ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 • W363-1 : ป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 • W363-2 : ป้ายศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

 • W363-3 : กระบวนการนำปุ่ย มาบรรจุ1

 • W363-4 : กระบวนการนำปุ่ย มาบรรจุ2

 • W363-5 : กระบวนการนำปุ่ย มาบรรจุ3

 • W363-6 : ขยะเชื้อเพลิง

 • W363-7 : คัดแยกขยะรีไชเคิล ใช้คนช่วยเครื่องมือ1

 • W363-8 : คัดแยกขยะรีไชเคิล ใช้คนช่วยเครื่องมือ2

 • W363-9 : เครื่องคัดแยกขยะ 1

 • W363-10 : เครื่องคัดแยกขยะ 2

 • W363-11 : เครื่องคัดแยกขยะ 3

 • W363-12 : เครื่องคัดแยกขยะ 4

 • W363-13 : เครื่องคัดแยกขยะ 5

 • W363-14 : เครื่องคัดแยกขยะ 6

 • W363-15 : เครื่องคัดแยกขยะ

 • W363-16 : จุดเครื่องชั่ง

 • W363-17 : จุดตรวจน้ำใต้ดิน

 • W363-18 : จุดปล่อยน้ำเสีย

 • W363-19 : ชุดควบคุมเครื่องจักร ผลิตเชื้อเพลิง

 • W363-20 : ตุ้ไฟควบคุมเครื่องจักร ผลิตปุ่ย1

 • W363-21 : ตุ้ไฟควบคุมเครื่องจักร ผลิตปุ่ย2

 • W363-22 : ทางเข้า

 • W363-23 : ทางระบายน้ำเสีย อาคารคัดแยกขยะ1

 • W363-24 : ทางระบายน้ำเสีย อาคารคัดแยกขยะ2

 • W363-25 : แนวกันชน1

 • W363-26 : แนวกันชน2

 • W363-27 : แนวกันชน3

 • W363-28 : แนวกันชน4

 • W363-29 : บ่อเอกชนดูแล

 • W363-30 : บ่อน้ำเสียล้างรถ

 • W363-31 : บ่อบำบัดแล้ว

 • W363-32 : บ่อบำบัดอากาส

 • W363-33 : บ่อฝังกลบ

 • W363-34 : บ่อพัก

 • W363-34 : ปะปา

 • W363-35 : ระบบไฟฟ้า

 • W363-36 : ระบบระบายก๊าซ

 • W363-37 : ระบบระบายอากาศเสีย

 • W363-38 : รางระบายน้ำฝน

 • W363-39 : โรงผลิตปุ่ย 1

 • W363-40 : โรงผลิตปุ่ย 2

 • W363-41 : ลานล้าง จอดรถ

 • W363-42 : สำนักงานเทศบาลเมืองลำปาง

 • W363-43 : อาคาร สำนักงาน

 • W363-44 : อาคารคัดแยกขยะ

 • W363-45 : อาคารช่อมบำรุง

 • W363-46 : อาคารผึ่งปุ่ย ปัจจุบันใช้ ทำขยะ rdf 1

 • W363-47 : อาคารผึ่งปุ่ย ปัจจุบันใช้ ทำขยะ rdf 2

 • W363-48 : พิกัดจุดคัดแยะขยะ

 • W363-49 : พิกัดเทศบาล

 • W363-50 : พิกัดบ่อบำบัด

 • W363-51 : พิกัดบ่อฝังกลบ


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ต้นธงชัย
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 0000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 18.363738 y : 99.484422
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 311 ไร่ 2 งาน 76.8 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2559

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ไม่ได้ระบุ

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิศวกรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท วีพีเอ็น คอลเลคชั่น เริ่มสร้าง 2551 แล้วเสร็จ 2559
งบประมาณก่อสร้าง 694 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี
ศักยภาพของระบบ 350 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 17 ไร่ 2 งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อปรับเสถียร
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ไม่ปล่อยลงบ่อธรรมชาติ นำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ในโรงงาน

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 2 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : การร้องเรียนของชาวบ้านตำบลต้นธงชัย และพื้นที่ใกล้เคียงเรื่องความเดือดร้อนจากมลภาวะที่เป็นผลกระทบจากกบ่อขยะมูลฝอย ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้กำหนดไว้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. - 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน
ระบบคัดแยกด้วยสายพาน ขนาดที่ออกแบบ 350 ตันต่อวัน
ปริมาณขยะที่เข้าระบบ 20 ตันต่อวัน ปริมาณที่คัดแยกได้ 20 ตันต่อวัน
หมักทำปุ๋ย (Composting)
ขนาดที่ออกแบบ 45 ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าระบบ 2.75 ตันต่อวัน
ระบบที่ใช้ เติมอากาศ ปริมาณปุ๋ยที่ได้ 0.75 ตันต่อวัน
อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. RDF 35% ของขยะเข้า

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน วิศวกรรม มช.
ความถี่ในการตรวจวัด ทุก 6 เดือน

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) 0.00 ผ่าน 0.00
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 0.00 ผ่าน 0.00
3. ออกซิเจนละลายน้ำ (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
4. ความขุ่น 0.00 ผ่าน 0.00
5. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 0.00 ผ่าน 0.00
6. สี (แพลทินัม - โคบอลต) 0.00 ผ่าน 0.00

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. COD (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
2. BOD (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
3. สารละลายทั้งหมด (TDS,mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
4. ของแข็งแขวนลอย (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
5. แอมโมเนีย (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
6. ไนเตรท (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
7. อาร์เซนิก (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
8. ไซยาไนด์ (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
9. ฟีนอล (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
10. ทองแดง (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
11. นิกเกิล (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
12. สังกะสี (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
13. แคดเมียม (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
14. โครเมียมเฮ็กซำวำเล้นท์ (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
15. ตะกั่ว (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
16. ปรอท (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
17. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) 0.00 ผ่าน 0.00
18. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) 0.00 ผ่าน 0.00

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน วิศวกรรม มช.
ความถี่ในการตรวจวัด ทุก 6 เดือน

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ติน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) 0.00 ผ่าน 0.00
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.58 ผ่าน 9.20
3. ความขุ่น 16.00 ผ่าน 20.00
4. อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 0.00 ผ่าน 0.00
5. สี (แพลทินัม - โคบอลต) 29.00 ไม่ผ่าน 15.00
6. ระดับน้ำสถิตในบ่อก่อนการดูดออก 0.00 ผ่าน 0.00

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ปริมาณสารทั้งหมด (TS, mg/L) 97.00 ผ่าน 1200.00
2. คลอไรด์ (mg/L) 4.00 ผ่าน 600.00
3. ซัลเฟต (mg/L) 6.10 ผ่าน 250.00
4. ฟลูออไรด์ (mg/L) 0.22 ผ่าน 1.00
5. ไนเตรท (mg/L) 0.05 ผ่าน 45.00
6. ความกระด้างทั้งหมด (mg/L) 43.00 ผ่าน 500.00
7. ความกระด้างถาวร (mg/L) 0.00 ผ่าน 250.00
8. COD (mg/L) 12.00 ผ่าน 0.00
9. เหล็ก (mg/L) 0.76 ผ่าน 1.00
10. แมงกานีส (mg/L) 0.06 ผ่าน 0.50
11. แมกนีเซียม (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
12. อาร์เซนิก (mg/L) 0.02 ผ่าน 0.05
13. ไซยาไนด์ (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.10
14. ทองแดง (mg/L) 0.03 ผ่าน 0.00
15. สังกะสี (mg/L) 0.02 ผ่าน 0.00
16. โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
17. ตะกั่ว (mg/L) 0.05 ผ่าน 0.50
18. ปรอท (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
19. นิกเกิล (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
20. แคดเมี่ยม (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.01
21. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) 0.00 ผ่าน 0.00
22. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) 0.00 ผ่าน 0.00

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,047 คน