โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองแพร่

 • W360-1 : สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

 • W360-2 : อาคารสำนักงาน

 • W360-3 : โรงจอดเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W360-4 : เครื่องจักร

 • W360-5 : เครื่องจักร

 • W360-6 : เครื่องจักร

 • W360-7 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W360-8 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W360-9 : อาคารสำนักงาน(ปิดทำการแล้ว)

 • W360-10 : บริเวณระบบกำจัด(ปิดทำการแล้ว)

 • W360-11 : บริเวณระบบกำจัด(ปิดทำการแล้ว)

 • W360-12 : บริเวณระบบกำจัด(ปิดทำการแล้ว)

 • W360-13 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด(ปิดทำการแล้ว)


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองแพร่

สถานะโครงการ

ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ ซอย ถนน ตำบล แม่หล่าย
อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 18.203973 y : 100.207103
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 26 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองแพร่
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2548

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2546
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 01 ม.ค. 2547 แล้วเสร็จ 01 ม.ค. 2548
งบประมาณก่อสร้าง 25 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ปีงบประมาณ 2545

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,060 คน