ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสวรรคโลก

 • W374-1 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W374-2 : ป้อมยาม

 • W374-3 : แนวกันชนรอบโครงการ

 • W374-4 : แนวกันชนรอบโครงการ

 • W374-5 : รั้วรอบโครงการ

 • W374-6 : ระบบไฟฟ้า

 • W374-7 : ระบบประปา

 • W374-8 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W374-9 : อาคารสำนักงาน

 • W374-10 : บ้านพักพนักงาน

 • W374-11 : สถานที่เก็บขยะอันตราย

 • W374-12 : เครื่องจักร

 • W374-13 : อาคารคัดแยกขยะ

 • W374-14 : อาคารคัดแยกขยะ

 • W374-15 : โรงผลิตปุ๋ย

 • W374-16 : เครื่องผลิตปุ๋ย

 • W374-17 : เครื่องร่อนขยะพลาสติก

 • W374-18 : บ่อปฎิกูล

 • W374-19 : บ่อปฎิกูล

 • W374-20 : เครื่องอัดขยะ

 • W374-21 : รางระบายน้ำขยะ

 • W374-22 : รางระบายน้ำขยะ

 • W374-23 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W374-24 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W374-25 : บริเวณระบบกำจัด

 • W374-26 : บริเวณระบบกำจัด

 • W374-27 : บริเวณระบบกำจัด

 • W374-28 : บริเวณระบบกำจัด

 • W374-29 : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • W374-30 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด

 • W374-31 : พิกัดสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสวรรคโลก

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ย่านยาว
อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 17.2687830 y : 99.7932993
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 43 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2554

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2543
งบประมาณ 27.6066 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ งบมิยาซาวา

ก่อสร้างโดยบริษัท หจก.เล็กทวีก่อสร้าง เริ่มสร้าง 2543 แล้วเสร็จ 2544
งบประมาณก่อสร้าง 27.6066 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ งบมิยาซาวา

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. อาคาร คัดแยก -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 13 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อเติมอากาศและบ่อผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ไม่มีการปล่อยออก

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 1 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ไม่สามารถควบคุมการเทกองขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบได้อย่างมีระเบียบ ปริมาณขยะมากขึ้นทุกวัน ทำให้ฝังกลบขยะในแต่ละวันไม่หมด ไม่ได้วางแผนการใช้พื้นที่ฝนการฝังกลบขยะมูลฝอยในแต่ละวัน ขยะส่วนใหญ่ยังไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์โดยตรงในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และอัตรากำลังในด้านการกำจัดขยะมูลฝอย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. - 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม 80000 ตัน สูงจากพื้นดิน 4 เมตร
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ความถี่ในการตรวจวัด เป็นครั้งคราว

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) 0.00 ผ่าน 0.00
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.60 ผ่าน 9.00
3. ออกซิเจนละลายน้ำ (mg/L) 2.00 ผ่าน 0.00
4. ความขุ่น 0.00 ผ่าน 0.00
5. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 28.20 ผ่าน 0.00
6. สี (แพลทินัม - โคบอลต) 0.00 ผ่าน 0.00

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. COD (mg/L) 54.40 ผ่าน 0.00
2. BOD (mg/L) 16.30 ผ่าน 0.00
3. สารละลายทั้งหมด (TDS,mg/L) 130.10 ผ่าน 0.00
4. ของแข็งแขวนลอย (mg/L) 37.00 ผ่าน 0.00
5. แอมโมเนีย (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
6. ไนเตรท (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
7. อาร์เซนิก (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
8. ไซยาไนด์ (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
9. ฟีนอล (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
10. ทองแดง (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
11. นิกเกิล (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
12. สังกะสี (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
13. แคดเมียม (mg/L) 0.03 ผ่าน 0.00
14. โครเมียมเฮ็กซำวำเล้นท์ (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
15. ตะกั่ว (mg/L) 0.04 ผ่าน 0.00
16. ปรอท (mg/L) 0.00 ผ่าน 0.00
17. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) 4.11 ผ่าน 0.00
18. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) 1.02 ผ่าน 0.00

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ติน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) ผ่าน
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผ่าน
3. ความขุ่น ผ่าน
4. อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) ผ่าน
5. สี (แพลทินัม - โคบอลต) ผ่าน
6. ระดับน้ำสถิตในบ่อก่อนการดูดออก ผ่าน

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ปริมาณสารทั้งหมด (TS, mg/L) ผ่าน
2. คลอไรด์ (mg/L) ผ่าน
3. ซัลเฟต (mg/L) ผ่าน
4. ฟลูออไรด์ (mg/L) ผ่าน
5. ไนเตรท (mg/L) ผ่าน
6. ความกระด้างทั้งหมด (mg/L) ผ่าน
7. ความกระด้างถาวร (mg/L) ผ่าน
8. COD (mg/L) ผ่าน
9. เหล็ก (mg/L) ผ่าน
10. แมงกานีส (mg/L) ผ่าน
11. แมกนีเซียม (mg/L) ผ่าน
12. อาร์เซนิก (mg/L) ผ่าน
13. ไซยาไนด์ (mg/L) ผ่าน
14. ทองแดง (mg/L) ผ่าน
15. สังกะสี (mg/L) ผ่าน
16. โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (mg/L) ผ่าน
17. ตะกั่ว (mg/L) ผ่าน
18. ปรอท (mg/L) ผ่าน
19. นิกเกิล (mg/L) ผ่าน
20. แคดเมี่ยม (mg/L) ผ่าน
21. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) ผ่าน
22. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) ผ่าน

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
บุคลากรไม่พร้อม
ประสิทธิภาพของระบบ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,131 คน