ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครลำปาง

  • wwt_บริเวณป้ายโครงการ:บริเวณป้ายโครงการ
  • wwt_อาคารสำนักงาน:อาคารสำนักงาน
  • wwt_บ่อบำบัด1:บ่อบำบัด1
  • wwt_บ่อบำบัด2:บ่อบำบัด2
  • wwt_โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ1:โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ1
  • wwt_โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ2:โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ2
  • wwt_แผนผังของระบบบำบัดน้ำเสีย (Lay out):-
  • wwt_แผนผังขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ( Flow diagram):-

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครลำปาง

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ปงแสนทอง
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
โทรศัพท์ 054-324395 โทรสาร 054-324395

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 18.267083000000000 y : 99.442883000000000
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 209 ไร่ 5 งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครลำปาง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2548

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ 615,649,900.00 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(เดิม) ก่อสร้างโดย สี่แสงการโยธา 1979 จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2549

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 22 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 6.50 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 1 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสีย 1 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานบ้านศรีปงชัย

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ แฟคัลเททีฟ (Facultive Pond) ขนาดความจุ 169923 ลบ.ม.
(2) ชื่อ แฟคัลเททีฟ (Facultive Pond) ขนาดความจุ 222850 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อบ่ม (Maturation Pond) ขนาดความจุ 71034 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 12,300 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ ลำเหมืองแม่เกีย

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

บุคลากรที่ดูแลระบบบำบัด

ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก ไม่ระบุ

การเดินระบบ

การเดินระบบ

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 12300.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 3774.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
คิดเป็นร้อยละ 31 ของความสามารถในการรองรับน้ำเสีย (ประสิทธิภาพการกำจัด)
ระบบบำบัดน้ำเสียเดินระบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน (ตามแผนการเดินระบบจริง)

ความถี่ในการเดินระบบ

เดินทุกวัน

สถานะระบบบำบัดน้ำเสีย

(1) บ่อ ผึ่ง 1 ขนาดความจุ 169,923.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(2) บ่อ ผึ่ง 2 ขนาดความจุ 222,850.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(3) บ่อ ผึ่ง 3 ขนาดความจุ 45,464.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(4) บ่อ wetland ขนาดความจุ 6,467.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

สถานะสถานีสูบน้ำเสีย

(1) สถานีที่ 1 ชื่อ สถานีสูบ 1 สถานะ ใช้งานได้

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจาก

ไม่ระบุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา 2,381,144.60 บาทต่อปี คิดเป็น 1.60 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ


มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน ม.ราชภัฏลำปาง และสจส.ลำปาง
ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งย้อนหลัง 1 ปี เปิดไฟล์
ตรวจเมื่อวันที่ 01 ม.ค. 2559
พิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตรวจ -, -
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน ค่ามาตรฐาน
ขาเข้า ขาออก
1 COD (mg/L) 92.40 90.20 ผ่าน -
2 BOD (mg/L) 5.69 10.15 ผ่าน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
3 pH 7.18 8.85 ผ่าน 5.5-9.0
4 ของแข็งแขวนลอย (mg/L) 22.08 41.18 ผ่าน ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
5 น้ำมันและไขมัน (mg/L) 0.00 0.00 ผ่าน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
6 ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/L) 0.00 0.00 ผ่าน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
7 ฟอสฟอรัส (mg/L) 0.09 2.34 ไม่ผ่าน ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
8 สี 0.00 0.00 ผ่าน -
9 กลิ่น 0.00 0.00 ผ่าน -

หมายเหตุ :
* กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทำการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่กำหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด

** กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Westewaterฉบับล่าสุด ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกำหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ำ

แหล่งที่มา :
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ความถี่ในการตรวจวัด

ทุกสัปดาห์

สถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่ อุปกรณ์ จำนวน สถานการณ์การใช้งาน
(ใช้งาน/ชำรุด)
1 เครื่องสูบน้ำ 3 ใช้งานได้
2 เครื่องตักขยะ 2 ใช้งานได้
3 รอก 1 ใช้งานได้

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

วันที่ ขาเข้า ขาออก
BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus
01 ต.ค. 2559 0 7.4 0 0 7.44 25.6 0 0 0 0 7.6 0 0 8.88 25.7 0 0 0
02 ต.ค. 2559 0 7.4 0 0 7.2 25.4 0 0 0 0 7.8 0 0 8.72 25.8 0 0 0
03 ต.ค. 2559 10.25 7.5 89 25.4 7.05 24.3 0 0 0 12.25 7.7 70 37.5 8.86 25.4 0 0 0
04 ต.ค. 2559 0 7.4 0 0 7.11 24.8 0 0 0 0 7.6 0 0 8.7 25 0 0 0
05 ต.ค. 2559 0 7.4 0 0 7.08 25 0 0 0 0 7.7 0 0 8.8 25.2 0 0 0
06 ต.ค. 2559 0 7.5 0 0 7.21 24.3 0 0 0 0 7.7 0 0 8.72 25 0 0 0
07 ต.ค. 2559 0 7.3 0 0 7.21 24.6 0 0 0 0 7.6 0 0 8.81 25.1 0 0 0
08 ต.ค. 2559 0 7.4 0 0 7.35 25.3 0 0 0 0 7.7 0 0 8.79 25.3 0 0 0
09 ต.ค. 2559 0 7.3 0 0 7.19 25.5 0 0 0 0 7.7 0 0 8.89 26 0 0 0
10 ต.ค. 2559 12.22 7.3 97 26.4 7.25 24.5 0 0 0 10.12 7.6 84 34 8.81 25.9 0 0 0
11 ต.ค. 2559 0 7.2 0 0 7.33 25.3 0 0 0 0 7.6 0 0 8.84 25.5 0 0 0
12 ต.ค. 2559 0 7.7 0 0 6.54 23.2 0 0 0 0 7.7 0 0 8.67 25.1 0 0 0
13 ต.ค. 2559 0 7.2 0 0 7.38 24.6 0 0 0 0 7.6 0 0 8.85 25.4 0 0 0
14 ต.ค. 2559 0 7.3 0 0 7.26 24.7 0 0 0 0 7.6 0 0 8.9 25.6 0 0 0
15 ต.ค. 2559 0 7.2 0 0 7.29 24.7 0 0 0 0 7.7 0 0 8.76 26.3 0 0 0
16 ต.ค. 2559 0 7.4 0 0 7.42 23.2 0 0 0 0 7.7 0 0 8.68 25.7 0 0 0
17 ต.ค. 2559 0 7.4 0 0 6.91 22.4 0 0 0 0 7.7 0 0 8.6 25 0 0 0
18 ต.ค. 2559 0 7.3 0 0 7.48 24.4 0 0 0 0 7.6 0 0 8.78 26.2 0 0 0
19 ต.ค. 2559 0 7.3 0 0 7.37 24.7 0 0 0 0 7.6 0 0 8.92 25.7 0 0 0
20 ต.ค. 2559 0 7.4 0 0 7.45 23.6 0 0 0 0 7.7 0 0 8.79 25.7 0 0 0
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,776 คน