สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองลำพูน

  • wwt_366 ทม.ลำพูน AS:-
  • wwt_ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.ลำพูน:ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.ลำพูน
  • wwt_ป้ายระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.ลำพูน:ป้ายระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.ลำพูน

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองลำพูน

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
โทรศัพท์ 053511013 โทรสาร 055511092

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 18.569824 y : 99.008578
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองลำพูน
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2546

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด SBR งบประมาณ 582 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2546

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 6 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 6.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 2 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ ช่างฆ้อง ตั้งอยู่บริเวณ ุถ.จิตวงศ์พันธ์
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ ศรีเมืองยู้ ตั้งอยู่บริเวณ ถ.บ้านหลวย

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor : SBR)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ CAT1 ขนาดความจุ 2500 ลบ.ม.
(2) ชื่อ CAT2 ขนาดความจุ 2500 ลบ.ม.
(3) ชื่อ CAT3 ขนาดความจุ 2500 ลบ.ม.
(4) ชื่อ CAT4 ขนาดความจุ 2500 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ แม่น้ำกวง

การประเมิน
ดี

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ ดี

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน ดี

ปัญหา

ปัญหา : ระบบอัตโนมัติชำรุดเสียหาย / บุคลากรขาดความรู้ด้านเทคนิคการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขาดบุคลากรที่ประจำอยู่ ณ ห้องปฏิบัติการ ทำให้บางพารามิเตอร์ไม่ได้ทำการ วิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ระบบรวบรวมน้ำเสียและเครื่องจักรสถานีสูบน้ำเสีย มีปัญหาด้านท่อน้ำเสียเกิดการอุดตันบ่อย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,128 คน