เทศบาลเมืองลำพูน

 • W367-1 : สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

 • W367-2 : พิกัดสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

 • W367-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W367-4 : อาคารเครื่องชั่งและบริเวณจุดรับขยะเข้าระบบ

 • W367-5 : รั้วรอบโครงการ

 • W367-6 : พิกัดจุดรับขยะ

 • W367-7 : บริเวณรับขยะ1

 • W367-8 : บริเวณรับขยะ2

 • W367-9 : บริเวณรับขยะ3

 • W367-10 : บริเวณรับขยะ4

 • W367-11 : บริเวณรับขยะ5

 • W367-12 : บริเวณรับขยะ6

 • W367-13 : เตาเผาขยะ(เลิกใช้งานแล้ว)

 • W367-14 : พิกัดเตาเผาขยะ

 • W367-15 : รางระบายน้ำทิ้ง1

 • W367-16 : รางระบายน้ำทิ้ง2

 • W367-17 : อาคารจอดรถ

 • W367-18 : เครื่องจักรชำรุด1

 • W367-19 : เครื่องจักรชำรุด2

 • W367-20 : ระบบไฟฟ้า

 • W367-21 : ระบบประปา


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองลำพูน

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 18.5892657 y : 99.016427
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด - ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองลำพูน
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2559

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เอกชนดูแล

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2542
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 07 ม.ค. 2559 แล้วเสร็จ 16 พ.ย. 2559
งบประมาณก่อสร้าง 52 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ 326.1 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

เผาในเตาเผา (Incineration) หลุมลึกประมาณ - เมตร
อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. ชำรุด ใช้การไม่ได้ -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : เตาเผาหยุดเดินระบบ เนื่องจากชำรุด ไม่มีงบประมาณในการซ่อม
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

บริษัท -
รูปแบบสัญญา/ระยะเวลาดำเนินงาน -

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. - 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

เผาในเตาเผา (Incineration)
ขนาดที่ออกแบบ - ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าระบบ - ตันต่อวัน
ระบบที่ใช้ - ปริมาณเถ้าที่ได้ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน p
ความถี่ในการตรวจวัด ทุก 1 ปี

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) ผ่าน
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผ่าน
3. ออกซิเจนละลายน้ำ (mg/L) ผ่าน
4. ความขุ่น ผ่าน
5. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ผ่าน
6. สี (แพลทินัม - โคบอลต) ผ่าน

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. COD (mg/L) ผ่าน
2. BOD (mg/L) ผ่าน
3. สารละลายทั้งหมด (TDS,mg/L) ผ่าน
4. ของแข็งแขวนลอย (mg/L) ผ่าน
5. แอมโมเนีย (mg/L) ผ่าน
6. ไนเตรท (mg/L) ผ่าน
7. อาร์เซนิก (mg/L) ผ่าน
8. ไซยาไนด์ (mg/L) ผ่าน
9. ฟีนอล (mg/L) ผ่าน
10. ทองแดง (mg/L) ผ่าน
11. นิกเกิล (mg/L) ผ่าน
12. สังกะสี (mg/L) ผ่าน
13. แคดเมียม (mg/L) ผ่าน
14. โครเมียมเฮ็กซำวำเล้นท์ (mg/L) ผ่าน
15. ตะกั่ว (mg/L) ผ่าน
16. ปรอท (mg/L) ผ่าน
17. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) ผ่าน
18. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) ผ่าน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ติน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) ผ่าน
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผ่าน
3. ความขุ่น ผ่าน
4. อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) ผ่าน
5. สี (แพลทินัม - โคบอลต) ผ่าน
6. ระดับน้ำสถิตในบ่อก่อนการดูดออก ผ่าน

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ปริมาณสารทั้งหมด (TS, mg/L) ผ่าน
2. คลอไรด์ (mg/L) ผ่าน
3. ซัลเฟต (mg/L) ผ่าน
4. ฟลูออไรด์ (mg/L) ผ่าน
5. ไนเตรท (mg/L) ผ่าน
6. ความกระด้างทั้งหมด (mg/L) ผ่าน
7. ความกระด้างถาวร (mg/L) ผ่าน
8. COD (mg/L) ผ่าน
9. เหล็ก (mg/L) ผ่าน
10. แมงกานีส (mg/L) ผ่าน
11. แมกนีเซียม (mg/L) ผ่าน
12. อาร์เซนิก (mg/L) ผ่าน
13. ไซยาไนด์ (mg/L) ผ่าน
14. ทองแดง (mg/L) ผ่าน
15. สังกะสี (mg/L) ผ่าน
16. โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (mg/L) ผ่าน
17. ตะกั่ว (mg/L) ผ่าน
18. ปรอท (mg/L) ผ่าน
19. นิกเกิล (mg/L) ผ่าน
20. แคดเมี่ยม (mg/L) ผ่าน
21. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) ผ่าน
22. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) ผ่าน

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,984 คน