwt_บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลบางระกำ (จุดที่ 1) (2):บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลบางระกำ (จุดที่ 1) (2)
 • wwt_บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลบางระกำ (จุดที่ 1) (4):บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลบางระกำ (จุดที่ 1) (4)
 • wwt_บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลบางระกำ (จุดที่ 2) (4):บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลบางระกำ (จุดที่ 2) (4)

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล บางระกำ
อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ 055-371260 โทรสาร 055-371240

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : - y : -
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางระกำ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2552

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ 6,012,000 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ และเงินสมทบทุนจากเทศบาลตำบลบางระกำ ก่อสร้างโดย ไม่ระบุ
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ. 2552

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด ไม่ระบุ งบประมาณ ไม่ระบุ ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ ไม่ระบุ ก่อสร้างโดย ไม่ระบุ
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ ไม่ระบุ ล้านบาท แหล่งงบประมาณ ไม่ระบุ
ก่อสร้างโดย ไม่ระบุ
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ ไม่ระบุ ล้านบาท แหล่งงบประมาณ ไม่ระบุ
ก่อสร้างโดย ไม่ระบุ
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 3 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 0.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 1 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ถนน A ตั้งอยู่บริเวณ โรงเรียน วัน สถานที่ใกล้เคียง

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 1 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ ไม่ระบุ ตั้งอยู่บริเวณ ไม่ระบุ

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 240 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ประสิทธิภาพของระบบไม่ดี ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ เครื่องจักรชำรุด/ซ่อมบ่อย และมีการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ประเด็นปลาตาย และกลิ่นเหม็น
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,775 คน