สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

  • wwt_ป้ายโครงการ:ป้ายโครงการ
  • wwt_ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี:ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  • wwt_แผนที่แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน:แผนที่แสดงขอบเขตปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน
  • wwt_ผังการไหลของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี flow diagram:ผังการไหลของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี flow diagram
  • wwt_ผังระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี layout:ผังระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี layout
  • wwt_ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 10 km:ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 10 km

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 10 ซอย ถนน ตำบล ยางซ้าย
อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.9871562 y : 99.813185
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 97 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2546

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ 276.98 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 4 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 2.50 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 3 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานพระร่วง
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณ บ้านบางกระบาน
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ สถานีสูบที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณ บ้านบางกระบาน

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ - ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ -

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,086 คน