ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูป ขนาด 80 ลบ.ม

  • wwt_ที่ตั้งระบบบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง:ที่ตั้งระบบบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง
  • wwt_บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง (2):บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง
  • wwt_แนวท่อบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง (3):แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย
  • wwt_ตู้คอนโทรลบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง (4):ตู้ควบคุมระบบบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง
  • wwt_บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง (5):บริเวณระบบบำบัดฯ
  • wwt_บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง (6):บริเวณระบบบำบัดฯ
  • wwt_บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง:บริเวณระบบบำบัดฯ
  • wwt_ผังระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง:แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลตำบลวังทอง

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูป ขนาด 80 ลบ.ม

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน ริมน้ำตลาด 1 ตำบล วังทอง
อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130
โทรศัพท์ (055) 312999 โทรสาร (055) 312065

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 652460 y : 1860357
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด - ไร่ - งาน 150 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวังทอง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2553

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ถังบำบัดสำเร็จรูป งบประมาณ 1.58 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กองทุนสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย TRM การโยธา
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 2 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 0.50 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 28.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูป ขนาดความจุ 80 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 80 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ แม่น้ำวังทอง

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ประสิทธิภาพของระบบไม่ดี ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ เครื่องจักรชำรุด/ซ่อมบ่อย และระบบท่อรวบรวมน้ำเสียไม่สามารถรวบรวมน้ำเสียทั้งหมดเข้าระบบฯ ได้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,802 คน