ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 • W369-1 : สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 • W369-2 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W369-3 : ป้อมยาม

 • W369-4 : แนวกันชนรอบโครงการ

 • W369-5 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W369-6 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W369-7 : อาคารสำนักงาน

 • W369-8 : ระบบไฟฟ้า

 • W369-9 : ระบบประปา

 • W369-10 : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • W369-11 : รางระบายน้ำฝน

 • W369-12 : แนวกันชน

 • W369-13 : รั้วรอบโครงการ

 • W369-14 : บริเวณระบบกำจัด

 • W369-15 : บริเวณระบบกำจัด

 • W369-16 : บริเวณระบบกำจัด

 • W369-17 : บริเวณระบบกำจัด

 • W369-18 : โรงจอดเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W369-19 : เครื่องจักร

 • W369-20 : อาคารคัดแยก

 • W369-21 : เครื่องคัดแยก

 • W369-22 : จุดรับขยะเข้าเครื่องคัดแยก

 • W369-23 : อาคารหมักปุ๋ย

 • W369-24 : อาคารหมักปุ๋ย

 • W369-25 : โรงผลิตปุ๋ย

 • W369-26 : โรงซ่อมบำรุง

 • W369-27 : ริเวณที่ฝังกลบขยะไปแล้ว

 • W369-28 : อบำบัดน้ำเสีย

 • W369-29 : อบำบัดน้ำเสีย

 • W369-30 : พิกัดสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 • W369-31 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด

 • W369-32 : พิกัดบ่อบำบัดน้ำเสีย


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ตาลเตีย
อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 17.035946 y : 99.850180
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 177 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2544

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทม.สุโขทัยธานี จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท วรรธสรรค์ จำกัด เริ่มสร้าง 2541 แล้วเสร็จ 2544
งบประมาณก่อสร้าง 58.48 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,งบประมาณแผ่นดิน

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. ระบบผสมผสาน อาคารคัดแยก -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ stabilization pond
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 10 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. - 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม - ตัน สูงจากพื้นดิน - เมตร
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน
ระบบคัดแยกด้วยสายพาน ขนาดที่ออกแบบ 50 ตันต่อวัน
ปริมาณขยะที่เข้าระบบ 70-80 ตันต่อวัน ปริมาณที่คัดแยกได้ 70-80 ตันต่อวัน
หมักทำปุ๋ย (Composting)
ขนาดที่ออกแบบ 16 ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าระบบ 16 ตันต่อวัน
ระบบที่ใช้ กองบนพื้น เป่าอากาศ ปริมาณปุ๋ยที่ได้ 2 ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2556 กลิ่น เทศบาลเมืองสุโขทัย เครื่องจักรจากอบจ.

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
เครื่องจักรชำรุด
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,066 คน